Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.10. - 13.10.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 6.10. - 13.10.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 6. 10.

27. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za sestru Marii, synovce Josefa a rodinu Ondráčkovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty dětí – Ina Crhonková, Jan Šišpela, Jan Nedoma

Za živou a + rodinu Stehlíkovu a duše v očistci

18:00

Za Elišku Filipovu, Elišku Práškovu, Miladu Pospíchalovu, Růženu Pickovu, jejich živé a + příbuzné a duše v očistci

Pondělí 7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové

7:00

Za Josefa a Jiřího Havelkovi, jejich křestní a biřmovací kmotry a duše v očistci

14:00

Bohoslužba slova v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 8. 10.

7:00

Za rodiny Košábkovu a Slabých, živé a + příbuzné a duše v očistci

Středa 9. 10.

7:00

Za Lubomíra Strnada, rodiče, bratra a živou rodinu Strnadovu a Pospíšilovu

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 10. 10.

7:00

Za + Josefa, Ladislava, rodiče a Boží pomoc a ochranu pro děti a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Kazdovu, Juránkovu, Dvořáčkovu a duše v očistci

Pátek 11. 10.

8:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Bojanovských, Přibylovu, Kuřátkovu a Doležalovu

Sobota 12. 10.

 

7:00

Za živé a + členy rodiny Oulehlovy, Pavelcovy, Zuthovy, Sojkovy a duše v očistci

17:00

Svatohubertská mše v kapli v Hrbově

18:00

Za rodinu Zásmětovu, Matouškovu, Holánovu a živou rodinu Holánovu

Neděle 13. 10.

28. v mezidobí

7:30

Na poděkování za 82. let života, + rodiče a sourozence a duše v očistci

9:00

Za Josefa Doležala, syna Josefa a za Boží ochranu pro rodinu Doležalovu a Plodíkovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Kašparovy, Melicharovy, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

Za živou a + rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a Boží ochranu pro celou rodinu

Farní oznámení

Výuka náboženství na faře pro 5.- 9. třídu začne ve středu 9. října ve 14:10.

Ve čtvrtek 10. října bude pouť seniorů do Čihoště, Sedlece a Kutné Hory. Autobus pro přihlášené osoby bude vyjíždět v 7:30 od fary ve Velkém Meziříčí.

V neděli 13. října ve 14:00 ve farním sále na faře ve VM zveme všechny mladé „Podzimní spolčo“. Hostem bude Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup.

Objednaná DVD z primice P. Jaroslava Mrnisi můžete vyzvednout ve farní kanceláři v úředních hodinách.

Z nedělní liturgie

Kdo má odvahu a schopnost dohlédnout do hloubky věcí, poznal to, co poznali apoštolové, že bez víry, bez víry ve „vrchovaté dávce“ nelze dostát Ježíšovým požadavkům. A touto jednoduchou prosbou „dej nám více víry“ je víra představována jako jednoznačně Kristův dar. Ten si nelze vynutit nebo zasloužit. Na druhé straně je víra tak mocná, že dokáže neuvěřitelné věci. Je to znázorněno činy tak neuvěřitelnými, jakými by bylo přesazení hory nebo vyrvaní z kořene stromu, který se dožívá i šesti set let věku! Víra ovšem není nástroj, kterým bychom mohli dělat libovolné (i dobré) kousky a kouzla, ale síla, v níž lze splnit i náročné a na první pohled snad i nemožné Ježíšovy požadavky.

Uznat, že Bůh nám není ničím zavázán a ničím povinen, že jeho dary jsou zcela svobodné činy, to je někdy pro pochopení tvrdý oříšek. Lidstvo se v celé své historii snažilo ovlivnit božstva, strhnout je na svou stranu, zavázat si je. Židovství ani křesťanství takto ovlivnitelného a malého boha nezná. Zde je Bůh vždy Pán - suverén, který člověka miluje, je mu věrný, zachraňuje ho, dokonce mu slouží, ale člověk ho neovládá, člověk si ho nemůže zavázat. Tento Bůh tedy není žádnou modlou a skutečné křesťanství není žádnou magií.

I v časech, kdy křesťanství není zakazováno a pronásledováno, nebývá lehké uskutečňovat vše, k čemu nás evangelium vede. V příznivých i nepříznivých dobách není možné sloužit dvěma pánům. Je třeba se rozhodovat. A služba Bohu, život podle evangelia, mohou být uskutečněny jen tehdy, je-li člověk ochoten prohrát ve světě. Jsou dokonce situace, kdy prohra vlastního života je jediným možným dobrým výsledkem v určité životní komplikaci. Mučedníci toto prožili a dožili až do nejzazšího konce. Ale nejde vždy o život. Je mnoho proher menšího rozměru, ale snadná z nich není žádná. Známe je ze svých životů a nemáme je zpravidla rádi. Chtěli bychom věc zařídit tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtěli bychom se utkat se zlem tak, aby naše prohra byla v každém případě a předem vyloučená. Abychom na nic vcelku nedoplatili. Je to ale možné? Víme, že ne. A víme také, že mnohdy nemáme sílu přijmout věci takto. Kde tu sílu vzít? V evangeliu čteme prosbu apoštolů: „Pane, přidej nám víru!“ A Ježíšova odpověď mluví o tom, že víra je síla, která dokáže věci nemožné. Tomu ale nelze rozumět tak, že víra by prostě umožnila jen tak překonat přírodní zákony podle našich přání nebo dokázala kousky, kterým by se všichni divili. V síle víry můžeme jedině a především dostát Ježíšovým požadavkům. Jednat křesťansky i tam, kde na to doplatíme a kde by druhý hledal cestu záchrany na účet druhých. A tuto víru nelze než si vyprosit. Bez modlitby za vlastní víru toho mnoho nedokážeme a naopak při růstu naší víry se stanou mnohé předměty našich modliteb zbytečnými. Nikdo z nás zřejmě v tomto světě utkání se se zlem neuhne. Bude jím vyzkoušen. Je zbytečné se bát, je nesmyslné chytračit a chtít být při tom Kristovým. Je nutné umět ztratit a prohrát pro Krista, tedy pro lásku a pravdu, která před Bohem obstojí. Jen tak náš život přinese ovoce a nebude zmařen tím, že bude chtít zachovat sám sebe. Je to velmi těžké. V síle víry je to ale možné.

Aleš Opatrný

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

Neděle 6. 10.

27.v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku, dvoje rodiče a živou a + přízeň

Čtvrtek 10. 10.

17:00

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Prudkovu, Přibylovu a duše v očistci

Pátek 11. 10.

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Sukovu a Komínkovu a Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Neděle 13. 10.

28.v mezidobí

9:45

Za Stanislava Beneše, rodiče a celou přízeň

  

Farní oznámení

 Výuka náboženství na základní škole v Borech bude z důvodu nemoci pana kaplana prozatím zrušena. 

V neděli 13. října ve 14:00 ve farním sále na faře ve VM zveme všechny mladé „Podzimní spolčo“. Hostem bude Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 6. 10.

27.v mezidobí

8:00

Za Františka Havlíčka, dvoje rodiče a celou přízeň

Pondělí 7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 11. 10.

18:30

Za rodiče Šanderovy a dva zetě

Sobota 12. 10.

11:00

Svatba Netín: Jan Turek – Eva Prušová

Neděle 13. 10.

28.v mezidobí

8:00

Za Aloise Průšu, sestru a rodiče

 

Farní oznámení

V neděli 13. října ve 14:00 ve farním sále na faře ve VM zveme všechny mladé „Podzimní spolčo“. Hostem bude Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnské diecéze.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru