Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 3.11. - 10.11.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 3.11. - 10.11.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 3. 11.

31. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Přibylovu, Drápelovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

11:00

Mše svatá Mostiště, po mši svaté pobožnost za zemřelé na hřbitově

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově na Karlově

18:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a Vlachovu a duše v očistci

Pondělí 4. 11.

Památka sv. Karla Boromojského, biskupa

7:00

Za + biskupy, kněze a jáhny brněnské diecéze

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 5. 11.

7:00

Za Evu Koukalovu, manžela Bohumíra Brunera a syna Jeníka a Boží požehnání a ochranu Svaté Rodiny

Středa 6. 11.

7:00

Za rodinu Nováčkovu a Kesnerovu

10:00

Mše svatá DPS s udělováním svátosti nemocných(od 9:30 svátost smíření)

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 7. 11.

7:00

Za Věru Kozinovu a manžela

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za Aloise Rozmarina, jeho rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny

Pátek 8. 11.

8:00

Za + a žijící členy rodiny Navrátilovy, Žáčkovy, Pečínkovy a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Zdeňka Brodského a živou a + rodinu

Sobota 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 

7:00

Za Františka a Anežku Bradáčovy a jejich děti s rodinami

14:00

Svátost smíření

15:00

Mše svatá za nemocné s udílením svátosti pomazání nemocných

18:00

Za farníky

Neděle 10. 11.

32. v mezidobí

7:30

Za + Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za rodinu Janíkovu, Řezníčkovu a Bachrovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za + Ludmilu Zemanovu, její rodiče a sourozence, všechny živé a + z rodiny Teplých a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Martinice

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, Josefa Brabce a živou a + přízeň

Farní oznámení

Ve dnech 1. a 8. listopadu při splnění obyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) a modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

V pondělí 4. listopadu od 8:00 do 11:00 začínáme zapisovat ve farní kanceláři ve VM úmysly na mše svaté na rok 2020. V dalších dnech během úředních hodin.

Ve čtvrtek 7. listopadu v 16:00 na faře bude setkání zájemců o křest dospělých.

V sobotu 9. listopadu od 10:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „ VELMEZ 2019 - Děkanátní setkání mládeže.“ Předprogram již začne v pátek 8. 11. po mši svaté v 17:00 ve VM. Bližší informace najdete na internetových stránkách farnosti VM.

V sobotu 9. listopadu v 15:00 v kostele sv. Mikuláše bude mše svatá za nemocné s udílením svátosti nemocných, od 14:00 bude možné příjmout svátost smíření. Prosím, umožněte svým nemocným zúčastnit se mše svaté a přijetí svátostí.

Z nedělní liturgie

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“ Lk 19,1-10

„Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě“. Můžeme si představit Zacheův úžas! Proč ale Ježíš říká „musím zůstat v tvém domě“? O jakou nutnost jde? Víme, že Jeho největší povinností je uskutečňovat Otcův plán s lidstvem, který se dovrší v Jeruzalémě Jeho odsouzením na smrt, ukřižováním a zmrtvýchvstáním třetího dne. Takový je plán spásy Otcova milosrdenství. Součástí tohoto plánu je také spása Zachea, tedy muže, který je nepoctivý, všemi pohrdaný a právě proto potřebuje obrácení. Ježíš ho zavolal, „všichni reptali a říkali: »Vešel jako host k hříšníkovi!«“. Lid v něm spatřoval lotra, který se obohacoval na úkor druhých. A kdyby Ježíš prohlásil: „Sestup ty vyděrači a zrádče lidu! Pojď, promluvíme si a vyrovnáme účty!“, určitě by lid aplaudoval. Takto však začal reptat: „Ježíš vešel k tomu hříšníkovi a vyděračovi.“

Ježíš, veden milosrdenstvím, však hledá právě jeho. A když vstoupí do Zacheova domu řekne: „Dnes přišla do tohoto domu spása“. Ježíšův pohled jde za hříchy i předsudky; vidí člověka očima Boha, který neulpívá na minulosti, nýbrž tuší budoucí dobro. Ježíš se nevzdává před uzavřeností, nýbrž vždycky a neustále otevírá nové prostory života, nelpí na zdání, nýbrž vidí do srdce. A viděl raněné srdce tohoto muže, raněné hříšnou žádostivostí a spoustou špatností, kterých se tento Zacheus dopustil. Vidí toto srdce a vstupuje tam.

My se někdy snažíme korigovat či obrátit hříšníka výtkami a tím, že mu předhazujeme jeho pochybení a jeho nesprávné jednání. Ježíšův přístup k Zacheovi nás uvádí na jinou cestu: ukazovat chybujícímu jeho hodnotu, tu, kterou ustavičně a navzdory všemu vidí Bůh. To může způsobit pozitivní překvapení, které obměkčí srdce a pohne člověka, aby ze sebe vydal to, co je v něm dobré. Projev důvěry k lidem působí jejich růst a změnu. Tak jedná Bůh s námi se všemi: není blokován naším hříchem, nýbrž překonává jej láskou a dává nám pocítit stesk po dobru. Všichni pociťujeme tento stesk po dobru, když v něčem selžeme. A takto jedná náš Otec, Bůh, tak jedná Ježíš. Neexistuje člověk, který v sobě nemá něco dobrého. A na to hledí Bůh, aby jej vyprostil ze zla. Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra 30.10.2016

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 3. 11.

31. v mezidobí

9:45

Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Po mši svaté pobožnost ze zemřelé na hřbitově v Horních Borech

Čtvrtek 7. 11.

17:00

Mše svatá pro děti: Za rodinu Jízdných, Bartoškovu, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 8. 11.

18:00

Dolní Bory: Za rodiny Kujalovy, Markovy, Petra Hallu, zdraví duše i těla a duše v očistci

Neděle 10. 11.

32. v mezidobí

9:45

Poutní mše svatá: Za živou a + rodinu Fňukalovu

14:30

Svátostné požehnání a po něm následuje scénka dětí o životě sv. Martina

15:00

Navazuje farní odpoledne v kulturním domě(povídánání o kostele, vědomostní soutěž, program pro děti, občerstvení).

 

Ve dnech 1. a 8. listopadu při splnění obyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) a modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Od soboty 2. listopadu zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2020.

Ve čtvrtek 7. listopadu  v 16:00 na faře ve VM  bude setkání zájemců o křest dospělých.

V sobotu 9. listopadu od 10:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „ VELMEZ 2019 - Děkanátní setkání mládeže.“ Předprogram již začne v pátek 8. 11. po mši svaté v 17:00 ve VM. Bližší informace najdete na internetových stránkách farnosti VM.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Netín

Neděle 3. 11.

31. v mezidobí

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově

Pondělí 4. 11.

Památka sv. Karla Boromojského, biskupa

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 8. 11.

18:30

Za Josefa Šitku,  rodiče a přízeň

Neděle 10. 11.

32. v mezidobí

8:00

Za rodiče Homolovy, Markovy a celou přízeň

 

Ve dnech 1. a 8. listopadu při splnění obyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) a modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Od 1. listopadu zapisujeme úmysly na mše svaté na rok 2020.

Ve čtvrtek 7. listopadu v 16:00 na faře ve Velkém VM bude setkání zájemců o křest dospělých. 

V sobotu 9. listopadu od 10:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „ VELMEZ 2019 - Děkanátní setkání mládeže.“ Předprogram již začne v pátek 8. 11. po mši svaté v 17:00 ve VM. Bližší informace najdete na internetových stránkách farnosti VM.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru