Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.11. - 24.11.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.11. - 24.11.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 17. 11.

33. v mezidobí

7:30

Za Bohuslava Kališe, rodinu Malcovu a duše v očistci

9:00

Za rodiče Tomanovy a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky a český národ

18:00

Za Jiřinu a Josefa Beranovy ze Závisti, rodiče Vondráčkovy a syna a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Pondělí 18. 11.

Posvěcení římských bazilik sv. Petra

a Pavla

7:00

Za život všech počatých dětí až do jejich přirozené smrti, na poděkování a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Úterý 19. 11.

7:00

Za + Bohumila Vlčka, dvoje rodiče, Anežku Doležalovu a duše v očistci

Středa 20. 11.

7:00

Za Jaroslava a Anežku Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu, rodiče Studených a duše v očistci

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

7:00

Za rodiče Tomanovy a Šobovy a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za + Václava Vávru a živou a + rodinu Vávrovu

Pátek 22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

8:00

Za Cecílii Malcovu, manžela a dva syny

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu

Sobota 23. 11.

 

7:00

Za + manžela Antonína, rodinu Teplých a Lázničkovu a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

Za Marii Grecovu a rodinu Grecovu a Brychtovu

Neděle 24. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

7:30

Za rodiče Čtveráčkovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Vávrovu, duše v očistci a na poděkování

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za Marii a Josefa Doležalovy, + děti a celou rodinu

Farní oznámení

V neděli 17. listopadu v den oslav 30. výročí pádu komunistického režimu a totality se rozezní v 17:11 zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

V sobotu 23. listopadu 19:00 v kostele zveme na Večer chval.

V pondělí 25. listopadu v 19:00 bude na faře ve Velkém Meziříčí tradiční setkání starostů na domluvu poutí a slavností v roce 2020.

Ve čtvrtek 28. listopadu v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „Bohoslužba slova.“

V neděli 1. a 8. 12. zveme na adventní program. Více informací najdete v nástěnkách, na internetových stránkách farnosti VM a na facebooku.

Z nedělní liturgie

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši. Lk 21,5-19

Jeruzalemský chrám byl chloubou Židů. Herodes ho nechal přestavět a proměnil jej v honosnou stavbu. Tím si získal přízeň židovského lidu.  Byl zbudován ze zelenkavého a bílého mramoru.  Tato chlouba byla zničena 10. srpna 70, chrám byl vypálen římským vojskem vedený Titem. Už nikdy nebyl obnoven.  

Augustin říká: „musíme pominout světu, abychom nepominuli se světem“. Něco jiného je pominout světu a něco jiného je pominout se světem; přejít z tohoto světa k Otci, je jedna věc a přejít z tohoto světa k nepříteli je druhá věc. Ještě před tím, než ze světa odejdeme tělem, odcházíme z něj srdcem. „Svět pomíjí i jeho chtivost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky“. (1J 2,17)

Ježíšovo slovo zachycené Lukášem, je určené pro mladou křesťanskou obec, ta se musí poprat se všemi hrozbami tehdejšího světa, války, pronásledování…, obec je zmítaná strachem, proto zaznívá slovo o vytrvalosti.

Procházíme-li těžkými chvílemi v životě, je důležité se držet důležitého pravidla: „v mlze neměníme směr“. Mnoho dobrého se pokazí přelétáním.

Máme-li pochybnosti, procházíme-li zkouškou, ocitáme-li se na poušti, jsme-li obklopeni tmou, držme se svých prvotních rozhodnutí, pokušitel skutečně využívá těchto okamžiků slabosti, aby nás vyvedl z rovnováhy a přesvědčil, že jsme se zmýlili, a že obtíže nikdy nepominou. Chce nás přesvědčit, že máme jedinou možnost a tou je útěk. 

Sv. Řehoř Veliký: „Já si myslím, že trpělivost je větší dar než dělat zázraky“.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 17. 11.

33. v mezidobí

9:45

Za Františka Filipa a rodiče, rodiče Michalovy a duše v očistci

Čtvrtek 21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech:

Pátek 22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Lázničkovy, dva syny a celou přízeň

Neděle 24. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče a sourozence

Po mši svaté křest Rozálie Kujalové

 

V sakristii si je možné zapsat úmysly na mše svaté na rok 2020.

V neděli 17. listopadu v den oslav 30. výročí pádu komunistického režimu a totality se rozezní v 17:11 zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

V pondělí 25. listopadu v 19:00 bude na faře ve Velkém Meziříčí tradiční setkání starostů na domluvu poutí a slavností v roce 2020.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 17. 11.

33. v mezidobí

8:00

Za Petra Jůdu, rodiče Jůdovy a Bartůňkovy

Pátek 22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

18:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy, celou přízeň a na poděkování za 50 let společného života

Neděle 24. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00

Za Věru Chalupovu, rodiče Volfovy, Čermákovy, Chalupovy, dva syny a švagra

 

Zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2020.

V neděli 17. listopadu v den oslav 30. výročí pádu komunistického režimu a totality se rozezní v 17:11 zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

 V pondělí 25. listopadu v 19:00 bude na faře ve Velkém Meziříčí tradiční setkání starostů na domluvu poutí a slavností v roce 2020.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru