Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

31.8.2018

02.09.2018 - 09.09.2018

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 2. 9.

22. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Na poděkování za 60. let života a 36. let společného života s prosbou o Boží ochranu a požehnání

10:30

Mše svatá se křtem Nely Ambrožové, Miroslavy Lucie Klímové

Požehnání školákům před začátkem nového školního roku, žehnání aktovek prvňáčků

Za Annu Dvořákovu, rodiče, bratra a duše v očistci

18:00

Za + manžela, dvoje rodiče, prarodiče a duše v očistci

Pondělí 3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže

a učitele církve

7:00

Za Františka Halačku, živou a + rodinu a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:30

Mše svatá Hrbov

Úterý 4. 9.

7:00

 Za Bohumíra Bradáče, dvoje rodiče, děti, sourozence, zetě Jiřího

 a duše v očistci

Středa 5. 9.

 

7:00

Za požehnání a dary Ducha svatého pro celou rodinu, za nemocné, obrácení hříšníků a duše v očistci

10:00

Mše svatá DPS

18:00

Mše svatá Oslavice

19:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 6. 9.

7:00

Za rodiče Bobkovy, tři syny a duše v očistci

18:00

Za Jana Klobásu a za živé a + příbuzné

Pátek 7. 9.

1. v měsíci/celodenní

a celonoční adorace

8:00

Za + rodiče Přibylovy, Zadražilovy, Jaroslava Brázdu, rodiče a sestru

10:30

Domov seniorů

14:00 - 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Marii a Václava Smejkalovy, sourozence, dvoje rodiče a Boží ochranu

a požehnání pro celou rodinu

19:00 - 21:00 svátost smíření

Sobota 8. 9.

Svátek Narození Panny Marie

 

7:00

Za rodiče Mašterovy, živé a + členy rodiny Kalinovy, Pospíchalovy

a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1. Za rodiče Mejzlíkovy, bratra a sestru, Stanislava Michala a živou a + rodinu Trojanovu a Michalovu

2. Za + Vladimíra Bartuška a rodiče

3. Za Václava Kubíčka a duše v očistci

4. Za + rodiče Jana a Emílii Koudelovy

Neděle 9. 9.

23. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Žákovu, + bratra Václava a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Kršňákovu a Remsovu

18:00

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

 

Farní oznámení

  • V neděli 2. září v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

  • Ve čtvrtek 6. září bude pravidelná návštěva nemocných.

  • Autobus pro přihlášené osoby na jáhenské svěcení do Prahy v sobotu 8. září pojede v 6:00 od fary ve Velkém Meziříčí.

  • Rozvrhy výuky náboženství ve školním roce 2018/2019 najdete v následujícím týdnu v nástěnkách, na internetových stránkách farnosti a budou oznámeny i do škol.

Nedělní liturgie

 

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli do Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; (po návratu) z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou, a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?" Odpověděl jim: "Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: `Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.' Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského." (Ježíš) zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje."

Mk 7,1-8.14-15.21-23

Ve čtrnáctém a patnáctém verši nám Ježíš dává kritérium, které je základem všeobecné morálky. Po úvodní výzvě "Slyšte mě, všichni," Ježíš podotýká, že všechno, co Bůh stvořil, je dobré a odpovídá záměrům Stvořitele (srov. Gn 1). Není proto samo o sobě nečisté a nemůže působit znečištění. To, co skutečně znečišťuje člověka a zneschopňuje ho žít ve vztahu s Bohem, je hřích, zakořeněný v lidském srdci. Právě na srdci člověka, které je sídlem života a svobodného rozhodování člověka, závisí morální kvalita našich skutků, slov a rozhodnutí. Podle Boží vůle nežije ten, kdo formálně zachovává jeho přikázání a skrupulózně kupí zákon na zákon, ale ten, kdo se snaží očišťovat své srdce a osvěcovat své svědomí, aby se jeho jednání shodovalo s přikázáními Boha, který je láska.

Převzato z knihy: Lectio divina, autor: Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.)

 

Křesťanství je náboženství, které od nás žádá vyjít z náboženské spleti a prověřit sítem evangelia každý návrh, který se nám nabízí, každý příkaz, který máme splnit. Při uskutečňování tohoto rozlišování musí křesťané jasně rozpoznat kořen zla, který nikdy není v druhých nebo ve vnějších okolnostech, ale je zakořeněn v srdci člověka, v těch hlubinách, kde se rozhodují city, myšlenky i skutky: "Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje." Ano, věřící je povolán k tomu, aby ve svém srdci objevil pramen svého jednání proti vůli Boží. Ať tedy nehází na druhé odpovědnost za svůj souhlas s pokušením, který vede až ke hříchu; ať nedělá z lidských, byť dobrých, zvyků podstatný prvek služby Bohu; a především ať si ze svého plnění přikázání nestaví katedru, která ho opravňuje ustanovit sebe sama soudcem druhých…

Převzato z knihy: Hlásej Slovo, autor: Enzo Bianchi

...................................................................................................................................................................................................................

 

Farnost Netín

 

Neděle

2. 9.

22. v mezidobí

8:00

Požehnání školákům před začátkem nového školního roku, žehnání aktovek prvňáčků

Za rodinu Brabcovu, Doležalovu a celou přízeň

Pondělí 3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Středa

5. 9.

18:00

Mše svatá v Netíně v hrobce

Čtvrtek 6. 9.

17:30

Mše svatá pro děti: Františka Pejchala, dvoje rodiče a duše v očistci

Pátek

7. 9.

1. v měsíci

18:30

Za rodiče Roseckých, syna, dceru a vnoučata 

Neděle

9. 9.

23. v mezidobí

8:00

 

Mše svatá se křtem Václava Cejnka

Za rodiče Drápelovy z Olší

 

 

Farní oznámení

  • Ve čtvrtek 6. září začínají mše svaté pro děti.

...................................................................................................................................................................................................................

  

Farnost Bory

 

Neděle 2. 9.

22. v mezidobí/

Pouť v Dolních Borech

10:00

Požehnání školákům před začátkem nového školního roku, žehnání aktovek prvňáčků

Za rodiče Hořínkovy, syna, rodiče Soškolovy, syna a manželku

a živou + přízeň

 

Pátek 7. 9.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Sukovy, Komínkovy a syny a duše v očistci

Sobota 8. 9.

Svátek Narození Panny Marie

11:00

Svatba Horní Bory: Pavel Burian a Jitka Kučerová

Neděle 9. 9.

23. v mezidobí

9:45

 

Za Stanislava Beneše a rodiče

 

 

 Farní oznámení

  • V pátek 7. září bude pravidelná návštěva nemocných.

  • Rozvrhy výuky náboženství ve školním roce 2018/2019 najdete v následujícím týdnu v nástěnkách, na internetových stránkách farnosti a budou oznámeny i do školy.

     

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)