Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit
  3. Pastorační rada farnosti Velké Meziříčí - 18. 9. 2023

Pastorační rada farnosti Velké Meziříčí - 18. 9. 2023

Pastorační rada farnosti Velké Meziříčí 18.9.2023

Zahájeno v 18h ve farním sále Velké Meziříčí.

Výtah ze zápisu porady, kterou vedl O.Jiří Kaňa, farář

* Seznámení členů pastorační rady farnosti (PRF) se způsobem a výsledkem voleb. Odevzdáno bylo v termínu 385 platných lístků, sčítání hlasů proběhlo určenou komisí, složenou z nevolených členů, 18.9.2023. PRF byla sestavena takto: členové z titulu funkce (kaplan, výpomocný duchovní, trvalý jáhen), zvolení farníci (5 členů, podle nejvyššího počtu hlasů), farníci jmenovaní farářem (podle oblastí života farnosti).

* Seznámení s pravidly pro činnost PRF na základě podkladů Brněnského biskupství. Seznámení s pravidly působení PRF ve farnosti: Členové PRF navrhují a diskutují s farářem pastorační záležitosti a plány a pomáhají tyto záměry komunikovat s farníky a s veřejností a zpětnou vazbu pak přinášejí na porady PRF. Oficiální závěry z PRF se budou zveřejňovat na farních stránkách. Podle potřeby se PRF sejde i s ekonomickou radou farnosti (ERF), zejména v oblasti podpory pastorace.

* Složení PRF a návrh na rozdělení kompetencí a kontaktů členů PRF ve farnosti. Členové s tímto souhlasí:

Z titulu úřadu:

Jan Kříž, kaplan

Bohumil Poláček, výpomocný duchovní

Stanislav Krejčí, jáhen

Zvolení:

Jméno

Oblast kontaktu

Jiří Vávra, st., Mostiště

Obec Mostiště, lektoři, kostelníci, společenství

Pavel Janoušek, Oslavice

Obec Oslavice, samospráva, kraj

Pavla Kamanová, Velké Meziříčí

Charita, spolek Ludmila

Petr Bradáč, Velké Meziříčí

PR, IT, mládež, ministranti – mladší

Jakub Doležal, Mostiště

Skauti, schola, chvály,

Jmenovaní:

Jméno

Oblast kontaktu

Marie Žerdin, Velké Meziříčí

Varhaníci, sbor

Martin Prášek, Lavičky

Obec Lavičky, ministranti – starší, akolyté

Anna Rosová, Velké Meziříčí

Mladé rodiny, modlitby maminek

Stanislav Michal, Velké Meziříčí

Starší rodiny, technika

Martina Vávrová, Mostiště (MěÚ)

Město Velké Meziříčí (kultura, dotace…)

Jana Kotačková, Velké Meziříčí

Past.pomoc domovy seniorů

Marie Marková, Velké Meziříčí

Katecheté, farní kavárna

Michaela Kazdová, Velké Meziříčí

Farní a evangelizační aktivity pro děti

Helena Vávrová, Vídeň

Obec Vídeň, past.pomoc nemocnice

Martina Sedláčková, Hrbov

Obec Hrbov, péče o výzdobu kostelů a kaplí

Rozdání dekretů členům PRF a podpis slibu člena.

Další – referuje O.Jiří:

* Otec biskup pořádá několik setkání zástupců PRF v diecézi tak, aby se se všemi mohl sejít. Pro náš region je připraveno toto setkání na 11.10. Nové Město na Moravě (17 hod. mše svatá a od 18 setkání v Kulturním domě). Je potřeba na příští poradě zvolit 3 zástupce.

* Seznámení členů PRF se záměrem Biskupství připravit pastoraci v naší diecézi na blízkou dobu s akutním nedostatkem nových kněží. Z tohoto důvodu bude ustanovovat pro jednotlivé děkanáty Moderátory pastoračních aktivit, kteří budou podřízeni biskupovi (pro velkomeziříčský děkanát je ustanovena Marie Prášková). Jejich úkolem bude připravovat formaci laiků ke službě farnostem (kurzy akolytů, katechetů a další) s cílem zaučit a připravit k nasazení co největší počet ochotných farníků. Na to bude navazovat jejich průběžná formace. Dále se budou snažit komunikovat s farnostmi děkanátu tak, aby se všude podařilo farní pastoraci zajišťovat.

Například: Laici se mají učit starat o věci ve farnostech, ale aby to mělo svoje pravidla. Kurzy z Brna bude možné přesunut do regionů, tak, aby například „všechny“ maminky uměly vést katechezi svých nebo farních dětí, aby se podporovaly Vstupy do škol, schopnost připravovat ke křtu apod. V kurzech pomocníků v pastoraci se budou formovat muži k tomu, aby se uměli postavit: 1) k podávání svatého přijímání při mši svaté s knězem, 2) k přinášení svatého přijímání každou neděli do rodin nemocných (například i s manželkou a dětmi) a přinést tam i zprávy z farnosti jako úmysly modliteb, 3) v případě náhlého výpadku zastoupit kněze v kostele při bohoslužbě a podobně.

* Všechna tato opatření jsou určena k tomu, aby farnosti přežily personální krizi. A má to být služba v církvi, proto ji nikdo nemůže konat sám od sebe. Musí být vyslán ke službě biskupem nebo farářem své farnosti (většinou je to tak, že biskup vysílá dlouhodobě a kněz jednorázově).

* Naše PRF je na 5 let a jsme tedy zapojeni do diecézního pilotního projektu. Máme sbírat zkušenosti i pro druhé děkanáty. Nespoléhejme na to, že „u nás bude kněz vždy“, ale mysleme i na menší a slabší farnosti, kterým bychom měli umět pomoct. Proto se i my musím aktivně zapojit do těchto pastoračních opatření Otce biskupa.

Další záležitosti:

* Otec Jiří: Každá farnost v diecézi obdržela kartičky s liturgickými postoji, podle kterých se budeme řídit i v naší farnosti. Je potřeba se řídit i citem – například někdo ze zdravotních důvodů nemůže klekat nebo dlouho stát. Ale je potřeba si uvědomit, že liturgie je modlitba církve a ne soukromá modlitba. Není tedy možné si při liturgii „dělat, co chci“, ale to, čím nás chce sjednotit papež nebo biskup.

* Návrh členů: Připravit „moderovanou“ neděli, kdy bude každá mše svatá doprovázena komentářem (obdobně jako na velikonoce) s vysvětlením liturgických úkonů. Text zajistí O.Jiří a zkonzultuje PRF.

* Otec Jan: Informoval o přípravě na biřmování: projekt Vyvolení  – vznik v Americe, dnes jedou na Slovensku a překládá se do češtiny. Podrobnější materiály převezmeme z Brna Židenic. Cílem není předat katechismus, ale předat cestu za Kristem. Velká role skupinky. Setkání každý týden, přednáška na téma, pak skupinky po 10 lidech. Povedou skupinku mladší, druhý vedoucí kolem 40 let. Jsou oslovováni dobrovolníci.

* Návrh členů: Další náměty pro přípravu biřmovanců: Biřmovanci by mohli být v rámci přípravy více seznámeni s praktickým životem farnosti.

* A.Rosová: Před vánocemi a velikonocemi navštěvovat nemocné, zazpívat.

* Otec Jan: Fotka – komunikační tým pro farní facebook. Větší komunikace s veřejností – dvoustupňové řízení. Pověřen Otec Jan a P. Bradáč.

* O.Jiří: Zveřejní se ustanovení PRF na stránkách farnosti. PRF bude mezi sebou komunikovat tak, že bude jeden email a ten se automaticky rozešle na adresy členů PRF.

Příští porada 4. 10. 2023 v 18h. Členové PRF mohou posílat návrhy na probrání.

Zapsáno 18.9.2023, skončeno: 19:35 s požehnáním.

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru