Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 5. 4. - 13. 4. 2020

Zpravodaj farnosti Velké Meziříčí, Bory a Netín 5. 4. - 13. 4. 2020

Farnost Velké Meziříčí - Zpravodaj v čase karantény – 3

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

Neděle 5. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE/ žehnání ratolestí

 

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za farníky

 

Za Bohumilu a Františka Šoukalovy, živou a + rodinu Šoukalovu

 

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa a Boží požehnání pro celou rodinu

 

Za rodinu Řezníčkovu a Dohnalovu

18:00 bohoslužba pokání přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

Pondělí 6. 4.

 

Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala, živé a + příbuzné a duše v očistci

10:00

Rozloučení na obřadní síni s + Miloslavem Kašparem

Úterý 7. 4.

 

Za rodiče Špačkovy, Aloisii Kubišovu, duše v očistci a Boží ochranu pro rodinu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Františka Konečného

Středa  8. 4.

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Františka Filu

18:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za + tatínka Bohumila Vlčka, dvoje rodiče, Anežku Doležalovu, Emila Doležala a duše v očistci

Čtvrtek  9. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

8:00 modlitba ranních chval a čtení přenášená přes internet z VM

18:00 mše svatá na památku Večeře Páně přenášená přes internet

 

Za služebníky církve a živé a + kněze farnosti Velké Meziříčí, Netín, Bory

Pátek 10. 4.

VELKÝ PÁTEK/Den přísného postu

8:00 modlitba ranních chval a čtení přenášená přes internet z VM

15:00 křížová cesta přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

18:00 velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana přenášené přes internet

Sobota 11. 4.

BÍLÁ SOBOTA/Velikonoční vigilie

8:00 modlitba ranních chval a čtení přenášená přes internet z VM

21:00 Vigílie vzkříšení přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

 

Za svět postižený coronavirem, za farnost Velké Meziříčí, Bory, Netín

Neděle 12. 4.

Slavnost ZMRTVÝVSTÁNÍ PÁNĚ/ Hod Boží velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za + rodiče Novotných a syna, + rodiče Bartuškovy, tři syny a vnučku, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

 

Za rodiče Smejkalovy a syna, celou živou a + rodinu a duše v očistci

 

Za živou a + rodinu Kotíkovu, Šitkovu a Hladíkovu

 

Za + Josefa Bednáře, + rodiče a děti

Pondělí 13. 4.

Pondělí v oktávu velikonočním

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za rodiče Krejčovy, duše v očistci a za uzdravení

 

Za + Miladu Zopfovu a živou a + rodinu

 

Kochánov: Za Zdeňku a Josefa Čermákovy, jejich rodiče, sourozence, zetě a vnuka, manžele Nováčkovy a Knotkovy

Farní oznámení

Kostel bude otevřen během velikonočního Třídenní mimo přenosy bohoslužeb a přípravy na ně denně 9 – 17 hod. Na Bílou sobotu do 20 hod.

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996

Na www.farnostvm.cz najdete odkaz pro živý přenos všech obřadů Svatého týdne a Velikonoc z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.

Na www.farnostvm.cz v sekci Aktuality naleznete další materiály pro prožívání Svatého týdne pro děti i dospělé.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26. 7. – 1. 8. 2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM a také vzadu v kostele na stolku na lístečcích.

Holky, kluci zveme vás od 9. - 15. 8. 2020 na letní tábor do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma. Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Spolek optimistů.

V uplynulém období jsme se v modlitbě rozloučili s Jaroslavem Vidlákem z Mostišť, Eduardem Červeným z VM, Zdenkou Svobodovou z Vidonína, Marií Markovou z DB, Janem Chlubnou ze SZ, Ludmilou Peškovou ze Svařenova, Miladou Kujalovou z DB, Stanislavem Kříbalem z VM, Stanislavem Rosou z VM, Františkem Vávrou z Mostišť, Marií Hublovou z Lhotek, Miloslavem Kašparem z VM, Františkem Konečným ze Lhotek a Františkem Filou  z Osového. Odpočinutí lehké!

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Janova evangelia 13-17 kapitola.

Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kdo chtěl od Pána Ježíše umýt nejen nohy, ale i ruce a hlavu?

Otázka pro dospělé: Jaký je úkol Přímluvce, kterého Pán Ježíš pošle od Otce?

 

Nedělní liturgie

Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: `Pán je potřebuje a hned je pošle nazpátek.'„ To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: `Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.' Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: „Kdo je to?“ Ze zástupu jim odpovídali: „To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“ Mt 21,1-11

Liturgie květné neděle obvykle začíná žehnáním kočiček nebo jiných ratolestí a průvodem, kterým si připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Ježíš jde vzříc soudu, utrpení a smrti. Mnohokrát před tím Ježíš se svými učedníky o tom mluvil, ale oni to sice slyšeli, ale protože to nepřijímali, tak to vytěsňovali. S předpovědí o své smrti Ježíš taky mluvil o svém vzkříšení. V žehnací modlitbě ratolestí se kněz modlí: „Bože, vyslyš naše prosby
a když dnes s ratolestmi v rukou oslavujeme Krista, našeho Krále, rozmnož naši víru a veď nás,
ať ho následujeme celým svým životem“. Prosíme Boha a milost pevné víry v čase prázdnoty, zkoušek, utrpení, pocitů zmaru.  Zdá se nám, že jsme od Boha opuštěni, když přichází problémy, nedorozumění; jakoby celý svět se postavil proti nám a všichni jsou silnější. Přáli bychom si, aby Bůh zasáhl hned, když zavoláme. Ale on dává sílu těm, kdo to nevzdávají, neuzavírají se do sebe, kdo hledají cestu dál … Bůh nejedná místo nás, nevyvede nás z problémů světa, ale podporuje nás v nich. Nezachraňuje nás z utrpení, ale v utrpení, nechrání před bolestí, ale v bolesti. Je tady  změna předložky a všechno dostává jiné světlo. „Bůh nepřináší řešení našich problémů, ale přináší sebe sama, a tím, že nám dává sebe, dává všechno“(Kateřina Sienská).

Co se děje v našich farnostech?

Mnozí z vás sledujete na internetu přes YouTube na kanálu Farnost Velké Meziříčí přenosy mší svatých nebo jiný program, který se děje v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Vysíláme pravidelně mši svatou - neděle v 9:00 a středa v 18:00, dále modlitbu sv. růžence – sobota v 20:00. Dále vás zveme na Květnou neděli v 18:00 na kající pobožnost, kterou společně vykonáme, když už se nedostaneme před svátky ke svátosti smíření. Obřady svatého týdne budou ve čtvrtek a pátek v 18:00, sobotní vigilie v 21:00, páteční křížová cesta v 15:00, modlitba breviáře čtvrtek až sobota v 8:00. Všechny časy jsou vypsány v pořadu bohoslužeb, kterým tento zpravodaj začíná, jeho elektronickou verzi naleznete na www.farnostvm.cz v sekci Pořad bohoslužeb nebo na stránkách Netínské farnosti farnostnetin.webnode.cz.
Asi tušíte, že tyto přenosy se neuskutečňují jen díky natažení kabelu a pořízení kamery, jak jsem psal minule. Je toho totiž mnohem více: Vždy zhruba půlhodinu před přenosem máme sraz s Jakubem Doležalem a případným dalším dobrovolníkem. Musíme vše nachystat. Přemístit mixážní pult ozvučení kostela z prostoru před madonou mezi přední lavice, přinést stůl, počítač, kameru, externí zvukovou kartu, klávesy, mikrofon,… Pak to vše zapojit dohromady a doufat, že to bude společně fungovat. Když ne, tak Jakubovi začínají horké chvilky, protože má několik minut do začátku na to, aby chybu nalezl a odstranil!

My kněží potom sloužíme mši svatou. Také to je docela dřina – představovat si vás v kostele, přestože vás tam nevidíme; snažit se koukat do kamery a ne jinam do prázdných lavic. Na mši přijde také varhanice či varhaník a doprovází nás. Náš technik si stále nemůže vydechnout, nastavuje kameru, upravuje zvuk podle toho, jak to slyšíte vy v přenosu na internetu, jenže tam to je zpožděné asi o 7 sekund za tím, co se děje v kostele, takže zvuk upravuje trochu „naslepo“. Je to boj ????.

Po mši svaté si všichni vydechneme, protože jsme rádi, že se dílo podařilo a že jsme mohli vám zprostředkovat to, že jste byli na mši svaté „jako doma“!

Pravidelně se k vám dostává tento Zpravodaj v karanténě, tentokrát již třetí číslo! Jak se to ale stalo, že se vám tento přeložený list papíru objevil ve schránce?

Vše začíná většinou ve středu, kdy pastorační asistent Josef Drlíček připraví podklady pro ohlášky – tak, jak to dělává pravidelně každý týden. Upraví tabulku, do které přepíše aktuální úmysly mší svatých a další informace, které mu průběžně předáváme, otec děkan přidá úryvek z nedělního evangelia a zamyšlení, které z něj vychází, připíše další aktuální podněty. Se svojí troškou do mlýna přispěji i já. Nakonec začíná proces kontrolování a snaha o to, aby se vše vlezlo akorát na čtyři strany. V pátek ráno začínáme tisknout, ze všech tří farností to dělá něco kolem 1200 kopií zpravodajů, takže pěkná hromádka! Josef vše rozdělí do sáčků pro jednotlivé „doručovatele“, vše popíše a seřadí, přidá gumové rukavice, aby naši „pošťáci“ na listy a poštovní schránky nesahali holýma rukama. Nakonec vše rozvážíme do jednotlivých obcí našim dobrovolníkům, kteří zpravodaj hned v pátek nebo v sobotu rozdají do jednotlivých schránek. V každé obci jsme někoho pro toto rozdávání oslovili, v Meziříčí jsme o doručování poprosili spolek Ludmila. Moc nás potěšilo, že když vám o. Jaroslav poprvé volal a prosil o spolupráci, tak jste nikdo neodmítli! Ano, především vám, kteří roznášíte zpravodaj do schránek, patří naše obrovské poděkování, protože bez vaší pomoci bychom to nezvládnuli!!! o. Karel

Slovo faráře

Milí farníci, malí i velcí, postní doba se postupně naplňuje, v liturgii rozjímáme nad texty, které vypráví o Ježíšově přípravě na utrpení, o Marii sestře Lazarově, ta Ježíši pomazala nohy drahým olejem, a o Jidáši, který se nejprve pohoršil nad plýtváním oleje, o jeho zlých úmyslech a o jeho zradě.

Letošní Svátky nás zvou, abychom všechno toto prožívali doma ve společenství svých nejbližších. I sám Ježíš předsedal ve večeřadle podobnému společenství. Tato forma slavení je židovské tradici vlastní, pro nás křesťany je to výzva, jak letos prožít Svátky, i když je budeme prožívat jinak.

Ježíš ve večeřadle chce vyjádřit Boží lásku k člověku, která nezná nějakého omezení. Služba patří k přirozenosti Boha. Služba je zjevením Boží lásky. Mytí nohou je obrazem toho, co se děje na kříži. Ježíš chce naplňovat vůli Otce a koná to svobodně. Touží po tom, aby i jeho učedníci řekli: „Jsem tady, abych plnil tvoji vůli“. Lásku je třeba vyslovit, a pak potvrdit skutkem. Nohy myl otrok svému pánu, otrok byl pohan, nohy myla nevěsta ženichovi, to vyjadřovalo cosi intimního, nohy myl syn otci, tím vyjadřoval úctu. Ježíš chce být služebníkem, nepovyšuje se, nebojí se dělat práci otroka, nebo jí se, že by se nějak v očích učedníků shodil.

Petr má strach, aby mu Ježíš nebyl příliš blízko, aby mu nemusel být vděčný. Apoštol chtěl být často soběstačný, rád radil, co má být a co ne, co je dobro a co je zlo… Má strach z toho, že když si dá posloužit, nebude svobodný. Odmítnout jeho službu, znamená odmítnout Ježíše.

Ježíš odhaluje tvář Otce a tvář nového člověka. Nový člověk je ten, který nelpí na sobě, na svém osobním prospěchu, na tom co o něm budou druzí říkat, ale slouží. Ne jak chce člověk sám, ale jak to žádá nebeský Otec.

Přijměte toto krátké rozjímání, které směřuje k Zelenému čtvrtku, jako inspiraci k tomu, abychom viděli, jak nám Bůh zjevuje svoji lásku a dále tolik na sobě nelpěli na sobě, svém pohodlí, když my máme posloužit druhým.

V kostele se během Svátků nepotkáme, ale občas se někdo vyjde projít ven. Byl jsem inspirován dvěma nápady z okolních obcí. První nápad je ozdobit jedno svoje okno do ulice velikonočními motivy, které vyjadřují velikonočním poselstvím a tak těm, kdo půjdou okolo popřát požehnané Velikonoce. Druhý je zapojit se do hrkání od čtvrtku večer do soboty. Vždy v daný čas se bude hrkat na co jde tak, aby to bylo slyšet k vašim sousedům. Hrkání: Čt. 18:00, V Pát. 6:00, 12:00, 15:00, 18:00, B Sob. 6:00, 12:00.

Smiluj se, Bože, nad námi, když k tobě s důvěrou obracíme svá srdce, byli jsme vykoupeni smrtí tvého jednorozeného Syna, ať nejsme spoutáni hříchy, ani utiskováni protivenstvím zla.

o. Pavel

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory - Zpravodaj v čase karantény - 3

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Neděle 5. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za rodinu Stachovu, Nevrklovu a P. Jiřího Eduarda Krejčího

18:00 bohoslužba pokání přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

Čtvrtek  9. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

8:00 modlitba ranních chval a čtení přenášená přes internet z VM

18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně přenášená přes internet

 

Za všechny dobrodince farnosti

Pátek 10. 4.

VELKÝ PÁTEK/Den přísného postu

8:00 modlitba ranních chval a čtení přenášená přes internet z VM

15:00 křížová cesta přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

18:00 Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Janapřenášené přes internet

Sobota 11. 4.

BÍLÁ SOBOTA/Velikonoční vigilie

8:00 modlitba ranních chval a čtení přenášená přes internet z VM

21:00 Vigílie vzkříšení přenášená přes internet z kostela ve VM

 

Na úmysl dárce

Neděle 12. 4.

Slavnost ZMRTVÝVSTÁNÍ PÁNĚ/ Hod Boží velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za rodiče Poulovy a Josefa Dostála

Pondělí 13. 4.

Pondělí v oktávu velikonočním

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za živou a + rodinu Kučerovu a Karmasinovu

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu“.

Farní oznámení

Kostel otevřen k osobní modlitbě na Velký pátek 9 – 17 hod.; soukromá adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu 9 – 17 hod.

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996.

Obvyklé návštevy nemocných se ruší. Jsme k dispozici na požádání.

Na www.farnostvm.cz najdete odkaz pro živý přenos mše svaté z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí - neděle 9:00 a středa 18:00, růženec sobota 20:00.

Na www.farnostvm.cz v sekci Aktuality naleznete další materiály pro prožívání současné doby pro děti i dospělé.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

Holky, kluci zveme vás od 9. do 15. srpna 2020 na letní tábor do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Spolek optimistů.

V uplynulém období jsme se v modlitbě rozloučili s Jaroslavem Vidlákem z Mostišť, Eduardem Červeným z VM, Zdenkou Svobodovou z Vidonína, Marií Markovou z DB, Janem Chlubnou ze SZ, Ludmilou Peškovou ze Svařenova, Miladou Kujalovou z DB, Stanislavem Kříbalem z VM, Stanislavem Rosou z VM, Františkem Vávrou z Mostišť, Marií Hublovou z Lhotek, Miloslavem Kašparem z VM, Františkem Konečným ze Lhotek a Františkem Filou  z Osového. Odpočinutí lehké!

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Janova evangelia 13-17 kapitola.

Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kdo chtěl od Pána Ježíše umýt nejen nohy, ale i ruce a hlavu?

Otázka pro dospělé: Jaký je úkol Přímluvce, kterého Pán Ježíš pošle od Otce?

 

Nedělní liturgie

Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: `Pán je potřebuje a hned je pošle nazpátek.'„ To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: `Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.' Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: „Kdo je to?“ Ze zástupu jim odpovídali: „To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“ Mt 21,1-11

Liturgie květné neděle obvykle začíná žehnáním kočiček nebo jiných ratolestí a průvodem, kterým si připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Ježíš jde vzříc soudu, utrpení a smrti. Mnohokrát před tím Ježíš se svými učedníky o tom mluvil, ale oni to sice slyšeli, ale protože to nepřijímali, tak to vytěsňovali. S předpovědí o své smrti Ježíš taky mluvil o svém vzkříšení. V žehnací modlitbě ratolestí se kněz modlí: „Bože, vyslyš naše prosby
a když dnes s ratolestmi v rukou oslavujeme Krista, našeho Krále, rozmnož naši víru a veď nás,
ať ho následujeme celým svým životem“. Prosíme Boha a milost pevné víry v čase prázdnoty, zkoušek, utrpení, pocitů zmaru.  Zdá se nám, že jsme od Boha opuštěni, když přichází problémy, nedorozumění; jakoby celý svět se postavil proti nám a všichni jsou silnější. Přáli bychom si, aby Bůh zasáhl hned, když zavoláme. Ale on dává sílu těm, kdo to nevzdávají, neuzavírají se do sebe, kdo hledají cestu dál … Bůh nejedná místo nás, nevyvede nás z problémů světa, ale podporuje nás v nich. Nezachraňuje nás z utrpení, ale v utrpení, nechrání před bolestí, ale v bolesti. Je tady  změna předložky a všechno dostává jiné světlo. „Bůh nepřináší řešení našich problémů, ale přináší sebe sama, a tím, že nám dává sebe, dává všechno“(Kateřina Sienská).

Co se děje v našich farnostech?

Mnozí z vás sledujete na internetu přes YouTube na kanálu Farnost Velké Meziříčí přenosy mší svatých nebo jiný program, který se děje v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Vysíláme pravidelně mši svatou - neděle v 9:00 a středa v 18:00, dále modlitbu sv. růžence – sobota v 20:00. Dále vás zveme na Květnou neděli v 18:00 na kající pobožnost, kterou společně vykonáme, když už se nedostaneme před svátky ke svátosti smíření. Obřady svatého týdne budou ve čtvrtek a pátek v 18:00, sobotní vigilie v 21:00, páteční křížová cesta v 15:00, modlitba breviáře čtvrtek až sobota v 8:00. Všechny časy jsou vypsány v pořadu bohoslužeb, kterým tento zpravodaj začíná, jeho elektronickou verzi naleznete na www.farnostvm.cz v sekci Pořad bohoslužeb nebo na stránkách Netínské farnosti farnostnetin.webnode.cz.
Asi tušíte, že tyto přenosy se neuskutečňují jen díky natažení kabelu a pořízení kamery, jak jsem psal minule. Je toho totiž mnohem více: Vždy zhruba půlhodinu před přenosem máme sraz s Jakubem Doležalem a případným dalším dobrovolníkem. Musíme vše nachystat. Přemístit mixážní pult ozvučení kostela z prostoru před madonou mezi přední lavice, přinést stůl, počítač, kameru, externí zvukovou kartu, klávesy, mikrofon,… Pak to vše zapojit dohromady a doufat, že to bude společně fungovat. Když ne, tak Jakubovi začínají horké chvilky, protože má několik minut do začátku na to, aby chybu nalezl a odstranil!

My kněží potom sloužíme mši svatou. Také to je docela dřina – představovat si vás v kostele, přestože vás tam nevidíme; snažit se koukat do kamery a ne jinam do prázdných lavic. Na mši přijde také varhanice či varhaník a doprovází nás. Náš technik si stále nemůže vydechnout, nastavuje kameru, upravuje zvuk podle toho, jak to slyšíte vy v přenosu na internetu, jenže tam to je zpožděné asi o 7 sekund za tím, co se děje v kostele, takže zvuk upravuje trochu „naslepo“. Je to boj ????.

Po mši svaté si všichni vydechneme, protože jsme rádi, že se dílo podařilo a že jsme mohli vám zprostředkovat to, že jste byli na mši svaté „jako doma“!

Pravidelně se k vám dostává tento Zpravodaj v karanténě, tentokrát již třetí číslo! Jak se to ale stalo, že se vám tento přeložený list papíru objevil ve schránce?

Vše začíná většinou ve středu, kdy pastorační asistent Josef Drlíček připraví podklady pro ohlášky – tak, jak to dělává pravidelně každý týden. Upraví tabulku, do které přepíše aktuální úmysly mší svatých a další informace, které mu průběžně předáváme, otec děkan přidá úryvek z nedělního evangelia a zamyšlení, které z něj vychází, připíše další aktuální podněty. Se svojí troškou do mlýna přispěji i já. Nakonec začíná proces kontrolování a snaha o to, aby se vše vlezlo akorát na čtyři strany. V pátek ráno začínáme tisknout, ze všech tří farností to dělá něco kolem 1200 kopií zpravodajů, takže pěkná hromádka! Josef vše rozdělí do sáčků pro jednotlivé „doručovatele“, vše popíše a seřadí, přidá gumové rukavice, aby naši „pošťáci“ na listy a poštovní schránky nesahali holýma rukama. Nakonec vše rozvážíme do jednotlivých obcí našim dobrovolníkům, kteří zpravodaj hned v pátek nebo v sobotu rozdají do jednotlivých schránek. V každé obci jsme někoho pro toto rozdávání oslovili, v Meziříčí jsme o doručování poprosili spolek Ludmila. Moc nás potěšilo, že když vám o. Jaroslav poprvé volal a prosil o spolupráci, tak jste nikdo neodmítli! Ano, především vám, kteří roznášíte zpravodaj do schránek, patří naše obrovské poděkování, protože bez vaší pomoci bychom to nezvládnuli!!! o. Karel

Slovo faráře

Milí farníci, malí i velcí, postní doba se postupně naplňuje, v liturgii rozjímáme nad texty, které vypráví o Ježíšově přípravě na utrpení, o Marii sestře Lazarově, ta Ježíši pomazala nohy drahým olejem, a o Jidáši, který se nejprve pohoršil nad plýtváním oleje, o jeho zlých úmyslech a o jeho zradě.

Letošní Svátky nás zvou, abychom všechno toto prožívali doma ve společenství svých nejbližších. I sám Ježíš předsedal ve večeřadle podobnému společenství. Tato forma slavení je židovské tradici vlastní, pro nás křesťany je to výzva, jak letos prožít Svátky, i když je budeme prožívat jinak.

Ježíš ve večeřadle chce vyjádřit Boží lásku k člověku, která nezná nějakého omezení. Služba patří k přirozenosti Boha. Služba je zjevením Boží lásky. Mytí nohou je obrazem toho, co se děje na kříži. Ježíš chce naplňovat vůli Otce a koná to svobodně. Touží po tom, aby i jeho učedníci řekli: „Jsem tady, abych plnil tvoji vůli“. Lásku je třeba vyslovit, a pak potvrdit skutkem. Nohy myl otrok svému pánu, otrok byl pohan, nohy myla nevěsta ženichovi, to vyjadřovalo cosi intimního, nohy myl syn otci, tím vyjadřoval úctu. Ježíš chce být služebníkem, nepovyšuje se, nebojí se dělat práci otroka, nebo jí se, že by se nějak v očích učedníků shodil.

Petr má strach, aby mu Ježíš nebyl příliš blízko, aby mu nemusel být vděčný. Apoštol chtěl být často soběstačný, rád radil, co má být a co ne, co je dobro a co je zlo… Má strach z toho, že když si dá posloužit, nebude svobodný. Odmítnout jeho službu, znamená odmítnout Ježíše.

