Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

21.12.2018

23.12.2018 - 06.01.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 23. 12.

4. neděle adventní

 

7:30

Za P. Antonína Dudu a jeho rodinu

9:00

Za + rodiče Smejkalovy, živou a + rodinu Šanderovu a na poděkování za Boží ochranu a pomoc Panny marie a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Na úmysl dárce

14:00 - 18:00 Svátost smíření

18:00

Za farníky

Pondělí  24. 12.

Štědrý den

7:00

Za Blaženu Hladkou

15:00

Bohoslužba slova v Oslavici

16:00

Mše svatá pro děti: Za rodinya děti

23:00

Půlnoční mše svatá: Za mír ve světě

Úterý 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

7:30

Za Marii Šoukalovu, rodiče Šoukalovy a Smejkalovy a duše v očistci

9:00

Za rodiče Šoukalovy, rodiče Stočkovy, jejich děti a rodinu Vokounovu

10:30

Za město a obce ve farnosti

18:00

Za Františka Dočkala, rodiče Dočkalovy a Doležalovy

Středa 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

7:30

Za rodinu Kazdovu, Dvořákovu a Syslovu

9:00

Za živou a + rodinu Skryjovu, Kutlvašrovu, Pospíchalovu, celou přízeň, duše v očistci a na poděkování za Boží požehnání

18:00

Za rodinu Večeřovu, pana Josefa Slabého a jeho dcery, Jitku Hanákovu a Evu Slabou z Kúsek

Čtvrtek 27. 12.

Svátek sv. Janaa apoštola a evangelisty

  7:00

Na poděkování za 50. let života a Boží ochranu pro celou rodinu

Pátek 28. 12.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

8:00

Za živou a + rodinu Matznerovu a + tetu Růženu Bryšovou

Sobota 29. 12.

 

7:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní

18:00

Za dvoje rodiče, bratra, švagrovou, švagra, maminku Ludmilu a duše v očistci

Neděle 30. 12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Dohnalovy, dvě dcery, vnučku Pavlínku, rodiče Holánovy, tři bratry, Františka Klímu a jeho dceru Aničku a za dar zdraví pro nemocnou osobu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Bedřicha a Věru Staňkovy, dvoje rodiče

a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá ve Vídni

18:00

Za rodiče Marii a Jaroslava Matějovy, prarodiče Valovy a Matějovy z Vídně

 

Pondělí  31. 12.

Památka sv. Silvestra I., papeže

16:00

Na poděkování za uplynulý rok 2018

Úterý 01. 01. 2019

Slavnost

 MATKY BOŽÍ , PANNY MARIE

7:30

Za všechny dobrodince far

9:00

 

10:30

Za farníky a mír ve světě

18:00

 

Středa 2. 1.

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů

a učitelů církve

7:00

Za Antonína Práška, rodiče Rosovy a živou a + rodinu Práškovu a Cahovu

a duše v očistci

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 3. 1.

  7:00

Za + rodiče Královy a za živé a + příbuzné a na úmysl dárce

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za + syna Jana, + rodiče Prachařovy a Čermákovy, za živé a + příbuzné

a duše v očistci

Pátek 4. 1.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za rodiče Jurovy, bratra Aloise a duše v očistci

13:30

Domov pro seniory

14:00- 16:00 Svátost smíření

17:00

Ke cti Ducha svatého a za kněze

19:00- 21:00 Svátost smíření

Sobota 5. 1.

1. v měsíci

7:00

Za rodiče Oulehlovy, Boženu Sojkovu a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu

18:00

Na společný úmysl

Za + Františku a Evu Hronovskou a duše v očistci

Neděle 6. 1.

Svátek

ZJEVENÍ PÁNĚ/

Mše svaté se žehnáním vody, křídy a kadidla

7:30

Za farníky

9:00

Za + otce

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Na poděkování za 80. let života

18:00

Za manžela Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, za živé a + z rodiny a na vlastní úmysl

   

Farní oznámení

 • Betlémské světlo bude přineseno do kostela ve VM v neděli 23. prosince.

 • V úterý 25. prosince v 15:30 v kostele sv. Mikuláše zveme na vánoční koncert skupiny GENEZE.

 • Ve středu 26. prosince v 17:00 v kostele v Lavičkách zveme na vánoční koncert "Česká mše vánoční" od Jakuba Jana Ryby.

 • V kanceláři úřední hodiny 27. prosince a 28. prosince budou vždy po ranní mši svaté asi hodinu.

 • V neděli 30. prosince v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

 • Ve čtvrtek 3. ledna 2019 bude pravidelná návštěva nemocných.

 • V sobotu 5. ledna 2019 je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 15:00 od fary ve Velkém Meziříčí po obvyklé trase.

 • V neděli 6. ledna 2019 zveme v 16:30 v kostele sv. Mikuláše na koncert místního sboru pod vedením Marie Rosové a dětské scholy pod vedením Radky Uchytilové.

 • Od 1. ledna 2019 bude změna úředních hodin na faře ve Velkém Meziříčí.

  Pondělí a pátek - 8:00 - 11:00 a středa 8:00 - 11:00 a 16:00 - 18:00. V úterý a ve čtvrtek úřední hodiny nebudou.

 • Ve dnech 2- 13. ledna 2019 bude probíhat již tradiční Tříkrálová sbírka. Prosíme dosavadní a také nové koledníky a vedoucí skupinek o laskavou službu a pomoc při této sbírce. Pokladničky se budou vydávat ve stacionáři Nesa ve Velkém Meziříčí 3. ledna 2019 od 14:00 do 18:00.  V případě informací a dotazů volejte na 736 643 921

  (J. Zeman) nebo 732 900 789 ( P. Kamanová).

 • Záčátkem Nového roku 2019 začne příprava na křest dospělých - katechumenů.

  Zájemci hlaste se ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

 

Vánoční liturgie

 

těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"  Lk 1,39-45

Je známo, že člověk může jít druhému na nervy, jak svým truchlením, tak svým smíchem. Lidé kolem nás většinou neprožívají totéž. Nakolik mám právo na svoji náladu, nakolik by na ni měl zapomenout a z lásky se přizpůsobit bližnímu? Radovat se s radujícími a plakat s plačícími určitě neznamená ztratit vlastní tvář a vlastní cítění, nechat se zcela ovládnout a proniknout prožíváním druhého.

Madeleine Delbrélová franc. mystičky 20. století říká: "Máš-li dobrou náladu, není to důvod, abys jednal s druhými, jakoby ji museli mít i oni". Člověk musí své nálady užívat s ohledem na své okolí. Jednoduše řečeno, nenutit bezohledně druhé, aby žertovali nebo jásali, když je jim těžko. Nebo, už jsme zažili, jak náročné je mít vedle sebe malomyslného člověka, zvláště tehdy, když všemi póry vyzařuje, že se ve svém neštěstí zabydlel, a že si ani nechce nechat pomoci.

Tak jako je důležité uvědomovat si své vlastní rozpoložení, máme-li žít mezi lidmi, je zrovna tak důležité umět je kvůli bližním překračovat.

  

Vánoční přání

 "Ano, budou Vánoce, pokud jako Josef dáme prostor tichu;

pokud jako Maria přitakáme Bohu;

pokud jako Ježíš budeme nablízku tomu, kdo je sám;

pokud jako pastýři vyjdeme ze svých ohrad, abychom přebývali s Ježíšem.

Budou Vánoce, pokud najdeme světlo v nuzné Betlémské jeskyni.

Nebudou Vánoce, pokud budeme hledat oslňující třpyt světa,

pokud se zahrneme dárky, obědy a večeřemi, ale nepomůžeme alespoň jednomu chudákovi, který je podoben Bohu, protože o Vánocích se Bůh stal chudým.

Drazí bratři a sestry, přeji vám požehnané Vánoce, které budou bohaté na Ježíšova překvapení! Mohou to být překvapení nepříjemná, ale budou podle Božího gusta. Pokud jim přisvědčíme, připravíme si sami skvělá překvapení. Každý z nás skrývá ve svém srdci schopnost nechat se překvapit. Nechme se o těchto Vánocích překvapit Ježíšem!

Papež František, generální audience 19.12.2018

 

 

Ať radost z Božího narození září z Vašich srdcí po celý příští rok!

 Vám přejí o. Pavel, o. Karel a jáhen Stanislav.

.......................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 23. 12.

4. neděle adventní

8:00

 

Pondělí  24. 12.

Štědrý den

21:00

Za mír ve světě

Úterý 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 8:00

Za farnost

Středa 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 8:00

Za všechny dárce farnosti

Neděle 30. 12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 8:00

Za dobrodince kostela

Pondělí  31. 12.

 8:00

Na poděkování za uplynulý rok 2018

Úterý 1. 01. 2019

Slavnost

MATKY BOŽÍ ,

PANNY MARIE

 8:00

 

Pátek 4. 1.

1. v měsíci

18:30

Na poděkování za 60. let života

Sobota 5. 1.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 6. 1.

Svátek ZJEVENÍ PÁNĚ

 8:00

Mše svatá se žehnáním vody, křídy a kadidla

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

 

Farní oznámení

 • Ve středu 26. prosince v 17:00 v kostele v Lavičkách zveme na vánoční koncert "Česká mše vánoční" od Jakuba Jana Ryby.

 • Od 1. ledna 2019 bude změna úředních hodin na faře ve Velkém Meziříčí.

  Pondělí a pátek - 8:00 - 11:00 a středa 8:00 - 11:00 a 16:00 - 18:00. V úterý a ve čtvrtek úřední hodiny nebudou.

 • Ve dnech 2- 13. ledna 2019 bude probíhat již tradiční Tříkrálová sbírka. Prosíme dosavadní a také nové koledníky a vedoucí skupinek o laskavou službu a pomoc při této sbírce. Pokladničky se budou vydávat ve stacionáři Nesa ve Velkém Meziříčí 3. ledna 2019 od 14:00 do 18:00.  V případě informací a dotazů volejte na 736 643 921(J. Zeman) nebo 732 900 789 ( P. Kamanová).

    

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Farnost Bory

 

Neděle 23. 12.

4. neděle adventní

 9:45

Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a rodiče

Pondělí  24. 12.

Štědrý den

16:00

Za farnost

Úterý 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 9:45

Na úmysl dárce

Středa 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 9:45

Mše svatá v Dolních Borech: Za Františka a Anežku Halačkovy a živé

a + rodiny Zezulovy

Sobota 29. 12.

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Květoslavu Svobodovou

Neděle 30. 12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 9:45

Za živou a + rodinu Dostálovu, Jašovu, Čejkovu a duše v očistci

Pondělí  31. 12.

 9:45

Na poděkování za uplynulý rok 2018

Úterý 1. 01. 2019

Slavnost

 MATKY BOŽÍ , PANNY MARIE

 9:45

Za Boží požehnání

Čtvrtek 3. 1.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodiny Zástěrovy, Kališovy,

živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 4. 1.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za jednotu ve farnosti

Neděle 6. 1.

Svátek ZJEVENÍ PÁNĚ

 9:45

Mše svatá se žehnáním vody, křídy a kadidla

Za rodinu Kaštanovu, Říhovu, Chylíkovu a Vondráčkovu

  

Farní oznámení

 • V pátek 4. ledna 2019 bude pravidelná návštěva nemocných.

 • V sobotu 5. ledna 2019 je I. sobota v Netíně. Autobus pojede ve 14:40 z Borů.

 • Od 1. ledna 2019 bude změna úředních hodin na faře ve Velkém Meziříčí.

  Pondělí a pátek - 8:00 - 11:00 a středa 8:00 - 11:00 a 16:00 - 18:00. V úterý a ve čtvrtek úřední hodiny nebudou.

 • Ve dnech 2- 13. ledna 2019 bude probíhat již tradiční Tříkrálová sbírka. Prosíme dosavadní a také nové koledníky a vedoucí skupinek o laskavou službu a pomoc při této sbírce. Pokladničky se budou vydávat ve stacionáři Nesa ve Velkém Meziříčí 3. ledna 2019 od 14:00 do 18:00.  V případě informací a dotazů volejte na 736 643 921(J. Zeman) nebo 732 900 789 ( P. Kamanová).

 

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)