Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Vánoční zpravodaj - 27. 12.2020 - 03.01.2021 ve Velkém Meziříčí, Borech a Netíně

Vánoční zpravodaj - 27. 12.2020 - 03.01.2021 ve Velkém Meziříčí, Borech a Netíně

Farnost Velké Meziříčí

 Změna v pořadu bohoslužeb!

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na dny od 31. 12. bude spuštěna ve středu 30. 12. v 12:00

Neděle 27. 12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

6:30

Mše svatá (Nutná rezervace)

7:30

Za živou a + rodinu Konečných, Nebohovu, Markovu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za živou a + rodinu Dufkovu (Nutná rezervace)

10:30

Za rodiče Střechovy, celou rodinu, pana Gabriela, jeho syna a duše v očistci

11:30 – 12:00 možnost přijetí svatého přijímání

15:00 – 16:00 možnost přijetí svatého přijímání

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

Pondělí 28. 12.

Svátek svatých mláďátek, mučedníků

7:00

Za + Miladu Ambrožovou

Úterý 29. 12.

7:00

Na poděkování za 50. let společného života s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Středa 30. 12.

7:00

Za živou a + rodinu Matznerovu

 

Čtvrtek 31. 12.

Památka sv. Silvestra I., papeže

14:00 - 16:00

Výstav NSO, tichá adorace, možnost svátosti smíření a možnost svatého přijímání

17:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Na poděkování Pánu Bohu (Nutná rezervace)

Pátek 1. 1. 2021

Slavnost

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE/

1. v měsíci

7:30

Za mír ve světě (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Boží ochranu a požehnání v novém roce pro celou rodinu

10:30

Za farníky (Nutná rezervace)

11:30 – 12:00 možnost přijetí svatého přijímání

15:00 – 16:00 možnost přijetí svatého přijímání

18:00

Za všechny dobrodince naší farnosti (Nutná rezervace)

Sobota 2. 1.

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve/

1. v měsíci

7:00

Za živou a + rodinu Prachařovu a za dar víry

18:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

Na společný úmysl:

 

Neděle 3. 1.

2. neděle po Narození Páně

 

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodinu Březkovu a Dvořákovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:30

Za + otce Jana (Nutná rezervace)

11:30 – 12:00 možnost přijetí svatého přijímání

15:00 – 16:00 možnost přijetí svatého přijímání

18:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

  •         Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.
  •         Rezervovat se musí i ti, na jejichž úmysl je bohoslužba sloužena, prosíme ty, kteří si s rezervací neporadí sami, aby požádali mladší příbuzné, nebe kontaktovali o. Karla ve středu 30. 12. po poledni 604 968 996.
  •         Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení." Lk 2,1-14

 

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině)

 Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.
 Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.

Slovo faráře

Milí farníci a přátelé, prožíváme konec adventního času v napětí, zatím přesně ještě nevíme, jak budou Vánoce probíhat, bude možné vidět se se svými blízkými, bude možné účastnit se bohoslužeb, přijdou nová omezení, nebudeme nemocní…? Všichni bychom byli rádi, kdyby svátky proběhly v klidu a podle našich přání.

Připomínám, že zmatek a obavy panovaly v srdcích všech, kteří byli spolu s Marií do díla spásy nějak angažováni a slavili ty první Vánoce. Nejvíce to asi „schytal“ Josef, muž spravedlivý, když se dověděl o těhotenství té, kterou miloval, a po které toužil. Pak k němu ve snu promluvil anděl s výzvou k odvaze přijmout Boží plán. I my jsme vybídnuti, abychom přijali realitu současného stavu i nejistoty a do této reality přijali Krista. On dává sílu těm, kdo to nevzdávají, neuzavírají se do sebe, kdo hledají dál cestu… Bůh nejedná místo nás, nevyvede nás z problémů světa, ale podporuje nás v nich. Nezachraňuje nás z utrpení, ale v utrpení, nechrání před bolestí, ale v bolesti. Ježíš, který se narodil před více než dvěma tisíci lety, v Betlémě, je stále s námi a pro nás, EMMANUEL.

Vy, kteří prožíváte samotu, zoufalství, nemoci, vězte, že každý den na vás pamatujeme v modlitbách a v těchto dnech zvláště při rorátních bohoslužbách. Podle svých možností, se vším, co prožíváte, obracejte se na Krista, abyste zakusili jeho blízkost a posilu.

V kostelích se zdobí stromky, staví betlémy, svítí betlémské světlo, které v neděli přinesli naši skauti, lidé přichází, aby přijali svátost smíření, a ptají se: „Jak to bude?“ Jak najdete v ohláškách, připravujeme rozšíření svátečních bohoslužeb ve farních kostelích, protože ty nám nabízí největší možnosti. V současné době se může účastnit na bohoslužbě tolik věřících, kolik je 20% míst k sezení v kostele. Proto, abychom předešli přeplněnosti nebo nezaplněnosti kostela na vánočních bohoslužbách, spouštíme online rezervaci. Odkaz k rezervování najdete na internetových stránkách farnosti Velké Meziříčí https://www.farnostvm.cz/. Rezervovat si účast na bohoslužbě bude možné od úterý 22. 12. od 12:00. I když je počet bohoslužeb rozšířen, přesto se v současném stavu na všechny farníky, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby, nedostane. Prosím, abyste se o svátcích bohoslužby účastnili jednou a tím dali i možnost dalším. Výjimkou jsou kostelníci, ministranti, varhaníci, jejichž služba je nutná a tito do celkového počtu účastníků bohoslužeb nejsou zařazeni. Bohoslužeb se mohou účastnit jen ti zaregistrovaní. Pokud přejdeme celá ČR do stupně 5PES mimořádných opatření, vaše rezervace neplatí, je třeba sledovat aktuální informace na https://www.farnostvm.cz/ a bohoslužby budou zase jen online.

V kostele sv. Mikuláše se postupně dokončuje generální oprava varhan. Varhanář se svým pomocníkem v posledních dnech do noci postupně vkládá opravené píšťaly, provádí intonaci a ladění. Někteří mladí varhaníci chtějí o svátcích na opravený nástroj hrát, i když nějaký den práce to pak ještě bude chtít, aby vše bylo podle plánovaného záměru.

Vybízím ty, kteří se starají o kostely, kaple a zvonice v obcích našich farností, aby na Štědrý den nechali otevřeno, tím dali možnost ostatním přijít a pomodlit se, určitě bude vhodné mít tam k odpálení betlémské světlo anebo betlém, u kterého je možné pronést modlitbu zasvěcení. Na faře ve VM máme několik betlémů, které jsme dostali darem, ty můžeme zapůjčit. Betlémské světlo je k dispozici k odpálení v předsíni kostela ve VM. Pokud se rozhodnete kapličku zpřístupnit, prosím, poproste starostu o zveřejnění zprávy, aby se o této možnosti dozvěděli i ostatní vaši sousedé a spoluobčané.

Uplynulý rok byl pro všechny velmi náročný, děkuji všem za podporu a pomoc držet život farnosti i v čase mimořádných opatření. Děkuji za vaše finanční dary, v letošním roce proběhla oprava střechy v Netíně a generální oprava varhan a varhanního zázemí v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Děkuji dnes také těm, kteří připravují v kostelích slavení Vánoc. Děkuji našim pošťákům, co vám přináší zpravodaj a technikům, kteří zabezpečují online přenos bohoslužeb.

Přejeme vám požehnané Vánoce

o. Pavel, o. Karel, o. Jaroslav a jáhen Stanislav

 

Svatá rodina

O Vánocích si připomínáme události kolem narození Božího Syna. Prodléváme v Betlémě, v domě v Nazaretě a víc než jindy jsou ve středu naší pozornosti Panna Maria, sv. Josef a dítě Ježíš. Takto si budeme v neděli 27. prosince připomínat Svatou rodinu. Rozjímejme, co nám chce říci a čemu nás učí prostý život Svaté rodiny. Vidíme ženu, která se stává matkou, rodinu, dům. Boží sláva prostupuje lidské věci a spojuje se s nimi. Od té doby, s Pánovou milostí, můžeme posvětit všechno, co je v našem životě čisté. Taková situace, i když vypadá zcela bezvýznamně a všedně, může se stát příležitostí k setkání s Pánem a krokem na cestě k nebi.

S tím se setkáváme v onom skromném příbytku, kde žije Pán Ježíš, Maria a Josef. Naplno ať nám zní vánoční poselství: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Tento pokoj Svaté rodiny ať je i pokojem v křesťanském domě, kde se i přes malá všední rozladění projevuje vzájemná láska přicházející z žité víry.                                                                                          o. Jaroslav

Jesličky 

Při pohledu na nějaký trochu větší betlém, když si chvíli prohlížím jednotlivé postavy, snažím se vcítit do atmosféry, kterou ve svém díle zachytil tvůrce betlému. Netrvá to dlouho a postupně se ocitám v jiném světě. Ve světě lásky, něžnosti a neuvěřitelného počinu Boha, který sestoupil na zem. To vše v místě neskutečné chudoby a přece krásy. Zároveň vím, že ve skutečném Betlémě to muselo být mnohem tvrdší a krutější. Hemží se ve mně spousta pocitů… ale stejně mě atmosféra betlému vždy vtáhne!

Asi to tak má být. Už jenom ten název nás vede k podobným pocitům, které snad známe ze svého domova nebo z dětství. Hebrejsky se město Betlém řekne ביתלחם, vyslovujeme Bejt Lechem, doslova přeloženo „dům chleba“, arabský výraz je بيتلحم, vyslovujeme Bajt Lahm a přeložili bychom jako „dům masa“. V obou jazycích se tedy mluví o bezpečí domova a o materiální zajištěnosti. Obě slova popisují místo, kde je mi dobře a nic mi nechybí. Zažíváte podobné pocity i vy, když se díváte na betlém? Já často.

Myslím, že úplně to samé chtěl vyjádřit i sv. František. Roku 1223, tedy tři roky před svojí smrtí, poprosil člověka jménem Jan, aby v den Narození Ježíše shromáždil v lese nedaleko vesnice Greccio několik zvířat a různých rekvizit. Sezvali obyvatele z okolí, kteří o štědrovečerní noci přišli i se svými lucernami a pochodněmi, které vše krásně nasvítily. Byly připraveny jesle i se senem, vedle vůl a oslík. František předčítal evangelium o narození Páně a lidem se spojovalo to, co viděli, s tím, co poslouchali. Jasně zažívali tu obrovskou chudobu, která kontrastovala a zároveň se spojovala se slavnostností narození Krále. Zažívali něco neskutečného: to lidské se snoubilo s Božským…

Přijměme pozvání k betlému – do kostela nebo i k vám domů. Ztišme se a zadívejme. Nechme na sebe působit všechny ty pocity, pak je nechme opadnout a dopřejme si chvíli žasnout a s dojetím si uvědomovat, že Bůh sestoupil na zem. Pohleďme do tváře novorozenému děťátku a řekněme mu, co prožíváme; povězme mu, co nás rozradostňuje i co nás bolí. Dejme mu chvíli času, vždyť právě Vánoce jsou o tomto pohledu zázračného dítěte!                                                               

o. Karel

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Farnost Bory

Změna v pořadu bohoslužeb!

 

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na dny od 31. 12. bude spuštěna ve středu 30. 12. v 12:00

 

 

Neděle 27.12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

7:30

Horní Bory – mše svatá

8:45

Horní Bory – mše svatá

10:00

Horní Bory: Za Pavla Krejčího a živou a + přízeň

Čtvrtek 31. 12.

Památka sv. Silvestra I., papeže

8:00

Dolní Bory: Za rodiny ve farnosti

17:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Na poděkování Pánu Bohu (Nutná rezervace)

Pátek 1. 1. 2021

Slavnost Matky Boží Panny Marie/ 1. v měsíci

 9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Horní Bory – mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 -

10:30

Možnost svatého přijímání

Neděle 3.1.

2. po Narození Páně

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Horní Bory – mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 10:30

Možnost svatého přijímání

 Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Rezervovat se musí i ti, na jejichž úmysl je bohoslužba sloužena, prosíme ty, kteří si s rezervací neporadí sami, aby požádali mladší příbuzné, nebe kontaktovali o. Karla ve středu 30. 12. po poledni 604 968 996.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Změna v pořadu bohoslužeb!

 

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na dny od 31. 12. bude spuštěna ve středu 30. 12. v 12:00

 

Neděle 27.12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

7:30

Za rodiče Lázničkovy z Olší a celou přízeň

8:45

Mše svatá

10:00

Mše svatá

11:00 – 11:30 možnost svatého přijímání

Čtvrtek 31. 12.

Památka sv. Silvestra I., papeže

8:00

Na poděkování za uplynulý rok

17:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Na poděkování Pánu Bohu (Nutná rezervace)

Pátek 1. 1. 2021

Slavnost Matky Boží Panny Marie/ 1. v měsíci

 9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00-11:00

Možnost svatého přijímání

Sobota 2. 1.

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve/

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

Neděle 3.1.

2. po Narození Páně

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Marii Kunčarovu, manžela, syna, jejich rodiče a sourozence (Nutná rezervace)

10:00- 11:00

Možnost svatého přijímání

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Rezervovat se musí i ti, na jejichž úmysl je bohoslužba sloužena, prosíme ty, kteří si s rezervací neporadí sami, aby požádali mladší příbuzné, nebe kontaktovali o. Karla ve středu 30. 12. po poledni 604 968 996.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru