Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.10. - 27.10.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.10. - 27.10.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 20. 10.

29. v mezidobí/Den modliteb za misie/ Sbírka na misie

7:30

Za živou a + rodinu Rosovu a Pospíšilovu, celou přízeň, Boží požehnání a duše v očistci

9:00

Na poděkování za 80. let života, + manžela a syna, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu a celou přízeň

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za Annu a Josefa Blahovy, rodiče, sourozence, jejich živou rodinu a duše v očistci

Pondělí 21. 10.

7:00

Za + Anežku a Františka Bradáčovy a živé rodiny

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámecká kaple

Úterý 22. 10.

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

7:00

Za požehnání pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, její pracovníky, uživatele a dobrodince

Středa 23. 10.

7:00

Za + Bohumila Vlčka, dvoje rodiče, Anežku Doležalovu a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 24. 10.

7:00

Za + rodiče Královy a živé a + příbuzné a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za + Karla Sysla, rodinu Syslovu a Pavlíkovu a duše v očistci

Pátek 25. 10.

8:00

Za Ludmilu Dvořákovu, celou přízeň, duše v očistci a obrácení hříšníků

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za manžela Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a + z rodiny a na vlastní úmysl

Sobota 26. 10.

 

7:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní, živou a + rodinu Horkých a duše v očistci

18:00

Za + manžela Pavla, + členy rodiny Doležalovy a Špačkovy a duše v očistci

Neděle 27. 10.

30. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Padělkovy, prarodiče, bratra, švagra, příbuzné, duše v očistci a manžele Kampasovy a Aloisii Coufalovu

10:30

Mše svatá se křty dětí – Marie Plodíková, Štěpánka Šoukalová 

Za živou a + rodinu Chmelovu a Zemanovu s prosbou o Boží milosrdenství pro potomky, ochranu Panny a vedení Ducha svatého a duše v očistci 

18:00

Za Františka Havlíčka, Jana Hejla a jejich rodiny

Farní oznámení

Výuka náboženství na faře ve VM pro 5.- 9. třídu probíhá ve  středu ve 14:10 a výuka na Gymnáziu ve VM ve středu od 7:05.

Ve čtvrtek 24. října v 8:00 ve farním sále bude další setkání seniorů na téma: „Mše svatá – Úkon kajícnosti.“

Ze soboty 26. října na neděli 27. října bude změna času na zimní.

V neděli 27. října v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na koncert Duchovní hudby v podání pevěckého sboru Santini z Telče.

V pondělí 28. října v 17:00 v kostele v Netíně zveme na pouť lesáků, lesních správců, pracujících v lese a všech kdo mají rádi les. Po mši svaté bude beseda o současném stavu hospodaření.

Ve čtvrtek 7. listopadu v 16:00 na faře bude setkání zájemců o křest dospělých.

Mše svatá za nemocné s udílením svátosti nemocných bude v sobotu 9. 11. v 15:00 v kostele sv.Mikuláše, od 14:00 bude možné příjmout svátost smíření. Prosím, umožněte svým nemocným zúčastnit se mše svaté a přijetí svátostí.

V sobotu 9. listopadu od 10:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „ VELMEZ 2019 - Děkanátní setkání mládeže.“ Předprogram již začne v pátek 8. 11. po mši svaté v 17:00 ve VM. Bližší informace najdete na internetových stránkách farnosti VM.

Z nedělní liturgie

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: `Zastaň se mě proti mému odpůrci!' Ae on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.'„ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“  Lk 18,1-8

Když se cítíme dobře, když je naše mysl ve správném rozpoložení, když naše ústa mluví to, čím přetéká srdce, nedělá nám modlitba potíže. Mluvíme s Bohem svobodně a nenuceně.

Kdybychom však měli modlitbu vydat na milost a nemilost svým náladám, pravděpodobně bychom se čas od času modlili upřímně, ale na dlouhá období bychom s Bohem ztráceli veškeré spojení. Je totiž velké pokušení odkládat modlitbu až na chvíli, kdy se cítíme Bohu blízko, a myslet si, že v jiných obdobích postrádá modlitba k Bohu upřímnost.

Všichni ze zkušenosti víme, že máme mnoho pocitů, které nemusejí v každém okamžiku našeho života vystupovat do popředí. Nemoc nebo neštěstí je můžou z našeho vědomí vytlačit. I když například někoho hluboce milujeme, jsou chvíle, kdy si toho nejsme vědomi, a přesto víme, že láska v nás žije.
Totéž platí i ve vztahu k Bohu. Existují vnitřní a vnější příčiny, které občas způsobují, že je těžké být si vědomi toho, že věříme, že máme naději a že opravdu Boha milujeme. V takových chvílích nesmíme jednat silou toho, co cítíme, ale toho, co víme. Anthony Bloom, Na minutu s Antonyjem Surožským – Tvůrčí modlitba.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 20. 10.

29. v mezidobí/Den modliteb za misie/ Sbírka na misie

9:45

Mše svatá se křtem Nikolase Dostála

 Za rodiče Stachovy, dceru a zetě

Čtvrtek 24. 10.

17:00

Mše svatá pro děti: Na úmysl dárce

Pátek 25. 10.

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Tomanovy, celou přízeň a duše v očistci

Neděle 27. 10.

30. v mezidobí

9:00 – 9:40 Svátost smíření

9:45

 Mše svatá s údílením svátosti pomazání nemocných: Za rodiče Dostálovy, dva syny, rodiče Poulovy a Boží ochranu

  Farní oznámení

Ze soboty 26. října na neděli 27. října bude změna času na zimní.

V neděli 27. října v 9:45 bude mše svatá za nemocné s udílením svátosti nemocných. Prosím, umožněte svým nemocným zúčastnit se mše svaté a přijetí svátostí.

V neděli 27. října v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na koncert Duchovní hudby v podání pevěckého sboru Santini z Telče.

V pondělí 28. října v 17:00 v kostele v Netíně zveme na pouť lesáků, lesních správců, pracujícíh v lese a všech kdo mají rádi les. Po mši svaté bude beseda o současném stavu hospodaření.

Ve čtvrtek 7. 11. v 16:00 na faře ve Velkém Meziříčí bude setkání zájemců o křest dospělých.

V sobotu 9. listopadu od 10:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „ VELMEZ 2019 - Děkanátní setkání mládeže.“ Předprogram již začne v pátek 8. 11. po mši svaté v 17:00 ve VM. Bližší informace najdete na internetových stránkách farnosti VM. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 20. 10.

29. v mezidobí/Den modliteb za misie/ Sbírka na misie

8:00

Za Josefa Dvořáka, jeho rodiče a živou a + přízeň

Pondělí 21. 10.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámecká kaple

Pátek 25. 10.

18:30

Za rodiče Brabcovy, rodiče Kujalovy a syna Oldřicha

Neděle 27. 10.

30. v mezidobí

7:00 – 7:55 Svátost smíření

8:00

Mše svatá s údílením svátosti pomazání nemocných: Za rodiče Drápelovy

z Olší

 

Farní oznámení

Ze soboty 26. října na neděli 27. října bude změna času na zimní.

V neděli 27. října v 8:00 bude mše svatá za nemocné s udílením svátosti nemocných. Prosím, umožněte svým nemocným zúčastnit se mše svaté a přijetí svátostí.

V neděli 27. října v 16:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na koncert Duchovní hudby v podání pevěckého sboru Santini z Telče.

Ve čtvrtek 7. 11. v 16:00 na faře ve Velkém Meziříčí bude setkání zájemců o křest dospělých.  

V pondělí 28. října v 17:00 v kostele v Netíně zveme na pouť lesáků, lesních správců, pracujícíh v lese a všech kdo mají rádi les. Po mši svaté bude beseda o současném stavu hospodaření.

V sobotu 9. listopadu od 10:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí proběhne „ VELMEZ 2019 - Děkanátní setkání mládeže.“ Předprogram již začne v pátek 8. 11. po mši svaté v 17:00 ve VM. Bližší informace najdete na internetových stránkách farnosti VM. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru