Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.9. - 15.9.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.9. - 15.9.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 8. 9.

23. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu, Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za farníky a ministranty

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Na poděkování za 30 let společného života, rodinu Kotíkovu, Hladíkovu a duše v očistci

18:00

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

Pondělí 9. 9.

7:00

Za živé a + členy rodiny Oulehlovy, Pavelcovy, Zuthovy, Sojkovy a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 10. 9.

7:00

Za Bohumíra Bradáče, dvoje rodiče, sourozence, zetě Jiřího a duše v očistci

Středa 11. 9.

7:00

Za živé a + členy našich rodin, dary Ducha svatého a duše v očistci

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 12. 9.

Jména Panny Marie

7:00

Za + manžela a živé a + příbuzné

18:00

 

Pátek 13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

 

8:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou + přízeň a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Josefa Milotu, dvoje rodiče, celou živou a + rodinu a duše v očistci

Sobota 14. 9.

Svátek Povýšení

sv. Kříže

7:00

Mše svatá ve Špitálku: Za živou a + rodinu Chylíkovu a Babáčkovu

18:00

Za Stanislava Malce, dvoje rodiče a duše v očistci

Neděle 15. 9.

24. v mezidobí

7:30

Za + Janu Benadikovu, bratra, rodiče a duše v očistci

9:00

Na poděkování za 35 let společného života a děti s rodinami

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodinu Střechovu, Ambrožovu a Krejzovu

18:00

Za farníky

 

Farní oznámení

Ve středu 11. září v 19:00 na faře proběhne porada na farní den. Příjďte prosím, kdo můžete.

Ve čtvrtek 12. září bude Nový Jeruzalém. Autobus pojede 17:10 z Vídně, 17:15 z Mostišť, 17:23 z VM od zámeckých schodů, 17:25 z VM od Billy a 17:27 z Lavičky – rozcestí.

V pátek 13. září v 19:30 na faře bude setkání mladších biřmovanců.

V neděli 22. září od 14:30 v Mostištích proběhne tradiční farní den. Všichni jste srdečně zváni. V rámci farního dne bude setkání všech skupinek(úterních i sobotních), které se starají o úklid našeho kostela.

Ve čtvrtek 26. září v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „ Úvod do slavení mše svaté“.

Rozvrh náboženství ve farnosti Velké Meziříčí ve školním roce 2019/2020 najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti.

Děkanství velkomeziříčské vás zve na pouť do Izraele a Jordánka v termínu  21.4.- 1.5.2020. Bližší informace a kontakt najedete na stránkách farnosti a na nástěnce v kostele pod věží.

 

Z nedělní liturgie

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: `Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.' Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci (vojáků) utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ Lk 14,25-33

Chceme-li následovat pevným krokem svého Pána, ať už v hojnosti nebo v protivenstvích, rozjímejme o něm, když byl zahrnut poctou a když byl potom vystaven posměchu a krutému utrpení.  On si v tomto tak proměnlivém prostředí uchovává stále stejnou duchovní rovnováhu. Mějte svůj pohled upřený na Ježíše, neboť on dává klidnému svědomí radost,
uzdravuje svědomí zraněné hříchem a všem dává jistotu naděje ve spásu.

Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku.  Pokušení podřazovat věci Boží tomu, co se nám zdá jako naléhavější, lze překonávat jedině živou vírou a vytrvalou pozorností Božímu slovu. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 8. 9.

23.v mezidobí

9:45

Mše svatá se žehnáním školních aktovek: Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a rodiče

Pátek 13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Kotíkovu a Vávrovu a s prosbou o Boží pomoc

Neděle 15. 9.

24.v mezidobí

9:45

Mše svatá se křtem: Za Jaromíra Novotného

 

 Farní oznámení

Ve čtvrtek 12. září bude Nový Jeruzalém. Autobus pojede v 17:10 Z Vídně.

Výuka náboženství na základní škole v Borech bude zahájena v pondělí 7. října 2019(1., 2. a 3. třída) a ve středu 9. října(4.,5. a 6. – 9. třída). Rozvrh hodin najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Brigáda pro zprovoznění farního kostela – bude domluveno v neděli na mši a vyhlášeno místním rozhlasem.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 8. 9.

23.v mezidobí

8:00

Mše svatá se žehnáním školních aktovek: Za Václava a Ludmilu Cejnkovy

a zetě

Pondělí 9. 9.

17:30

Mše svatá Kochánov

Pátek 13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa

a učitele církve

18:30

Za rodiče Smolíkovy, Michalovy, Boží ochranu a pomoc proc celou rodinu

Sobota 14. 9.

Svátek Povýšení

sv. Kříže

11:00

Svatba Netín: Michal Horký – Michaela Pospíchalová

18:00

Poutní mše svatá v hrobce v Netíně

Neděle 15. 9.

24.v mezidobí

8:00

Za Jitku Sýkorovu, manžela, jejich rodiče a sourozence

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 12. září bude Nový Jeruzalém. Autobus pojede v 17:30 z Kochánova, 17:33 ze Stránecké Zhoři a 17:50 z Netína.

V neděli 29. září proběhne v Netíně na faře farní den.Všichni jste srdečně zváni.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru