Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.9. - 22.9.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.9. - 22.9.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 15. 9.

24. v mezidobí

7:30

Za + Janu Benadikovu, bratra, rodiče a duše v očistci

9:00

Na poděkování za 35 let společného života a děti s rodinami

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodinu Střechovu, Ambrožovu a Krejzovu

18:00

Za farníky

Pondělí 16. 9.

Památka sv. Ludmily, mučednice

7:00

Za rodiče Němcovy, děti Ladislava a Zdeňku, zetě Jaroslava Buriana a živou a + rodinu Burianovu

14:00

Mše svatá v nemocnici

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 17. 9.

7:00

Za rodiče Rosovy, Antonína Práška, živou a + rodinu Práškovu a Cahovu a duše v očistci

Středa 18. 9.

7:00

Za dva švagry a jejich + rodiče a sourozence, přízeň a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Miroslava Krčála

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 19. 9.

7:00

Za + manžela, živou a + přízeň a duše v očistci

8:30

Modlitba růžence

9:00

Rekolekční mše svatá ve VM

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za rodiče Zrůstovy, Zbyňka Pácala a živou rodinu

Pátek 20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů mučedníků

8:00

Za + Boženu a Ludmilu Dvořákovy, rodiče a sourozence

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za všechny živé a + rodiny Janovy, Vávrovy, Paclíkovy, na poděkování

a vlastní úmysl

Sobota 21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7:00

Za rodiče Bartošovy, živou a + rodinu a Boží ochranu

10:00

Křty dětí: Eleanor Smejkalová, Tadeáš Novotný, Karel Ambrož, Dominika Dvořáková, Matyáš Žák, Ema Formanová, Monika Sedláčková, Jakub Šnajdr, Samuel Karásek, Nela Karásková

11:00

Svatba VM: Josef Poul a Markéta Bartušková

18:00

Za rodiče Stočkovy, syna, rodiče Šoukalovy a syny

Neděle 22. 9.

25. v mezidobí/ Sbírka na fond PULS

7:30

Za manžela Josefa Koloucha, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za + manžela Miroslava, rodiče Svobodovy a bratra a prarodiče Hoškovy a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Boženu Maďarovu a živou a + rodinu Burešovu

18:00

Za farníky

Farní oznámení

V pátek 20. září v 19:30 na faře bude setkání starších biřmovanců.

V sobotu 21. září v 18:00 budou zvonit zvony na připomínku Mezinárodního dne míru.

V neděli 22. září od 14:30 v Mostištích proběhne farní den.  Všichni jste srdečně zváni. V rámci farního dne bude setkání všech skupinek (úterních i sobotních), které se starají o úklid kostela.

Ve čtvrtek 26. září v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „ Úvod do slavení mše svaté“.

 Ve čtvrtek 10. října se uskuteční poutní zájezd seniorů do Čihoště, Sedlece a Kutné hory. Přihlašujte se na faře ve VM, cena 500 Kč (cesta, vstupné, oběd). Odjezd od fary ve VM v 7:30.

Rozvrh náboženství ve farnosti Velké Meziříčí ve školním roce 2019/2020 najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti. Výuka začíná 1. 10. 2019.

Z nedělní liturgie

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? ….Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? … Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“ Dále řekl: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl si: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil svým služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: `Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.'“ Lk 15,1-32

 

Musíme doufat, že i v našem životě se může něco změnit, že není pravda, že vše bude osudově pokračovat. Doufat znamená věřit, že "tentokrát" to bude jiné, i když jsi věřil už stokrát a pokaždé ses zklamal. Možná ses už v minulosti tolikrát v srdci rozhodl vydat se na "svatou pouť" obrácení a dal ses do běhu, jako bys chtěl přeskočit příkop a jak ses přibližoval k jeho okraji, cítils, že ztrácíš rychlost, a pokaždé jsi hořce dopadl zpět. Jestliže přes to všechno doufáš, pohneš Božím srdcem a Bůh ti přijde na pomoc. Žádný pokus, ani když vyšel naprázdno, není marný a zbytečný, pokud je upřímný. Raniero Cantalamessa

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 15. 9.

24.v mezidobí

9:45

Za Jaromíra Novotného

Pátek 20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů mučedníků

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Špačkovu, Kubíkovu, Josefa Venacálka a duše v očistci

Neděle 22. 9.

25. v mezidobí/ Sbírka na fond PULS

9:45

Mše svatá se křtem: Za rodiče Soškolovy, syna, manželku, rodiče Hořínkovy, syna a živou a + přízeň

 

 Farní oznámení

Výuka náboženství na základní škole v Borech bude zahájena v pondělí 7. října 2019(1., 2. a 3. třída) a ve středu 9. října(4.,5. a 6. – 9. třída). Rozvrh hodin najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Ve čtvrtek 10. října se uskuteční poutní zájezd seniorů do Čihoště, Sedlece a Kutné hory. Přihlašujte se na faře ve VM, cena 500 Kč (cesta, vstupné, oběd). Odjezd od fary ve VM v 7:30.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 15. 9.

24.v mezidobí

8:00

Za Jitku Sýkorovu, manžela, jejich rodiče a sourozence

Čtvrtek 19. 9.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Františka Pejchala, dvoje rodiče a za zdraví duše i těla celé rodině

Pátek 20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů mučedníků

18:30

Za rodiče Tomanovy, syna a dceru a duše v očistci

Neděle 22. 9.

25. v mezidobí/ Sbírka na fond PULS

8:00

Za rodinu Brabcovu, Doleželovu a celou přízeň

 

Farní oznámení

V sobotu 21. září v 18:00 budou zvonit zvony na připomínku Mezinárodního dne míru.

V neděli 29. září proběhne v Netíně na faře farní den. Všichni jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek 10. října se uskuteční poutní zájezd seniorů do Čihoště, Sedlece a Kutné hory. Přihlašujte se na faře ve VM, cena 500 Kč (cesta, vstupné, oběd). Odjezd o fary ve VM v 7:30.

.......................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru