Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.10. - 20.10.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.10. - 20.10.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 13. 10.

28. v mezidobí

7:30

Na poděkování za 82. let života, + rodiče a sourozence a duše v očistci

9:00

Za Josefa Doležala, syna Josefa a za Boží ochranu pro rodinu Doležalovu a Plodíkovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Kašparovy, Melicharovy, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí 14. 10.

7:00

Za farníky

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Květoslavu Šanderovu

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Kochánov

Úterý 15. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

7:00

Za + rodiče Kafkovy, dva syny, duše v očistci a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Středa 16. 10.

7:00

Za Leopolda Krčála, dvoje rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 17. 10. ,

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

7:00

Za Jana a Marii Němečkovy a syna, živou a + přízeň a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Na úmysl dárce

Pátek 18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

8:00

Za Boženu a Ludmilu Dvořákovy, Anastázii Křečkovu a souozence Kravalovy

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živé a + členy živého růžence ze Lhotek

Sobota 19. 10.

 

7:00

Za Jaroslava Vondráčka, živou a + rodinu Vondráčkovu, Odstrčilíkovu,

Boží požehnání a duše v očistci

9:00

Pohřební mše svatá ve VM: Za + Marii Janákovu

11:00

Křty dětí: Sofie Smejkalová, Tobiáš Krča, Štěpán Tesař, Eduard Sedlák, Dominik Holánek, Viktorie Vilímová, Kateřina Novotná, Jindřich Filip, Mateo Karafiát

18:00

Za rodiče Vaňkovy a Sedláčkovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Neděle 20. 10.

29. v mezidobí/Den modliteb za misie/ Sbírka na misie

7:30

Za živou a + rodinu Rosovu a Pospíšilovu, celou přízeň, Boží požehnání a duše v očistci

9:00

Na poděkování za 80. let života, + manžela a syna, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu a celou přízeň

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za Annu a Josefa Blahovy, rodiče, sourozence, jejich živou rodinu a duše v očistci

Farní oznámení

Výuka náboženství na faře ve VM pro 5.- 9. třídu probíhá ve  středu ve 14:10.

V neděli 13. října ve 14:00 ve farním sále na faře ve VM zveme všechny mladé „Podzimní spolčo“. Hostem bude Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 15. října pojede v 16:00 z Vídně, 16:05 z Mostišť, 16:10 z VM od zám. schodů, 16:15 z VM od Billy a 16:20 z Laviček – rozcestí.

V pátek 18. října v 19:30 na faře bude setkání starších biřmovanců.

V pondělí 28. října v 17:00 v kostele v Netíně zveme na pouť lesáků, lesních správců, pracujících v lese a všech kdo mají rádi les. Po mši svaté bude beseda o současném stavu hospodaření.

Mše svatá za nemocné s udílením svátosti nemocných bude v sobotu 9. 11. v 15:00 v kostele sv. Mikuláše, od 14:00 bude možné příjmout svátost smíření. Prosím, umožněte svým nemocným zúčastnit se mše svaté a přijetí svátostí.

Z nedělní liturgie

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“ Lk 17,11-19

Prvotní církev titulovala Ježíše „jediný Lékař“. Jak první křesťané věřili, on jediný dokázal skutečně uzdravit. Bible nám zachycuje mnoho případů uzdravenínemocných. Malomocný nemůže vystát sám sebe, a protože sám sebe odmítá, cítí zavržení a izolaci též od všech ostatních. Mistr ví, že je třeba velké trpělivosti, aby ten, kdo sám sebe odmítá, přijal náklonnost druhých.

Když malomocní, kteří se necítí ve své kůži, přichází za Ježíšem s prosbou o pomoc, dostaví se uzdravení. Stykem s malomocným se Ježíš sám stává nečistým - „špiní si ruce“. Všechnu nahromaděnou vnitřní hořkost a hněv pozoruje nejen zdálky, ale dotýká se těch nemocných právě v místech jejich malomocenství. Ten, kdo se stýká s lidmi, kteří nedokážou přijmout sami sebe, sám dobře ví, na jaký „neřád“ v nich může narazit a může mít dojem, že se sám ušpiní.

Předložme své malomocenství, ochrnutí, slepotu a vyčerpání Pánu a hovořme s ním o svých nemocech. Co nás přitom napadne? Kde by se mohly skrývat příčiny našeho současného stavu?  Anselm Grün - 50 x Ježíš 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 13. 10.

28.v mezidobí

9:45

Za Stanislava Beneše, rodiče a celou přízeň

Pátek 18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Konečných, rodiče Charvátovy a syna a rodiče Svobodovy

Neděle 20. 10.

29. v mezidobí/Den modliteb za misie/ Sbírka na misie

9:45

Mše svatá se křtem Nikolase Dostála

 Za rodiče Stachovy, dceru a zetě

 

 Farní oznámení

V neděli 13. října ve 14:00 ve farním sále na faře ve VM zveme všechny mladé „Podzimní spolčo“. Hostem bude Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup.

Výuka náboženství na základní škole v Borech bude zahájena v pondělí 14. října 2019(1., 2. a 3. třída) a ve středu 9. října(4.,5. a 6. – 9. třída). Rozvrh hodin najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 15. října pojede v 16:00 z Vídně.

Mše svatá za nemocné s udílením svátosti nemocných bude při mši svaté v neděli 27. října v 9:45. Prosím, umožněte svým nemocným zúčastnit se mše svaté a přijetí svátostí. 

V pondělí 28. října v 17:00 v kostele v Netíně zveme na pouť lesáků, lesních správců, pracujícíh v lese a všech kdo mají rádi les. Po mši svaté bude beseda o současném stavu hospodaření.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 13. 10.

28.v mezidobí

8:00

Za Aloise Průšu, sestru a rodiče

Pondělí 14. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

17:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 17. 10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

a mučedníka

17:30

Mše svatá pro děti: Za Jana Sýkoru

Pátek 18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18:30

Za Františka a Jarmilu Vítkovy, Petra Kunčara a celou živou a + přízeň

Neděle 20. 10.

29. v mezidobí/Den modliteb za misie/ Sbírka na misie

8:00

Za Josefa Dvořáka, jeho rodiče a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

V neděli 13. října ve 14:00 ve farním sále na faře ve VM zveme všechny mladé „Podzimní spolčo“. Hostem bude Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnské diecéze.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 15. října pojede v 16:24 z Kochánova, 16:27 ze Stránecké Zhoři a 16:40 z Netína.

Mše svatá za nemocné s udílením svátosti nemocných bude při mši svaté v neděli 27. října v 8:00. Prosím, umožněte svým nemocným zúčastnit se mše svaté a přijetí svátostí.

V pondělí 28. října v 17:00 v kostele v Netíně zveme na pouť lesáků, lesních správců, pracujícíh v lese a všech kdo mají rádi les. Po mši svaté bude beseda o současném stavu hospodaření.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru