Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

26.10.2018

28.10.2018 - 04.11.2018

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 28. 10.

30. v mezidobí

7:30

Za + manžela, + Věru Staňkovu, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Za český národ

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Přibylovu, Drápelovu

a duše v očistci

11:00

Mše svatá Mostiště + pobožnost na hřbitově: Za + farníky

17:00 - 19:00 Svátost smíření před Dušičkami

18:00

Za farníky

Pondělí 29. 10.

Památka bl. Marie Restituty Kafkové,

panny a mučednice

7:00

Za požehnání pro charitu, pracovníky, dobrovolníky, uživatele a podporovatele

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 30. 10.

7:00

Za Evu Matoušovu, jejího + manžela, jejich + rodiče, všechny sourozence a přízeň

Středa 31. 10.

7:00

Za Viléma Jahodu a vnuka Viléma, rodiče Hlavovy a Jahodovy

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 1. 11.

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

6:30 - 9:00 Svátost smíření

7:00

Za rodiče Charvátovy, Milušku Charvátovu, rodiče Dvořákovy a Josefa Dvořáka, rodiče a duše v očistci

8:00

Za Jiřího Bradáče, děti a jejich rodiny a za štastnou hodinu smrti

16:00 - 17:50 Svátost smíření

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za živou a + rodinu Rosovu a Pospíšilovu, celou přízeň, Boží požehnání a dvo.

Pátek 2. 11.

VZPOMÍNKA

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ/ 1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

6:30 - 10:00 Svátost smíření

7:00

Za + a žijící členy rodin Navrátilovy, Žáčkovy a Pečínkovy a duše v očistci

8:00

Na úmysl Svatého otce

13:30

Domov pro seniory

14:00 - 16:00 Svátost smíření

16:15

Mše svatá na Moráni: Za + farníky

18:00

Za + ve farnosti

19:00 - 21:00 Svátost smíření

Sobota 3. 11.

1. v měsíci

7:00

Za rodinu Burgetovu a Dvořákovu

17:00 - 17:50 Svátost smíření

18:00

 

Na společný úmysl

1. Za rodinu Rychlých

2. Za + Vladimíra Bartuška a rodiče

3. + rodiče Ambrožovy a Vlčkovy, celou přízeň a duše v očistci

Neděle 4. 11.

31. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Tomanovy a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty dětí - Jozef Zrůst, Martin Kučera a Magdalena Kučerová

Za živou a + rodinu Chmelovu, Zemanovu, Lojkovu, Harvey, Cahovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově na Karlově

18:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a Vlachovu a duše v očistci

 

 Farní oznámení

 • Rozvrhy výuky náboženství ve školním roce 2018/2019 najdete v nástěnkách,

  na internetových stránkách farnosti a ve školách naší farnosti. Výuka začala

  v pondělí 1. října 2018.(pozn. pozor je změna rozvrhu na ZŠ Komenského a změna rozvrhu na ZŠ Oslavická ve 4. třídě).

 • Ve čtvrtek 1. listopadu bude od 9:00 pavidelná návštěva nemocných.

 • V sobotu 3. listopadu je 1. sobota v měsíci. Autobus pojede v 15:00(zimní čas) od fary ve Velkém Meziříčí. Pěší poutníci vycházejí v 12:30 od fary ve VM.

 • V sobotu 10. listopadu v 14:30 bude mše svatá pro nemocné s udílením svátosti nemocných. Prosíme, umožněte svým příbuzným, přátelům a sousedům se slavnosti účastnit. Možnost ke svátosti smíření bude od 13:30 do 14:20. Po mši svaté bude setkání na faře.  

   

Nedělní liturgie


Když (Ježíš) a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák
Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: "Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!" On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co chceš, abych pro tebe udělal?" Slepec odpověděl: "Mistře, ať vidím!" Ježší mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila!" A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním. Mk 10,46-52

Bartimaios, seděl na okraji cesty. Bez naděje je zítřek nesnesitelný. Zdravý a spokojený člověk doufá, že se dočká zítřka, že si zachová zdraví, že ho nestihne nic zlého. Z vlastní zkušenosti víme, jak vratké jsou naše naděje. Křesťanská naděje je ctnost, které je zakotvena ve víře v Ježíše Krista.

Naději odporují především dva hříchy: zoufalství a opovážlivé spoléhání. Zoufalec si myslí, že je vše ztraceno, nevěří v Boží dobrotu. Opovážlivec je ten, kdo spoléhá na milosrdenství Boží tak, že zanedbává své povinnosti. Takoví lidé často říkají: "Pán Bůh je dobrý, pro těch pár hříchů, které udělám, mě přece nezažene!"  Proti naději stoji zbytečná starostlivost a hmotné zajištění, podceňování i přeceňování práce. Naděje v Boha nás nemá vést k lenosti, ale k míru v srdci. Sv. Ignác říká: "Pracovat tak jakoby všecek úspěch závisel na nás, ale současně se modlit tak, jakoby na nás nezáleželo nic, ale vše na Bohu".

Bartimaios křičí: "Pane, smiluj se! Pane, ať vidím!" Hledejte naději u Boha i tehdy, když se vám bude zdát, že jste to všechno v životě prohráli. Ježíš slepce uzdravil.

............................................................................................................................................................................................... 

 Farnost Netín

 

Neděle 28. 10.

30. v mezidobí

7:00 - 7:50 Svátost smíření před Dušičkami

8:00

 

Za Stanislava Kutila, rodiče, Jana Kulhánka, rodiče a celou přízeň

 

Čtvrtek 1. 11.

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

18:30

Na poděkování za 30. let manželství

Po mši svaté možnost svátosti smíření

Pátek 2. 11.

VZPOMÍNKA

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

18:30

Za Petra Kunčara, rodiče Vítkovy a Kunčarovy a celou rodinu

Po mši svaté možnost svátosti smíření

Sobota 3. 11.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 4. 11.

31. v mezidobí

8:00

Za Věru Chalupovu, rodiče Volfovy, Čermákovy, Chalupovy, dva syny

a švagra

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově

 

Farní oznámení

 • 11. listopadu bude při nedělní mši svaté udílena svátost nemocných.

 • Foto z biřmování si budete moci vybrat a zakoupit u paní Bradáčové ve VM na Novosadech. 

................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 28. 10.

29. v mezidobí

9:15 - 9:35 Svátost smíření

9:45

Mše svatá s udělováním svátosti nemocných: Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 1. 11.

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

16:00 - 16:50 Svátost smíření

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za Josefa Zástěru, jeho otce a Helenu Berkovu

Pátek 2. 11.

VZPOMÍNKA

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

16:30 - 16:50 Svátost smíření

17:00

Mše svatá Horní Bory: Za rodinu Večeřovu, Němcovu, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

Sobota 3. 11.

1. v měsíci

17:00 - 17:50 Svátost smíření

18:00

Mše svatá Dolní Bory: Za + farníky, po mši svaté pobožnost na hřbitově

Neděle 4. 11.

31. v mezidobí

9:45

Za rodiny Markovy, Kujalovy, Patra Hallu a za zdraví duše i těla

Po mši svaté bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v Horních Borech

 

Farní oznámení

 • V pátek 2. listopadu bude pravidelná návštěva nemocných.

 • V sobotu 3. listopadu je 1. sobota v měsíci. Autobus pojede v 14:40(zimní čas) z Borů.

 • Foto z biřmování si budete moci vybrat a zakoupit u paní Bradáčové ve VM na Novosadech. 

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)