Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit

Aktuality

Zdobení perníčku pro seniory a nemocné

Plakátek perníčky copy copy

Advent ve farnosti Velké Meziříčí 2023

advent final

Hodina s Ježíšem a jeho slovem

Synoda fara

Adventní koncert v Netíně - 10. 12. 2023

plakat koncert Netín 2023 jpg

Seminář život v Duchu

Seminář obnovy v Duchu svatém1

Cílem tohoto semináře je pomoci účastníkům, aby zakusili nové, mocné, život proměňující vylití Ducha svatého, skrze společnou modlitbu, rozjímání Božího slova a sdílení ve skupinkách. Jedná se tedy o deset týdnů intenzivního poznávání toho, kdo jsem já, kdo je Bůh, a jak v mém životě působí Duch svatý. 

Seminář bude probíhat v Komunitním centru Osová Bítýška (pravidelně ve čvrtek 19 - 21 hodin).

Úvodní setkání je naplánováno na 18. 1. 2024, závěrečné 21. 3. 2024

Mimořádně se sejdeme v neděli 18. 2. 2024 při  Bohoslužbě smíření a 3. 3. 2024 k Modlitbě za vylití Ducha.

Čtvrteční setkání bude obsahovat: chvály, katechezi a sdílení ve skupinkách. Na každý týden je vždy připraven program pro osobní duchovní růst - texty z Božího slova k osobnímu rozjímání. 

Kontaktní osoba: P. Jan Patty Pavlíček, 720 612 426, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Farní víkend - Záře hvězdy - 8. - 10. prosince 2023

Plakat - vikendovka Heřmanov

Zápis z Pastorační rady farnosti Velké Meziříčí - 4. října 2023

Pastorační rada farnosti Velké Meziříčí 04.10.2023

Zahájeno v 18h ve farním sále Velké Meziříčí.

 

Poradu vedl O.Jiří Kaňa, farář

* Představení hosta: Marie Prášková, ustanovená Biskupstvím brněnským jako moderátorka pastoračních aktivit pro velkomeziříčské děkanství

 

Body z minulé porady

* Výběr zástupců PRF na setkání zástupců PRF s Otcem biskupem: 11.10.2023 Nové Město na Moravě (17 hod. mše svatá a od 18 setkání v Kulturním domě). Jsou to tito:

Martin Prášek

Pavla Kamanová

Marie Marková

Petr Bradáč

* K otázce sjednocení liturgických postojů v diecézi: není možné si při liturgii „dělat, co chci“, ale to, čím nás chce sjednotit papež nebo biskup. Návrh členů na „moderovanou“ neděli, kdy bude každá mše svatá doprovázena komentářem s vysvětlením liturgických úkonů. Text komentáře zajistí O.Jiří.

* Příprava na biřmování

* otázka vstupního věku: odsouhlasen středoškolský a starší věk

* termíny katechezí: každý pátek (s výjimkami) od 20 hod na faře

* vedoucí: každá skupinka nejméně dva vedoucí (biřmovaný z minulého biřmování a starší dospělý farník), scházet se bude Po skupinkách – bude vyblokovaná celá fara

* přihlášky co nejdřív: mailem i  písemně – zveřejnit co nejdříve

* Na vědomí: Město vyhlásilo záměr prodat dům sousedící s kostelem Špitálek. Farnost musí do konce října vyklidit pronajaté prostory („sakristie“) a uvést je do původního stavu (zazdít dveře apod.)

* Město hodlá přemístit poškozený zvon z nádvoří u Špitálku ke kostelu, v rámci plánované obnovy náměstí: navrhujeme jeho „důstojné“ umístění u kostela, popřípadě návrh na nápis odkazující na to, že zvon je jedinečná památka připomínající odlévání zvonů v Martinicích (navíc v unikátním ladění C1)

* Rozvoj Vstupů do škol, příprava na vánoční „vstupy škol do kostela“:

** výzva k zapojení do této aktivity z řad dalších farníků (zejména maminek)

** nejbližší kurz (téma: Dušičky a Mendel) dne 6.10. na faře a téma Vánoce bude školeno tamtéž 29.11., účastníci obdrží materiály a kvalifikační osvědčení

** předvánoční vstupy do škol se budou pro školy z VM konat v kostele(!) – program zajistí členové DCŽM - MAMRE z Osové Bitýšky

** vesnické školy budou před vánocemi normálně navštíveny lektory Vstupu do škol

* Farní ples: plánuje se na KD ve Vídni (volné termíny 20. a 27. ledna 2024)… nutno dojednat podrobnosti

* Ve spolupráci s městem (klub Jupiter) se plánuje společný přehledný kalendář adventních a vánočních kulturních akcí. Za farnost nabídneme především:  velká pouť, koncert kontrabasů (oboje 3.12.), betlémské světlo, kostelní betlém (předvánoční a vánoční dny), půlnoční (24.12. v 16 a 22 hod.), vánoční koncert (Geneze) a štěpánský koncert (FF enesmble)… v jednání je případné vystoupení chrámového sboru na adventních akcích města

* Kurs pro pomocníky v pastoraci se bude konat společně se žďárským děkanátem o 4 sobotách v lednu - březnu v Novém Městě (13/1, 27/1, 24/2, 9/3). Určen bude pro služby související s eucharistií: akolyté (starší ministranti), kostelníci, dobrovolnice ve službě mezi starými a nemocnými

* Dochází k posílení služeb ve farnosti dalšími dobrovolníky:

** Dobrovolnice v domově pro seniory, v nemocnici

** Dobrovolnice ve výzdobě kostela (4 skupiny po 2-3 ženách). Koordinace této služby nejen v našem kostele, ale i v ostatních kostelech a kaplích naší farnosti bude svěřena Martině Sedláčkové z PRF. Při této příležitosti vyslovuje PRF poděkování za dlouholetou službu Veronice Dvořákové z Květinářství Verunka.

** Další dobrovolní akolyté – prozatím by se učili přinášení sv. přijímání nemocným o nedělích po mši svaté a to zaučovaní stávajícími akolyty, proto se hledají se tatínkové, kteří by byli ochotní takto nosit sv. přijímání nemocným (i v doprovodu manželky nebo dětí), zatím jako praxe pod vedením O.Jiřího a potom by absolvovali kurz pro Pomocníky v pastoraci (základní minimum) a nato požádáme o pověření od Otce biskupa.

* Všechny služby ve farnosti (např. akolyté, lektoři, kostelníci atd.) musí být nejen praktickým, ale i modlitebním společenstvím (příklad: členky farního Spolku Ludmila navštěvují s blahopřáním seniory a zároveň se pravidelně setkávají k poradě a modlitbě)

* Zajištění dárků pro děti (Mik.besídka) a pro seniory a nemocné (rozdávání před vánocemi):

** Mikulášská besídka (3.12.): Farnost objedná perníkové Mikuláše v počtu z r. 2022 a nalepí na ně text modlitby.

** Perníky pro imobilní nemocné a staré v domovech a domácnostech farnosti: Dobrovolnice z farnosti napečou perníčky v počtu z r. 2022 (koordinuje M.Marková). Nazdobí je maminky s dětmi (koordinují: M.Kazdová, A.Rosová a M.Sedláčková). V rámci balení dekorativních perníčků může proběhnout předvánoční workshop pro děti s rodiči.

* Společné udělování svátosti nemocných ve farnostech Bory, Netín a Velké Meziříčí bude v neděli 22.10. Ve VM při mimořádné mši svaté v 16 hod (od 15.hod svátost smíření). Umožnit, prosím, účast i imobilním farníkům.

* Kamélie nabízí možnost zapojení svých uživatelů do života farnosti – například úklid v sále. Bližší informace zjistí O.Jiří

* Dotace z MěÚ – žádáme o stejnou podporu aktivit jako minulý rok, nově na sportovní aktivity (fotbálek, Kolečko).

* Řeší se oživení www stránek farnosti: Proběhlo jednání s vedením XArtu ohledně modernizace farních stránek. Bude nám nabídnut nový redakční systém. Děkujeme vedení XArtu za vstřícnost! PRF následně vyzvána k tomu, aby shromažďovala návrhy na strukturu těchto stránek (vstřícnou jak farníkům a pravidelným návštěvníkům, tak jednorázovým návštěvníkům, hostům a turistům…)

Další podněty členů PRF:

* Charita: Oblastní Charita by byla ráda, kdybychom jí pomáhali vytipovávat lidi v hmotné nouzi. Koordinátor za naši farnosti, P. Kamanová, bude prostředníkem této komunikace.

* Zpětná vazba ohledně čtvrtečních dětských mší zvláště z pohledu rodin s nejmenšími dětmi: jde např o: na koho je mše primárně zaměřena, čas a délka mše, forma scénky a v prostoru Dětského koutku je hůř slyšet při mši svaté, zejména za sloupem (A.Rosová)

Názory: O.Jiří: Význam bohoslužeb pro děti spočívá zejména ve vytváření společenství a kamarádství na základě modlitby a liturgie – proto je „dětská“ mše svatá vhodná spíše pro děti prvního stupně ZŠ

Názory z pléna: Předškoláčci mohou využít katechezi před dětskou mší svatou a v dohledné době zejména Katechezi Dobrého Pastýře (atrium se plánuje na faře).

S časem mše svaté ve čtvrtek je obtížné pohnout kvůli různým navazujícím aktivitám (ministranti, schola, ale hlavně příprava na 1. sv. přijímání)

* Návrh maminek udělat nějaký program pro děti k Dušičkám a Všem Svatým jako protiklad k Halloweenským akcím, které mají děti ve školách a školkách... „Bál všech svatých“? a s předstihem pro velký úspěch z loňska zopakovat roráty pro děti se snídaní na faře? Ideálně asi v sobotu 23.12.? (M.Kazdová)

Názory z pléna: Letos už nebudeme takovou akci plánovat pro nabitý program v tomto období, nevylučuje se příští rok. Se závěrečnými roráty pro děti s následnou snídaní se počítá v sobotu 23.12. (v 7 hodin)

* Návrh (A.Rosová): Přímo na Štědrý den by mohly jít rodiny s dětmi navštívit nemocné, staré, opuštěné apod., předal by se perníček a zazpívala koleda (+ třeba rozneslo betlémské světlo).

Názory z pléna: Letos to vynecháme – Štědrý den je neděle, ale je to dobrý nápad pro příští roky.

* Návrh z pléna na uspořádání jednorázového „maxispolča“ pro manžele se zajištěním hlídání dětí s duchovně společenskou náplní

* Biskupstvím ustanovená Moderátorka pastoračních aktivit velkomeziříčského děkanství, Marie Prášková, prezentovala návrh pastoračního plánu pro naše děkanství pro rok 2023/24

Příští porada bude 22.11.2023 v 18 hod.

Prosím členy PRF, aby ještě v dřívějších termínech reagovaly na rozdané úkoly.

 

Zapsáno 05.10.2023 a zakončeno požehnáním O.Jiřího

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru