Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.11. - 17.11.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.11. - 17.11.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 10. 11.

32. v mezidobí

7:30

Za + Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za rodinu Janíkovu, Řezníčkovu a Bachrovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za + Ludmilu Zemanovu, její rodiče a sourozence, všechny živé a + z rodiny Teplých a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Martinice

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, Josefa Brabce a živou a + přízeň

Pondělí 11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

7:00

Na poděkování za 85 roků života, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

7:00

Za Pavla Stockingera a rodiče

Středa 13. 11.

Památka sv. Anežky České, panny

7:00

Za rodiče Koskovy, živou a + přízeň a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 14. 11.

7:00

Za Josefa a Miladu Studených

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za rodiče Kratochvílovy, syna, dvoje rodiče,

Petra Muchu a duše v očistci

Pátek 15. 11.

8:00

Za rodinu Doležalovu a Vlachovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za manžele Stejskalovy z Jihlavy a Josefa Hintenause z Milíkova u Měřína

Sobota 16. 11.

 

7:00

Za živou a + rodinu Charvátovu a Herinkovu

10:00

Křty dětí – Kristián Adamec, Tereza Řezníčková, Linda Pařízková, Vendula Ambrožová a Štěpán Kupský

18:00

Za rodiče Kunčarovy, Blažíčkovy a Palečkovy, prarodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

Neděle 17. 11.

33. v mezidobí

7:30

Za Bohuslava Kališe, rodinu Malcovu a duše v očistci

9:00

Za rodiče Tomanovy a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky a český národ

18:00

Za Jiřího a Josefa Beranovy ze Závisti, rodiče Vondráčkovy a syna a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Farní oznámení

V úředních hodinách ve farní kanceláři ve VM je možné si zapsat úmysly na mše svaté na rok 2020.

Autobus na Nový Jeruzalém ve středu 13. listopadu pojede v 15:50 z Vídně, 15:55 z VM od zámeckých schodů a 16:00 z VM od starého Domova důchodců.

V pátek 15. listopadu v 19:30 ve farním sále bude setkání mladších biřmovanců.

V neděli 17. listopadu v den oslav 30. výročí pádu komunistického režimu a totality se rozezní v 17:11 zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

V pondělí 25. listopadu v 19:00 bude na faře ve Velkém Meziříčí tradiční setkání starostů na domluvu poutí a slavností v roce 2020.

Ve čtvrtek 28. listopadu v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „Bohoslužba slova.“

Z nedělní liturgie

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak (všech) sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve (vyprávění o hořícím) keři, když nazývá Pána `Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým'. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ Lk 20,27-38

„V mém stáří mě Pán připravuje na můj odchod z tohoto světa. Co mám dělat, až přijde ten okamžik? Dost mi to vrtalo hlavou. Pak přišla záchrana z textů bohoslužby. Ve mši svaté se po modlitbě Otče náš modlíme: „Pomoz nám, … ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Pána Ježíše Krista.“

A řekl jsem si: to je ono! Člověka samozřejmě jímá hrůza. Viděl jsem mnoho umírání, a některá velmi bolestná. Vydržel bych to? Ptal jsem se. Pak jsem si ale uvědomil, že Bůh netvoří lidi v sériích, že každý z nás je jiný. A proto i každý z nás bude mít své vlastní umírání, s křížem na vlastní míru. Hlavní je uvědomit si, že nebudu sám. Přede mnou šel po té cestě Pán Ježíš, a s tím se přece znám.

Nevím, kde umřu, zda na posteli anebo někde na asfaltu. Ale ocitnu se tváří v tvář Kristu, který je Pravda a Láska. Stát před Pravdou, to může pálit, to bude očistec. Uvidím se tak, jaký jsem byl, bez masek, které jsem si samolibě nasazoval. Ale zároveň padnu do náručí neskonalé Lásky, do plnosti Života.“ Jaroslav Škarvada, Svedl jsi mě Hospodine

Biskup Jarosva Škarvada byl znám jako radostný, optimistický a usměvavý člověk, který neměl daleko pro vlídné slovo. Z dob komunismu byl mezi lidmi známý především z vln Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy a Vatikánského rozhlasu.  Zemřel 14.6.2010.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 10. 11.

32. v mezidobí

9:45

Poutní mše svatá: Za živou a + rodinu Fňukalovu

14:30

Svátostné požehnání a po něm následuje scénka dětí o životě sv. Martina

15:00

Navazuje farní odpoledne v kulturním domě(povídánání o kostele, vědomostní soutěž, program pro děti, občerstvení).

Pátek 15. 11.

18:00

Dolní Bory: Za Miroslava Pola, živou a + rodinu Polovu a Hortovu

Neděle 17. 11.

33. v mezidobí

9:45

Za Františka Filipa a rodiče, rodiče Mihalovy a duše v očistci

Farní oznámení

V sakristii si je možné zapsat úmysly na mše svaté na rok 2020.

V pondělí 11. listopadu v 17:30 v kostele v Dolních Borech zveme na podzimní koncert sboru Babačka.

Autobus na Nový Jeruzalém ve středu 13. listopadu pojede v 15:50 z Vídně, 15:55 z VM od zámeckých schodů a 16:00 z VM od starého Domova důchodců.

V neděli 17. listopadu v den oslav 30. výročí pádu komunistického režimu a totality se rozezní v 17:11 zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

V pondělí 25. listopadu v 19:00 bude na faře ve Velkém Meziříčí tradiční setkání starostů na domluvu poutí a slavností v roce 2020.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 10. 11.

32. v mezidobí

8:00

Za rodiče Homolovy, Markovy a celou přízeň

Pondělí 11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

17:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 14. 11.

17:30

Mše svatá pro děti: Na poděkování za 70 let života

Pátek 15. 11.

15:00

Zlatá svatba - Na poděkování  za 50. let společného života, za přijatá dobrodiní  a Boží ochranu a požehnání do dalších let

18:30

Za Leopolda Kunčara, syna Petra, rodiče Kunčarovy a Vítkovy

Neděle 17. 11.

33. v mezidobí

8:00

Za Petra Jůdu, rodiče Jůdovy a Bartůňkovy

Farní oznámení

Zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2020.

Autobus na Nový Jeruzalém ve středu 13. listopadu pojede v 16:20 z Netína.

V neděli 17. listopadu v den oslav 30. výročí pádu komunistického režimu a totality se rozezní v 17:11 zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

V pondělí 25. listopadu v 19:00 bude na faře ve Velkém Meziříčí tradiční setkání starostů na domluvu poutí a slavností v roce 2020.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru