Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.10. - 3.11.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.10. - 3.11.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 27. 10.

30. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Padělkovy, prarodiče, bratra, švagra, příbuzné, duše v očistci

a manžele Kampasovy a Aloisii Coufalovu

10:30

Mše svatá se křty dětí – Marie Plodíková, Štěpánka Šoukalová

Za živou a + rodinu Chmelovu a Zemanovu a Honzíka  s prosbou o Boží milosrdenství pro potomky, ochranu Panny Marie a vedení Duchem svatým a duše v očistci 

18:00

Za Františka Havlíčka, Jana Hejla a jejich rodiny

Pondělí 28. 10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

7:00

Za náš národ

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 29. 10.

Památka bl. Marie restituty Kafkové, panny 

a mučednice

7:00

Za rodinu Barákovu, Plchovu a duše v očistci

Středa 30. 10.

7:00

Za rodinu Burgetovu a Dvořákovu a del Sordo

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 31. 10.

7:00

Za živou a + rodinu Sedláčkovu, Stupkovu, Trnčákovu, Boží ochranu a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za + rodiče a sourozence a  živou a  + rodinu Kadlecovu a Brabcovu

Pátek 1. 11.

Slavnost Všech svatých/1. pátek v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

7:00

Za Boženu Dvořákovu, rodiče a duše v očistci

8:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou + přízeň a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

18:00

Za Ivu Ambrožovu

19:00 21:00 Svátost smíření

Sobota 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

7:00

Za všechny zemřelé

8:00

Na úmysl svatého Otce

16:00

Mše svatá na Moráni:

Po mši svaté pobožnost na hřbitově

18:00

Na společný úmysl

1. Za živou a + rodinu Rychlých a Fexovu

2. Za rodinu Konečných, děti, prarodiče a duše v očistci

3. Za rodinu Gajdošovu a Požárovu

4. Za + manžela, rodiče, sourozence, synovce a duše v očistci

Neděle 3. 11.

31. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Přibylovu, Drápelovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

11:00

Mše svatá Mostiště, po mši svaté pobožnost za zemřelé na hřbitově

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově na Karlově

18:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a Vlachovu a duše v očistci

Farní oznámení

V neděli 27. října v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na koncert Duchovní hudby v podání pevěckého sboru Santini z Telče.

V neděli 27. října v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

V pondělí 28. října v 17:00 v kostele v Netíně zveme na pouť lesáků, lesních správců, pracujících v lese a všech kdo mají rádi les. Po mši svaté bude beseda o současném stavu hospodaření.

Ve čtvrtek 31. října bude pravidelná návštěva nemocných( pan děkan i kaplani.

V pátek 1. listopadu v 19:30 na faře ve VM bude setkání mladších biřmovanců.

V sobotu 2. listopadu je I. sobota v měsíci. Autobus pojede již podle zimního času v 15:00 od fary ve VM po obvyklé trase. 

Ve čtvrtek 7. listopadu v 16:00 na faře bude setkání zájemců o křest dospělých.

Mše svatá za nemocné s udílením svátosti nemocných bude v sobotu 9. 11. v 15:00 v kostele sv.Mikuláše, od 14:00 bude možné příjmout svátost smíření. Prosím, umožněte svým nemocným zúčastnit se mše svaté a přijetí svátostí.

V sobotu 9. listopadu od 10:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „ VELMEZ 2019 - Děkanátní setkání mládeže.“ Předprogram již začne v pátek 8. 11. po mši svaté v 17:00 ve VM. Bližší informace najdete na internetových stránkách farnosti VM.

V pondělí 4. listopadu od 8:00 začínáme zapisovat úmysly na mše svaté na rok 2020.

Z nedělní liturgie

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv mně hříšnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Lk 18,9-14

Náš způsob modlitby nám ukazuje naše nitro. Modlitba odhaluje naši důvěru nebo pocit soběstačnosti, náš hlad po Bohu nebo touhu po nedůležitých věcech, naši lásku či sobectví. Modlitbou může dosáhnout Božího srdce, ale také postavit mezi něho a nás vysokou zeď.