Ježíš odhaluje tvář Otce a tvář nového člověka. Nový člověk je ten, který nelpí na sobě, na svém osobním prospěchu, na tom co o něm budou druzí říkat, ale slouží. Ne jak chce člověk sám, ale jak to žádá nebeský Otec.

Přijměte toto krátké rozjímání, které směřuje k Zelenému čtvrtku, jako inspiraci k tomu, abychom viděli, jak nám Bůh zjevuje svoji lásku a dále tolik na sobě nelpěli na sobě, svém pohodlí, když my máme posloužit druhým.

V kostele se během Svátků nepotkáme, ale občas se někdo vyjde projít ven. Byl jsem inspirován dvěma nápady z okolních obcí. První nápad je ozdobit jedno svoje okno do ulice velikonočními motivy, které vyjadřují velikonočním poselstvím a tak těm, kdo půjdou okolo popřát požehnané Velikonoce. Druhý je zapojit se do hrkání od čtvrtku večer do soboty. Vždy v daný čas se bude hrkat na co jde tak, aby to bylo slyšet k vašim sousedům. Hrkání: Čt. 18:00, V Pát. 6:00, 12:00, 15:00, 18:00, B Sob. 6:00, 12:00.

Smiluj se, Bože, nad námi, když k tobě s důvěrou obracíme svá srdce, byli jsme vykoupeni smrtí tvého jednorozeného Syna, ať nejsme spoutáni hříchy, ani utiskováni protivenstvím zla.

o. Pavel

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín - Zpravodaj v čase karantény - 3

Biskup Vojtěch po dobu trvání mimořádných opatření udělil v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Mše svaté na dané úmysly budou kněží sloužit bez účasti lidu.

Neděle 5. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

 

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za Miroslava a Zdeňka Judovy, živou a + rodinu Judovu a Šitkovu

Čtvrtek  9. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

8:00 modlitba ranních chval a čtení přenášená přes internet z VM

18:00 mše svatá na památku Večeře Páně přenášená přes internet

 

Za Marii Prušovu, bratra a rodiče

Pátek 10. 4.

VELKÝ PÁTEK/Den přísného postu

8:00 modlitba ranních chval a čtení přenášená přes internet z VM

15:00 křížová cesta přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

18:00 velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana přenášené přes internet

Sobota 11. 4.

BÍLÁ SOBOTA/Velikonoční vigilie

8:00 modlitba ranních chval a čtení přenášená přes internet z VM

21:00 Vigílie vzkříšení přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše

 

Za farníky

Neděle 12. 4.

Slavnost ZMRTVÝVSTÁNÍ PÁNĚ/ Hod Boží velikonoční

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za Marii a Ladislava Holíkovy ze Svařenova, jejich rodiče a Lenku Pacalovu

z Hrbova

Pondělí 13. 4.

Pondělí v oktávu velikonočním

9:00 mše svatá přenášená přes internet z kostela sv. Mikuláše ve VM

 

Za rodiče Peškovy, děti a duše v očistci

 

Kochánov: Za Zdeňku a Josefa Čermákovy, jejich rodiče, sourozence, zetě a vnuka, manžele Nováčkovy a Knotkovy

Vybízíme k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu“.

Farní oznámení

Kostel otevřen k osobní modlitbě na Velký pátek 9 -12, 15 – 18 hod.; soukromá adorace u Božího hrobu (v kostele) na Bílou sobotu 9 – 18 hod.

I během karantény je možné kontaktovat kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím. Tel. 732 638 057, 604 968 996.

Obvyklé návštevy nemocných se ruší. Jsme k dispozici na požádání.

Na www.farnostvm.cz najdete odkaz pro živý přenos mše svaté z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí - neděle 9:00 a středa 18:00, růženec sobota 20:00.

Na www.farnostvm.cz v sekci Aktuality naleznete další materiály pro prožívání současné doby pro děti i dospělé. 

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

Holky, kluci zveme vás od 9. do 15. srpna 2020 na letní tábor  do Jimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najdete vzadu v kostele nebo vám je zašleme e-mailem. Už se na vás všechny těšíme, kterým je od 7 do 12 let.

V uplynulém období jsme se v modlitbě rozloučili s Jaroslavem Vidlákem z Mostišť, Eduardem Červeným z VM, Zdenkou Svobodovou z Vidonína, Marií Markovou z DB, Janem Chlubnou ze SZ, Ludmilou Peškovou ze Svařenova, Miladou Kujalovou z DB, Stanislavem Kříbalem z VM, Stanislavem Rosou z VM, Františkem Vávrou z Mostišť, Marií Hublovou z Lhotek, Miloslavem Kašparem z VM, Františkem Konečným ze Lhotek a Františkem Filou  z Osového. Odpočinutí lehké!

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Janova evangelia 13-17 kapitola.

Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Kdo chtěl od Pána Ježíše umýt nejen nohy, ale i ruce a hlavu?

Otázka pro dospělé: Jaký je úkol Přímluvce, kterého Pán Ježíš pošle od Otce?

 

Nedělní liturgie

Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: `Pán je potřebuje a hned je pošle nazpátek.'„ To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: `Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.' Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: „Kdo je to?“ Ze zástupu jim odpovídali: „To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“ Mt 21,1-11

Liturgie květné neděle obvykle začíná žehnáním kočiček nebo jiných ratolestí a průvodem, kterým si připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Ježíš jde vzříc soudu, utrpení a smrti. Mnohokrát před tím Ježíš se svými učedníky o tom mluvil, ale oni to sice slyšeli, ale protože to nepřijímali, tak to vytěsňovali. S předpovědí o své smrti Ježíš taky mluvil o svém vzkříšení. V žehnací modlitbě ratolestí se kněz modlí: „Bože, vyslyš naše prosby
a když dnes s ratolestmi v rukou oslavujeme Krista, našeho Krále, rozmnož naši víru a veď nás,
ať ho následujeme celým svým životem“. Prosíme Boha a milost pevné víry v čase prázdnoty, zkoušek, utrpení, pocitů zmaru.  Zdá se nám, že jsme od Boha opuštěni, když přichází problémy, nedorozumění; jakoby celý svět se postavil proti nám a všichni jsou silnější. Přáli bychom si, aby Bůh zasáhl hned, když zavoláme. Ale on dává sílu těm, kdo to nevzdávají, neuzavírají se do sebe, kdo hledají cestu dál … Bůh nejedná místo nás, nevyvede nás z problémů světa, ale podporuje nás v nich. Nezachraňuje nás z utrpení, ale v utrpení, nechrání před bolestí, ale v bolesti. Je tady  změna předložky a všechno dostává jiné světlo. „Bůh nepřináší řešení našich problémů, ale přináší sebe sama, a tím, že nám dává sebe, dává všechno“(Kateřina Sienská).

Co se děje v našich farnostech?

Mnozí z vás sledujete na internetu přes YouTube na kanálu Farnost Velké Meziříčí přenosy mší svatých nebo jiný program, který se děje v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Vysíláme pravidelně mši svatou - neděle v 9:00 a středa v 18:00, dále modlitbu sv. růžence – sobota v 20:00. Dále vás zveme na Květnou neděli v 18:00 na kající pobožnost, kterou společně vykonáme, když už se nedostaneme před svátky ke svátosti smíření. Obřady svatého týdne budou ve čtvrtek a pátek v 18:00, sobotní vigilie v 21:00, páteční křížová cesta v 15:00, modlitba breviáře čtvrtek až sobota v 8:00. Všechny časy jsou vypsány v pořadu bohoslužeb, kterým tento zpravodaj začíná, jeho elektronickou verzi naleznete na www.farnostvm.cz v sekci Pořad bohoslužeb nebo na stránkách Netínské farnosti farnostnetin.webnode.cz.
Asi tušíte, že tyto přenosy se neuskutečňují jen díky natažení kabelu a pořízení kamery, jak jsem psal minule. Je toho totiž mnohem více: Vždy zhruba půlhodinu před přenosem máme sraz s Jakubem Doležalem a případným dalším dobrovolníkem. Musíme vše nachystat. Přemístit mixážní pult ozvučení kostela z prostoru před madonou mezi přední lavice, přinést stůl, počítač, kameru, externí zvukovou kartu, klávesy, mikrofon,… Pak to vše zapojit dohromady a doufat, že to bude společně fungovat. Když ne, tak Jakubovi začínají horké chvilky, protože má několik minut do začátku na to, aby chybu nalezl a odstranil!

My kněží potom sloužíme mši svatou. Také to je docela dřina – představovat si vás v kostele, přestože vás tam nevidíme; snažit se koukat do kamery a ne jinam do prázdných lavic. Na mši přijde také varhanice či varhaník a doprovází nás. Náš technik si stále nemůže vydechnout, nastavuje kameru, upravuje zvuk podle toho, jak to slyšíte vy v přenosu na internetu, jenže tam to je zpožděné asi o 7 sekund za tím, co se děje v kostele, takže zvuk upravuje trochu „naslepo“. Je to boj ????.

Po mši svaté si všichni vydechneme, protože jsme rádi, že se dílo podařilo a že jsme mohli vám zprostředkovat to, že jste byli na mši svaté „jako doma“!

Pravidelně se k vám dostává tento Zpravodaj v karanténě, tentokrát již třetí číslo! Jak se to ale stalo, že se vám tento přeložený list papíru objevil ve schránce?

Vše začíná většinou ve středu, kdy pastorační asistent Josef Drlíček připraví podklady pro ohlášky – tak, jak to dělává pravidelně každý týden. Upraví tabulku, do které přepíše aktuální úmysly mší svatých a další informace, které mu průběžně předáváme, otec děkan přidá úryvek z nedělního evangelia a zamyšlení, které z něj vychází, připíše další aktuální podněty. Se svojí troškou do mlýna přispěji i já. Nakonec začíná proces kontrolování a snaha o to, aby se vše vlezlo akorát na čtyři strany. V pátek ráno začínáme tisknout, ze všech tří farností to dělá něco kolem 1200 kopií zpravodajů, takže pěkná hromádka! Josef vše rozdělí do sáčků pro jednotlivé „doručovatele“, vše popíše a seřadí, přidá gumové rukavice, aby naši „pošťáci“ na listy a poštovní schránky nesahali holýma rukama. Nakonec vše rozvážíme do jednotlivých obcí našim dobrovolníkům, kteří zpravodaj hned v pátek nebo v sobotu rozdají do jednotlivých schránek. V každé obci jsme někoho pro toto rozdávání oslovili, v Meziříčí jsme o doručování poprosili spolek Ludmila. Moc nás potěšilo, že když vám o. Jaroslav poprvé volal a prosil o spolupráci, tak jste nikdo neodmítli! Ano, především vám, kteří roznášíte zpravodaj do schránek, patří naše obrovské poděkování, protože bez vaší pomoci bychom to nezvládnuli!!! o. Karel

Slovo faráře

Milí farníci, malí i velcí, postní doba se postupně naplňuje, v liturgii rozjímáme nad texty, které vypráví o Ježíšově přípravě na utrpení, o Marii sestře Lazarově, ta Ježíši pomazala nohy drahým olejem, a o Jidáši, který se nejprve pohoršil nad plýtváním oleje, o jeho zlých úmyslech a o jeho zradě.

Letošní Svátky nás zvou, abychom všechno toto prožívali doma ve společenství svých nejbližších. I sám Ježíš předsedal ve večeřadle podobnému společenství. Tato forma slavení je židovské tradici vlastní, pro nás křesťany je to výzva, jak letos prožít Svátky, i když je budeme prožívat jinak.

Ježíš ve večeřadle chce vyjádřit Boží lásku k člověku, která nezná nějakého omezení. Služba patří k přirozenosti Boha. Služba je zjevením Boží lásky. Mytí nohou je obrazem toho, co se děje na kříži. Ježíš chce naplňovat vůli Otce a koná to svobodně. Touží po tom, aby i jeho učedníci řekli: „Jsem tady, abych plnil tvoji vůli“. Lásku je třeba vyslovit, a pak potvrdit skutkem. Nohy myl otrok svému pánu, otrok byl pohan, nohy myla nevěsta ženichovi, to vyjadřovalo cosi intimního, nohy myl syn otci, tím vyjadřoval úctu. Ježíš chce být služebníkem, nepovyšuje se, nebojí se dělat práci otroka, nebo jí se, že by se nějak v očích učedníků shodil.

Petr má strach, aby mu Ježíš nebyl příliš blízko, aby mu nemusel být vděčný. Apoštol chtěl být často soběstačný, rád radil, co má být a co ne, co je dobro a co je zlo… Má strach z toho, že když si dá posloužit, nebude svobodný. Odmítnout jeho službu, znamená odmítnout Ježíše.

Ježíš odhaluje tvář Otce a tvář nového člověka. Nový člověk je ten, který nelpí na sobě, na svém osobním prospěchu, na tom co o něm budou druzí říkat, ale slouží. Ne jak chce člověk sám, ale jak to žádá nebeský Otec.

Přijměte toto krátké rozjímání, které směřuje k Zelenému čtvrtku, jako inspiraci k tomu, abychom viděli, jak nám Bůh zjevuje svoji lásku a dále tolik na sobě nelpěli na sobě, svém pohodlí, když my máme posloužit druhým.

V kostele se během Svátků nepotkáme, ale občas se někdo vyjde projít ven. Byl jsem inspirován dvěma nápady z okolních obcí. První nápad je ozdobit jedno svoje okno do ulice velikonočními motivy, které vyjadřují velikonočním poselstvím a tak těm, kdo půjdou okolo popřát požehnané Velikonoce. Druhý je zapojit se do hrkání od čtvrtku večer do soboty. Vždy v daný čas se bude hrkat na co jde tak, aby to bylo slyšet k vašim sousedům. Hrkání: Čt. 18:00, V Pát. 6:00, 12:00, 15:00, 18:00, B Sob. 6:00, 12:00.

Smiluj se, Bože, nad námi, když k tobě s důvěrou obracíme svá srdce, byli jsme vykoupeni smrtí tvého jednorozeného Syna, ať nejsme spoutáni hříchy, ani utiskováni protivenstvím zla.

o. Pavel

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jsem s vámi po všechny dny.
(Mt 28,20)
Nahoru