Pořad bohoslužeb ve farnotech Velké Meziříčí, Bory a Netín

4.1.2019

06.01.2019 - 13.01.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 6. 1.

Svátek

ZJEVENÍ PÁNĚ/

Mše svaté se žehnáním vody, křídy a kadidla

7:30

Za farníky

9:00

Za + otce

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Na poděkování za 80. let života

18:00

Za manžela Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, za živé a + z rodiny a na vlastní úmysl

Pondělí  7. 1.

7:00

Za dvoje rodiče, švagra, bratra a švagrovou a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 8. 1.

7:00

Za živou a + rodinu Peškovu, Mejzlíkovu, Klímovu a duše v očistci

Středa 9. 1.

7:00

Za manžela a dvoje rodiče, dva syny, sestru, dva švagry a živou a + přízeň

10:00

Mše svatá v DPS

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Boženu Pikulovu

17:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 10. 1.

  7:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a milosti a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za

Pátek 11. 1.

8:00

Za Zdenu Příhodovu, za odpuštění všech hříchů i trestů, za pomoc a Boží požehnání v nemoci a za šťastnou hodinu smrti

13:30

Domov pro seniory

14:00- 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a ++ rodinu Procházkovu s prosbou o Boží požehnání, ochranu, vedení, víru, uzdravení, na poděkování a duše v očistci

Sobota 12. 1.

7:00

Za Bohuslava Příhodu, + tatínka, maminku a sestru, odpuštění hříchů i trestů

a šťastnou hodinu smrti

10:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Stanislava Žáka

18:00

Na vlastní úmysl

Neděle 13. 1.

Svátek

KŘTU PÁNĚ/ končí doba vánoční

7:30

Za manžela Ludvíka Kuřátka, jeho rodiče, rodiče Novotných a vnuka

9:00

Za + Karla Práška, živou a + rodinu Práškovu a Zezulovu

10:30

Mše svatá se křty dětí - Anna Kratochvílová, Jakub Skryja, Sofie Procházková

Za farníky

18:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu a duše v očistci

  

Farní oznámení

 • V neděli 6. ledna 2019 zveme v 16:30 v kostele sv. Mikuláše na koncert místního sboru pod vedením Marie Rosové a dětské scholy pod vedením Radky Uchytilové.

 • Od 1. ledna 2019 je změna úředních hodin na faře ve Velkém Meziříčí.

  Pondělí a pátek - 8:00 - 11:00 a středa 8:00 - 11:00 a 16:00 - 18:00.

  V úterý a ve čtvrtek úřední hodiny nebudou.

 • Začátkem letošního roku 2019 začne příprava na křest dospělých - katechumenů.

  Zájemci hlaste se ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

 • Tradiční lednová pouť Nového Jeruzaléma proběhne v úterý 15. ledna., kazatelem bude P. Pavel Pacner. Prosíme o napečení koláčů pro poutníky.

 • Ve čtvrtek 24. ledna od 8:00 se na faře uskuteční setkání seniorů. Téma: "Den Páně".

 • V sobotu 26. ledna srdečně zveme na křesťanský ples ve Vídni. Začátek je ve 20:00.

  Předprodej vstupenek v Květiny Verunka na Novosadech.

 • Připravujeme přípravu na biřmování. Příprava bude probíhat zvlášť pro mladé od 15 let a pak od 23 let nahoru. První setkáni se uskuteční v pátek 8. 2. v 19:30 ve farním sále.

 • Setkání koledníků Tříkrálové sbírky bude v neděli 3. února ve 14:00 kino Jupiter club.

 

Nedělní liturgie

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. Mt 2,1-12

Když mudrci přichází do Jeruzaléma, nad městem hvězda pohasíná a už ji není vidět. Jeruzalém jistě tehdy nebyl osvětlen jako dnešní velkoměsta a světlem města by určitě nezakryli hvězdy. Zde je něco jiného a hlubšího. Tito muži předpokládali, že se nový král narodí v domě vladaře, že ho naleznou mezi učenci. Ale zjistili, že se tam nachází informace, ale ne samotné novorozeně. Museli se naučit měnit své smýšlení. Odejít do malého města a připojit se k putujícím a nejchudším. Prosme Pána, aby nás znovu obnovoval darem nekončící proměny, abychom našli odvahu vyjít ze svých představ a snů a hledat ho v pokoře víry.

Se slavností Zjevení Páně se v naší zemi pojí zvyk, označit dveře svého obydli letopočtem a písmeny K+M+B, to znamená: Christus mansionem benedicat, ať Kristus požehná tomuto příbytku. Prosíme ho aby s námi bydlel, aby chránil dům a uzavřel ho všemu zlému, hrozícímu a ničivému. Prosíme ho, aby otevřel duchu pravé lásky, aby ho učinil domem pohostinnosti, ve kterém se budeme mít rádi a společně se staneme poutníky k věčnosti.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 6. 1.

Svátek

ZJEVENÍ PÁNĚ

 9:45

Mše svatá se žehnáním vody, křídy a kadidla

Za rodinu Kaštanovu, Říhovu, Chylíkovu a Vondráčkovu

Pátek 11. 1.

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Homolovu, Holoubkovu a Brodských a duše v očistci

Neděle 13. 1.

Svátek

KŘTU PÁNĚ

 9:45

Za Stanislava Ďáska, rodiče, dceru a duše v očistci

 

 Farní oznámení

 

 • Od 1. ledna 2019 bude změna úředních hodin na faře ve Velkém Meziříčí.

  Pondělí a pátek - 8:00 - 11:00 a středa 8:00 - 11:00 a 16:00 - 18:00. V úterý a ve čtvrtek úřední hodiny nebudou.

 • V sobotu 26. ledna srdečně zveme na křesťanský ples ve Vídni. Začátek je ve 20:00.

  Předprodej vstupenek v Květiny Verunka na Novosadech.

   

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 6. 1.

Svátek

ZJEVENÍ PÁNĚ

 8:00

Mše svatá se žehnáním vody, křídy a kadidla

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

Pondělí  7. 1.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 10. 1.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Krejzlovy a přízeň

Pátek 11. 1.

18:30

Za Marii Kunčarovu, manžela, syna, vnuka, rodiče a sourozence

Neděle 13. 1.

Svátek

KŘTU PÁNĚ

 8:00

Za rodiče Horkých, živou a + přízeň

 

Farní oznámení

 

 • Od 1. ledna 2019 bude změna úředních hodin na faře ve Velkém Meziříčí.

  Pondělí a pátek - 8:00 - 11:00 a středa 8:00 - 11:00 a 16:00 - 18:00. V úterý a ve čtvrtek úřední hodiny nebudou.

   

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)