Ježíš mluví o dvou mužích, kteří se jdou do chrámu pomodlit; celník a farizeus. Modlitba prvního „proniká oblaka“, modlitba druhého se ale povznese sotva nad zem. Jeden kráčí domů naplněn, druhý ještě více ukován ve své samolibosti.

Farizeus působí dojmem, že se obrací k Bohu. Ale v modlitbě stejně krouží jen sám kolem sebe. … nejsem jako ostatní lidé… postím se, odvádím desátky ze všech svých příjmů. Budí dojem, že mluví k Pánu, ale ve skutečnosti se zajímá jen sám o sebe. Je tak naplněn sám sebou, že mu pro Boha nezbývá místo.

Celník není žádným obdivuhodným člověkem. Je to bezohledný vyděrač, který se dosud obohacoval na úkor druhých. Ale před Bohem se ukazuje takový, jaký je s touhou žít jinak. Jeho modlitba není ničím jiným než předstoupením před Boha v celé ubohosti a voláním o pomoc. Proto se mu Pán může sdělit.

A to je v modlitbě nejpodstatnější: dovolit Bohu být tím, kým je, a dát se naplnit jeho životem. W. Stiniss: I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 27. 10.

30. v mezidobí/ Výročí posvěcení kostela

9:00 – 9:40 Svátost smíření

9:45

Mše svatá s údílením svátosti pomazání nemocných: Za rodiče Dostálovy, dva syny, rodiče Poulovy a Boží ochranu

Pátek 1. 11.

Slavnost Všech svatých

18:00

Horní Bory: Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Vítkovu a Zástěrovu

Sobota 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

8:00

Horní Bory: Za rodinu Večeřovu, Němcovu, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

18:00

Dolní Bory:

Po mši svaté pobožnost na hřbitově

Neděle 3. 11.

31. v mezidobí

9:45

Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Po mši svaté pobožnost ze zemřelé na hřbitově v Horních Borech

 

Farní oznámení

V neděli 27. října v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na koncert Duchovní hudby v podání pevěckého sboru Santini z Telče.

V pondělí 28. října v 17:00 v kostele v Netíně zveme na pouť lesáků, lesních správců, pracujícíh v lese a všech kdo mají rádi les. Po mši svaté bude beseda o současném stavu hospodaření.

Ve čtvrtek 31. října dopoledne bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 2. l1. je I. sobota v měsíci. Autobus pojede již podle zimního času ve 14:40 z Borů.

V sobotu 2. 11. po mši svaté ráno začínáme zapisovat úmysly na mše svaté na rok 2020.

Ve čtvrtek 7. 11. v 16:00 na faře ve Velkém Meziříčí bude setkání zájemců o křest dospělých.

V sobotu 9. listopadu od 10:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „ VELMEZ 2019 - Děkanátní setkání mládeže.“ Předprogram již začne v pátek 8. 11. po mši svaté v 17:00 ve VM. Bližší informace najdete na internetových stránkách farnosti VM. 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 27. 10.

30. v mezidobí

7:00 – 7:55 Svátost smíření

8:00

Mše svatá s údílením svátosti pomazání nemocných: Za rodiče Drápelovy

z Olší

Pondělí 28. 10

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

17:00

Mše svatá za lesáky a všechny pracující v lesním hospodářství

Čtvrtek 31. 10.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Annu a Jana Klímovy, jejich rodiče a sourozence

Pátek 1. 11.

Slavnost Všech svatých

18:30

Za Josefa Horkého a celou rodinu

Sobota 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé/

1. sobota v měsíci

8:00

Za všechny zemřelé

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 3. 11.

31. v mezidobí

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově

       

V neděli 27. října v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na koncert Duchovní hudby v podání pevěckého sboru Santini z Telče.

1. listopadu po večerní mši svaté začínáme zapisovat úmysly na mše svaté na rok 2020 na faře.

Ve čtvrtek 7. 11. v 16:00 na faře ve Velkém Meziříčí bude setkání zájemců o křest dospělých.

V sobotu 9. listopadu od 10:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne„ VELMEZ 2019 - Děkanátní setkání mládeže.“ Předprogram již začne v pátek 8. 11. po mši svaté v 17:00 ve VM. Bližší informace najdete na internetových stránkách farnosti VM. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Spravedlivému rovnáš cestu, Pane.
(Iz 26,7)
Nahoru