Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.11. - 01.12.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 24.11. - 01.12.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 24. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

7:30

Za rodiče Čtveráčkovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Vávrovu, duše v očistci a na poděkování

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za Marii a Josefa Doležalovy, + děti a celou rodinu

Pondělí 25. 11.

7:00

Za Růženu Šenkovu a její živou a + rodinu

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Hrbov

17:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Setkání III. řádu Karmelu

Úterý 26. 11.

7:00

Za všechny dobrodince farnosti

Středa 27. 11.

7:00

Za + Bohumila Vlčka, jeho rodiče Antonii a Bohumila Vlčkovy a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 28. 11.

7:00

Na poděkování za Boží ochranu pro syna a vnuka Ondřeje

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Kalinovu, přízeň a duše v očistci

Pátek 29. 11.

8:00

Za živou a + rodinu Zezulovu, Dřímalovu a Svobodovu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Bartuškovu a Švábovu, manželé Švikovy a duše v očistci

Sobota 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

7:00

Za Ludvíka a Marii Pavelcovy a celou živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Libuši Křížovou

12:00

Pohřební mše svatá: Za + Jaroslava Hamra

18:00

Za rodinu Sedmidubských, Antonii Matouškovu, Františka Zicha a celou živou a + rodinu

Neděle 1. 12.

1. adventní/ žehnání adventních věnců/ Sbírka na církevní školství

7:30

Za Josefa Chylíka a rodinu Chylíkovu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodinu Dřímalovu a všechny zemřelé, uzdravení duše a duše v očistci

18:00

Za Josefa Janouška, rodiče Bartuškovy a živou a + rodinu

Farní oznámení

V neděli 24. listopadu v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

V pondělí 25. listopadu v 19:00 bude na faře ve Velkém Meziříčí tradiční setkání starostů na domluvu poutí a slavností v roce 2020.

Ve čtvrtek 28. listopadu v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „Bohoslužba slova.“

 V pátek 29. listopadu v 19:30 bude setkání starších i mladších biřmovanců.

V neděli 1. prosince od 15:30 jste zváni na adventní koncert a tvořivé dílny pro děti. Více informací najdete v nástěnkách, na internetových stránkách farnosti VM a na facebooku.

V neděli 8. prosince o pouti k svatému Mikuláši, jste zváni do farní kavárny, přednášku a další tvoření. Více informací na vývěskách a internetu.  

Z nedělní liturgie

Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ Lk 23,35-43

V každém z nás je něco z onoho zločince, který visel vedle Ježíše na kříži a posmíval se mu . I my někdy zarputile odmítáme přijmout skutečnost takovou, jaká opravdu je a odmítáme se dle toho zařídit. Jen reptáme a nadáváme.  Někteří lidé mají o sobě odlišné představy od toho, co odpovídá realitě. Takoví lidé nejsou bohužel schopni přiměřeně reagovat na to, co jim život přináší a nejsou schopni prožívat přítomný okamžik.

Někteří lidé žijí mimo realitu (v omylu, ve lži, v sebeklamu). Podobají se tak cestovateli, který sice používá mapu, ale své místo, kde se právě nachází, odmítá přijmout. Chce být někde jinde, "cítí" se být někde jinde, než ve skutečnosti právě je. Takto se pak samozřejmě není možné někam dostat.

Pokud naši situaci přijmeme takovou, jaká opravdu je, pokud uznáme, že se nacházíme tam, kde možná ani být i nechceme, pak jsme na cestě ven z nekonečného bludiště. Protože jen v naší opravdové realitě je možné potkat Krista. On je s námi tam, kde se právě nacházíme. Ať už jsme „nahoře, anebo dole“, ať prožíváme radost, anebo starost, bolest, nebo dokonce umírání. Kristus na každého z nás čeká tam, kde právě jsme. Nehledejme ho proto někde jinde, nebo „až někdy potom“.

Můžeme se ho nyní pokusit oslovit jako druhý lotr z kříže: „Ježíši, pamatuj i namě!“

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/citim-se-byt-jinde

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 24. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče a sourozence

Po mši svaté křest Žanety Rozálie Kujalové

Pátek 29. 11.

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Šulovu, Pohlovu a Čejkovu

Neděle 1. 12.

1. adventní/ žehnání adventních věnců/ Sbírka na církevní školství

9:45

Za Josefa Dostála

 

Farní oznámení

V pondělí 25. listopadu v 19:00 bude na faře ve Velkém Meziříčí tradiční setkání starostů na domluvu poutí a slavností v roce 2020.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 24. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

Za Věru Chalupovu, rodiče Volfovy, Čermákovy, Chalupovy, dva syny a švagra

Čtvrtek 28. 11.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Roseckých a na poděkování

Pátek 29. 11.

18:30

Za rodiče Štěpánkovy a Novákovy a Jarmilu Novákovu

Neděle 1. 12.

1. adventní/ žehnání adventních věnců/ Sbírka na církevní školství

8:00

Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče a sourozence

 

Farní oznámení

V pondělí 25. listopadu v 19:00 bude na faře ve Velkém Meziříčí tradiční setkání starostů na domluvu poutí a slavností v roce 2020.

V neděli 8. prosince v 17:00 v kostele v Netíně zveme na tradiční adventní koncert.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru