Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Adventní zpravodaj ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29.11. - 6.12.2020

Adventní zpravodaj ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29.11. - 6.12.2020

Farnost Velké Meziříčí - Adventní zpravodaj

V kostele na bohoslužbách, svatbách a pohřbech může být přítomno jen 20 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 29. 11.

1. adventní

 

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 17 osob)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Bohuslava Kališe a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 17 osob)

10:30

Za Miroslava Homolu, + rodiče a syna, + rodiče Holánovy a syna (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 17 osob)

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

18:00

Za farníky

Pondělí 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za + Marii Stupkovu a živou a + rodinu

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 1. 12.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za celou františkánskou rodinu

Středa 2. 12.       

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Na poděkování za dar života pro členy našich rodin, nemocné a trpící, + příbuzné a duše v očistci

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za + rodiče Pavelcovy a živou a + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

18:00

Za + Jana Dvořáka, rodinu Dvořákovu, Holánovu a Markovu

Pátek 4. 12.

1. v měsíci

7:30 – 9:30 svátost smíření v kostele

9:00 – 9:30 možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

8:00

Za manžela, syna, dvoje rodiče, děti a jejich rodiny

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Marii Rosovu, živé a + členy rodiny Rosovy a Dohnalovy a d.vo.

19:00 – 21:00 svátost smíření a výstav NSO v kostele

Sobota 5. 12.

1. v měsíci

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Na poděkování, P. Antonína Dudu a jeho rodinu

18:00

Na společný úmysl

Za + Marii a Josefa Stupkovy

Neděle 6. 12.

2. adventní/v našem farním kostele pouť

 

7:30

Za farníky

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + rodiče Kutlvašrovy, Pospíchalovy, Skryjovy a bratry, celou přízeň, duše v očistci a poděkování za dary Ducha svatého a prosba o Boží požehnání (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 17 osob)

10:30

Za živou a + rodinu Kohoutovu a Němcovu a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 17 osob)

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

18:00

Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 17 osob)

 

 Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz.

Ve čtvrtek 3. prosince bude návštěva nemocných.

Pokud půjdete ke svatému přijímání, prosíme, abyste se v kostele příliš nezdržovali.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

O slavnosti Krista Krále končí Rok Bible, prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Brožurku “Průvodce adventem“ si můžete zakoupit vzadu na stolku v kostele za cenu 9 Kč.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Tobiáš, 10- 14 kapitola

Otázka pro děti: Kolik let bylo Tóbitovi, když zemřel?

Otázka pro dospělé: Jak byl Tóbit uzdraven?

                                                             

Nedělní liturgie     

Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!" Mk 13,33-37

V adventní době se církevní společenství připravuje na slavení velkého tajemství vtělení. Jsme pozváni nově objevovat svůj osobní vztah k Bohu a prohlubovat ho. Latinské slovo „adventus“ odkazuje na Kristův příchod a zdůrazňuje sestoupení Boha k lidstvu, na něž by každý měl odpovědět s otevřeností, hledáním a souhlasem. Tak, jako je Bůh svobodný, protože ho k tomu vede jedině jeho láska, má i člověk svobodu vyslovit svůj souhlas: Bůh očekává odpověď danou z lásky.

V určitém smyslu Pán chce skrze nás lidi stále přicházet na zemi. Klepe na dveře našeho srdce: Jsi ochoten dát mi své tělo, svůj čas a svůj život? Je to hlas Pána, který chce vstoupit i do naší doby, chce vstoupit skrze nás do života dnešních lidí. Hledá živý příbytek, totiž náš osobní život. To je příchod Páně a tomu se chceme v době adventní novým způsobem učit: Ať Pán přijde také skrze nás.     Benedikt XVI.

Na dotaz učitelky, která se ptala dětí, co je to advent, padla odpověď, že je to zkratka slova adventura, což je novočeský výraz z oblasti počítačových her. 

Co je typické pro dobrodružnou počítačovou hru? Úkol spočívá v tom, abychom se někam dostali. Po cestě musíme najít užitečné předměty a naučit se je používat. Podstatou dobrodružství je tedy očekávání toho, co přijde a přesně to je i podstatou adventu. Pavel Konzbul-mikrokázání

 

Slovo faráře

Milí farníci a přátelé, po dušičkovém období vás všechny zdravím před vstupem do adventní doby.

Musím přiznat, že doba adventní je pro mě svým obsahem fascinující. Očekáváme příchod Mesiáše, a při tom vyznáváme, že už přišel. Ano, jeho další příchod má být do srdce každého z nás. Ježíš čeká na naše osobní pozvání, nechce být nezvaným hostem, komplikací v našich plánech. A když ho přijmeme, nebuďme formální, ale srdeční a přátelští.

Doba adventní je spojena s rorátními bohoslužbami. Proto, abyste v čase opatření měli více možností se rorátních mši svatých účastnit, bude vždy mimo obvyklý pořad bohoslužeb ještě brzká mše v 6:00, a to od pondělí do soboty. Tyto mše svaté budou vždy slouženy na úmysly všech přítomných.  V Borech a v Netíně budou rorátní mše svaté vždy v sobotu v 6:00.

Žehnání věnců letos bude úkolem pro vás doma. V tomto zpravodaji nabízíme obřad požehnání. Je to příležitost, jak se sejít a znovu si uvědomit milost adventního času v rodině.

Protože zatím není možné odhadnout, jak bude probíhat zpovídání před svátky, rozšiřujeme už teď prostor k přijetí svátosti smíření, a to každý adventní pátek dopoledne od 7:30 do 9:30 a večer od 19:00 do 21:00. Všechny další možnosti v týdnu k přijetí svátosti smíření platí dále. Prosím, využijete těchto možností přípravy na Vánoce už od začátku adventu. Na stránkách farnosti najdete pomůcku k přípravě na svátost smíření.

Od začátku adventu se zase páteční program přesouvá do kostela. Špitálek bude zapůjčen městu pro dočasnou obřadní síň k civilním pohřbům.

Děkuji všem, kdo jakkoli pomáhají ve farnosti. Děkuji za vaše modlitby a přízeň.                             

o. Pavel

 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie koronaviru

 

Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin. Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce.

Vaši biskupové

 

Žehnání adventního věnce v rodině

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná slova Pána Ježíše: "Já jsem světlo světa". Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamení naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Pán Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Rodina se shromáždí kolem zhasnutého adventního věnce. Žehnání koná jeden z rodičů. V místnosti mohou být podle vhodnosti zhasnutá světla.

Ten, kdo modlitbu vede, ji zahájí slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Všichni zazpívají píseň Ejhle, Hospodin přijde (kancionál č. 101) a během ní se zapálí první svíčka.

Někdo z přítomných přečte text z Písma svatého.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

Ten, kdo modlitbu vede, se pomodlí následující nebo podobnou modlitbu. Protože se jedná o laika, má přitom ruce sepjaté a nedělá znamení kříže.

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce, dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě. Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci, ale sesíláš nám své světlo a svou spásu. Prosíme tě, požehnej tento věnec, ať je pro nás znamením toho, že nám, kteří žijeme v čase, dáváš účast na svém věčném životě bez začátku a konce. A svíčky, které na něm rozsvěcíme, ať nám připomínají, žes nám poslal svého Syna a chceš, abychom ho následovali a žili jako děti světla. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpoví: Amen.

Mohou se připojit následující nebo podobné prosby. Odpověď: Prosíme tě, vyslyš nás.

– Bože, tys poslal na svět svého Syna, dej, ať nás navštíví a přinese nám tvůj pokoj.

– Otče, tvůj Syn je světlo, které přemáhá všechny temnoty, dej, ať nás navštíví a rozptýlí temnotu hříchu, smutku a beznaděje.

– Bože, Pán Ježíš volal k pokání, dej, ať nás navštíví a dá nám touhu po svatosti.

– Otče, tvůj Kristus znovu přijde, dej, ať nás navštíví a zapálí ohněm své lásky.

Prosebná modlitba se zakončí modlitbou Páně: Otče náš…

Nakonec ten, kdo modlitbu vede, říká:

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni se při těchto slovech žehnají křížem a odpovědí: Amen.

Na závěr je možné připojit vhodnou adventní nebo mariánskou píseň.

 

K zamyšlení

Během vyřizování ve Velkém Meziříčí jsem měl možnost navštívit kostel na náměstí, který byl Bohu díky otevřen k soukromé modlitbě. Když jsem chtěl zaplout do lavice a modlit se před svatostánkem, poprvé jsem si všiml sochy Madony v bočním výklenku kostela. Možná za to mohlo polstrované klekátko, že mě to přivábilo zrovna tam. Během modlitby u krásné sochy Panny Marie s Ježíškem v náručí jsem si povšimnul zajímavých detailů. Ježíškova tvář v náručí matky je plná radosti a nadšení. Ježíšek cosi vypočítává na prstech ruky. Možná jakoby s neobyčejnou radostí vypočítával všechny ty krásné věci, které pro nás připravil v nebi. Mariina dlaň ruky oproti tomu míří kamsi dolů k zemi. Jakoby přibrzďovala nás a naši pýchu její tak úžasnou pokorou. Možná by nás také chtěla přihrnout do náruče své a Ježíška. Na její ruce mě však upoutalo ještě něco. Věděli jste, že tady Marii chybí jeden prst? A hádejte, který? Zrovna ukazováček. Při pohledu na ten chybějící prst jsem se musel mimoděk usmát. Maria nemá prst, který my tak často využíváme – ukazováček, kterým ukazujeme na druhé. Není to zvláštní? Doporučuji vám, až pojedete kolem, běžte se podívat.                          

o. Tomáš z Osové Bítýšky

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory - Adventní zpravodaj

 V kostele na bohoslužbách, svatbách a pohřbech může být přítomno jen 20 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

 

 

Neděle 29.11.

1. adventní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče a sourozence (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 20 osob)

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

Čtvrtek 3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

17:00

Horní Bory: Za Cyrila Marka, rodiče, rodiče Prudkovy, bratra a živou a + přízeň

Pátek 4. 12.

1. v měsíci

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

17:30 – 18:00 Svátost smíření v Dolních Borech

14:00

Pohřební mše svatá v Dolních Borech: + Vladimír Homola

18:00

Dolní Bory: Za Jindřicha Fňukala a rodiče (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 20 osob)

Sobota 5. 12.

1. v měsíci

6:00

Rorátní mše svatá v Horních Borech

 

Neděle 6.12.

2. adventní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za Josefa Dostála, bratra, rodiče a živou a + přízeň (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 20 osob)

10:30 – 11:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

 

 Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz.

Ve čtvrtek 3. prosince bude návštěva nemocných.

Pokud půjdete ke svatému přijímání, prosíme, abyste se v kostele příliš nezdržovali.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

O slavnosti Krista Krále končí Rok Bible, prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Brožurku “Průvodce adventem“ si můžete zakoupit v kostele za cenu 9 Kč.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

Slovo faráře

Milí farníci a přátelé, po dušičkovém období vás všechny zdravím před vstupem do adventní doby.

Musím přiznat, že doba adventní je pro mě svým obsahem fascinující. Očekáváme příchod Mesiáše, a při tom vyznáváme, že už přišel. Ano, jeho další příchod má být do srdce každého z nás. Ježíš čeká na naše osobní pozvání, nechce být nezvaným hostem, komplikací v našich plánech. A když ho přijmeme, nebuďme formální, ale srdeční a přátelští.

Doba adventní je spojena s rorátními bohoslužbami. Proto, abyste v čase opatření měli více možností se rorátních mši svatých účastnit, bude vždy mimo obvyklý pořad bohoslužeb ještě brzká mše v 6:00, a to od pondělí do soboty. Tyto mše svaté budou vždy slouženy na úmysly všech přítomných.  V Borech a v Netíně budou rorátní mše svaté vždy v sobotu v 6:00.

Žehnání věnců letos bude úkolem pro vás doma. V tomto zpravodaji nabízíme obřad požehnání. Je to příležitost, jak se sejít a znovu si uvědomit milost adventního času v rodině.

Protože zatím není možné odhadnout, jak bude probíhat zpovídání před svátky, rozšiřujeme už teď prostor k přijetí svátosti smíření, a to každý adventní pátek dopoledne od 7:30 do 9:30 a večer od 19:00 do 21:00. Všechny další možnosti v týdnu k přijetí svátosti smíření platí dále. Prosím, využijete těchto možností přípravy na Vánoce už od začátku adventu. Na stránkách farnosti najdete pomůcku k přípravě na svátost smíření.

Od začátku adventu se zase páteční program přesouvá do kostela. Špitálek bude zapůjčen městu pro dočasnou obřadní síň k civilním pohřbům.

Děkuji všem, kdo jakkoli pomáhají ve farnosti. Děkuji za vaše modlitby a přízeň.                             

o. Pavel

 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie koronaviru

Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin. Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce.

Vaši biskupové

 

Žehnání adventního věnce v rodině

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná slova Pána Ježíše: "Já jsem světlo světa". Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamení naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Pán Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Rodina se shromáždí kolem zhasnutého adventního věnce. Žehnání koná jeden z rodičů. V místnosti mohou být podle vhodnosti zhasnutá světla.

Ten, kdo modlitbu vede, ji zahájí slovyVe jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Všichni zazpívají píseň Ejhle, Hospodin přijde (kancionál č. 101) a během ní se zapálí první svíčka.

Někdo z přítomných přečte text z Písma svatého.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

Ten, kdo modlitbu vede, se pomodlí následující nebo podobnou modlitbu. Protože se jedná o laika, má přitom ruce sepjaté a nedělá znamení kříže.

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce, dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě. Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci, ale sesíláš nám své světlo a svou spásu. Prosíme tě, požehnej tento věnec, ať je pro nás znamením toho, že nám, kteří žijeme v čase, dáváš účast na svém věčném životě bez začátku a konce. A svíčky, které na něm rozsvěcíme, ať nám připomínají, žes nám poslal svého Syna a chceš, abychom ho následovali a žili jako děti světla. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpoví: Amen.

Mohou se připojit následující nebo podobné prosby. Odpověď: Prosíme tě, vyslyš nás.

– Bože, tys poslal na svět svého Syna, dej, ať nás navštíví a přinese nám tvůj pokoj.

– Otče, tvůj Syn je světlo, které přemáhá všechny temnoty, dej, ať nás navštíví a rozptýlí temnotu hříchu, smutku a beznaděje.

– Bože, Pán Ježíš volal k pokání, dej, ať nás navštíví a dá nám touhu po svatosti.

– Otče, tvůj Kristus znovu přijde, dej, ať nás navštíví a zapálí ohněm své lásky.

Prosebná modlitba se zakončí modlitbou Páně: Otče náš…

Nakonec ten, kdo modlitbu vede, říká:

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni se při těchto slovech žehnají křížem a odpovědí: Amen.

Na závěr je možné připojit vhodnou adventní nebo mariánskou píseň.

  

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Tobiáš, 10- 14 kapitola

Otázka pro děti: Kolik let bylo Tóbitovi, když zemřel?

Otázka pro dospělé: Jak byl Tóbit uzdraven?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín - Adventní zpravodaj

 V kostele na bohoslužbách, svatbách a pohřbech může být přítomno jen 20 osob.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

 

Neděle 29.11.

1. adventní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 20 osob)

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

Pondělí 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 27. 11.

 

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

18:00 – 18:30 Svátost smíření

18:30

Za rodiče Mikyskovy, syny, snachy a zetě (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 20 osob)

Sobota 5. 12.

1. v měsíci

6:00

Rorátní mše svatá

15:00

Svátost smíření

16:00

Mše svatá (netínští farníci)

Neděle 29.11.

1. adventní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň  (účastní se rodina, na jejíž úmysl je sloužena mše svatá v počtu max. 20 osob)

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

 

 Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz.

Pokud půjdete ke svatému přijímání, prosíme, abyste se v kostele příliš nezdržovali.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

O slavnosti Krista Krále končí Rok Bible, prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

Brožurku “Průvodce adventem“ si můžete zakoupit v kostele za cenu 9 Kč.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

 

Slovo faráře

Milí farníci a přátelé, po dušičkovém období vás všechny zdravím před vstupem do adventní doby.

Musím přiznat, že doba adventní je pro mě svým obsahem fascinující. Očekáváme příchod Mesiáše, a při tom vyznáváme, že už přišel. Ano, jeho další příchod má být do srdce každého z nás. Ježíš čeká na naše osobní pozvání, nechce být nezvaným hostem, komplikací v našich plánech. A když ho přijmeme, nebuďme formální, ale srdeční a přátelští.

Doba adventní je spojena s rorátními bohoslužbami. Proto, abyste v čase opatření měli více možností se rorátních mši svatých účastnit, bude vždy mimo obvyklý pořad bohoslužeb ještě brzká mše v 6:00, a to od pondělí do soboty. Tyto mše svaté budou vždy slouženy na úmysly všech přítomných.  V Borech a v Netíně budou rorátní mše svaté vždy v sobotu v 6:00.

Žehnání věnců letos bude úkolem pro vás doma. V tomto zpravodaji nabízíme obřad požehnání. Je to příležitost, jak se sejít a znovu si uvědomit milost adventního času v rodině.

Protože zatím není možné odhadnout, jak bude probíhat zpovídání před svátky, rozšiřujeme už teď prostor k přijetí svátosti smíření, a to každý adventní pátek dopoledne od 7:30 do 9:30 a večer od 19:00 do 21:00. Všechny další možnosti v týdnu k přijetí svátosti smíření platí dále. Prosím, využijete těchto možností přípravy na Vánoce už od začátku adventu. Na stránkách farnosti najdete pomůcku k přípravě na svátost smíření.

Od začátku adventu se zase páteční program přesouvá do kostela. Špitálek bude zapůjčen městu pro dočasnou obřadní síň k civilním pohřbům.

Děkuji všem, kdo jakkoli pomáhají ve farnosti. Děkuji za vaše modlitby a přízeň.                             

o. Pavel

 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie koronaviru

 Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin. Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce.

Vaši biskupové

 

Žehnání adventního věnce v rodině

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná slova Pána Ježíše: "Já jsem světlo světa". Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamení naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Pán Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Rodina se shromáždí kolem zhasnutého adventního věnce. Žehnání koná jeden z rodičů. V místnosti mohou být podle vhodnosti zhasnutá světla.

Ten, kdo modlitbu vede, ji zahájí slovyVe jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Všichni zazpívají píseň Ejhle, Hospodin přijde (kancionál č. 101) a během ní se zapálí první svíčka.

Někdo z přítomných přečte text z Písma svatého.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

Ten, kdo modlitbu vede, se pomodlí následující nebo podobnou modlitbu. Protože se jedná o laika, má přitom ruce sepjaté a nedělá znamení kříže.

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce, dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě. Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci, ale sesíláš nám své světlo a svou spásu. Prosíme tě, požehnej tento věnec, ať je pro nás znamením toho, že nám, kteří žijeme v čase, dáváš účast na svém věčném životě bez začátku a konce. A svíčky, které na něm rozsvěcíme, ať nám připomínají, žes nám poslal svého Syna a chceš, abychom ho následovali a žili jako děti světla. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpoví: Amen.

Mohou se připojit následující nebo podobné prosby. Odpověď: Prosíme tě, vyslyš nás.

– Bože, tys poslal na svět svého Syna, dej, ať nás navštíví a přinese nám tvůj pokoj.

– Otče, tvůj Syn je světlo, které přemáhá všechny temnoty, dej, ať nás navštíví a rozptýlí temnotu hříchu, smutku a beznaděje.

– Bože, Pán Ježíš volal k pokání, dej, ať nás navštíví a dá nám touhu po svatosti.

– Otče, tvůj Kristus znovu přijde, dej, ať nás navštíví a zapálí ohněm své lásky.

Prosebná modlitba se zakončí modlitbou Páně: Otče náš…

Nakonec ten, kdo modlitbu vede, říká:

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni se při těchto slovech žehnají křížem a odpovědí: Amen.

Na závěr je možné připojit vhodnou adventní nebo mariánskou píseň.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Tobiáš, 10- 14 kapitola

Otázka pro děti: Kolik let bylo Tóbitovi, když zemřel?

Otázka pro dospělé: Jak byl Tóbit uzdraven?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Byl zarmoucen tvrdostí jejich srdce.
(Mk 3,5)
Nahoru