Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

7.12.2018

09.12.2018 - 16.12.2018

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 9. 12.

2. neděle adventní/

v naší farnosti pouť

 

7:30

Za + Marii Vondráčkovu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Kutlvašrovu, Pospíchalovu, Skryjovu, celou přízeň, duše v očistci a na poděkování za Boží požehnání

18:00

Za Karla Kunčara, rodiče Blažíčkovy, Palečkovy, prarodiče, celou živou rodinu

a duše v očistci

Pondělí  10. 12.

7:00

Za Marii a Václava Štěpánkovy, jejich rodiče, sourozence a přízeň a za Josefa a Emílii Homolovy, jejich rodiče, sourozence a přízeň

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jiřího Čtveráčka

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Vídeň

Úterý 11. 12.

7:00

Za rodinu Feldmanovu a Kesnerovu

Středa 12. 12.

7:00

Na poděkování za dar života, za živé a + členy našich rodin, nemocné, trpící

a duše v očistci

17:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

7:00

Za živou a + rodinu Rousovu a Dvořákovu a Boží požehnání a ochranu

Panny Marie

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za rodiče Bartuškovy, Josefa Janouška, celou živou a + rodinu

Pátek 14. 12.

Památka sv. Jana

od Kříže, kněze

a učitele církve

8:00

Za manžela, syna, dvoje rodiče a děti s rodinami

13:30

Domov pro seniory

14:00 - 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Marii Rosovu a živé a + členy rodiny Rosovy a Dohnalovy

Sobota 15. 12.

7:00

Za Jaromíra Kratochvíla, Petra Muchu, dvoje rodiče, živou a + rodinu

a duše v očistci

11:00

Křty VM - Ester Vozdecká, Ella Němcová, Štěpánka Horká,

Zora Vrzalová a Emílie Musilová

18:00

Za Anežku Drápelovu, jejího manžela Jana Šoukala, její + rodiče a sourozence

Neděle 16. 12.

3. neděle adventní

 

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za + rodiče Annu a Josefa Prachařovy a duše v očistci

 

Farní oznámení

 • V neděli 9. prosince slavíme v naší farnosti pouť. Na začátku mše svaté v 10:30 bude požehnán nový prapor včelařů a na konci příjde sv. Mikuláš, v 16:30 pak zveme do kostela na adventní koncert našich mladých interpretů.

 • V neděli 9. prosince v 19:00 v kostele pokračuje na setkání nad Božím slovem, pak bude následovat adorace.

 • Ve středu 12. prosince zveme na Nový Jeruzalém v Olešnici. Autobus pojede v 15:00 z Vídně, 15:05 z Mostišť, 15:10 z Velkého Meziříčí od zám. schodů a 15:20 z Laviček - rozcestí.

 • V neděli 16. prosince v 17:00 ve Špitálku zveme na renesanční adventní skladby

  ze 16. století "Zpívané adventní rozjímání." Bližší informace v nástěnkách a internetu.

 • Rorátní mše svaté budou vždy ve čtvrtek v 6:00 ráno. 

 • Rozpis zpovídání před Vánocemi 2018 najdete v ohláškách, v nástěnkách a

  na internetových stránkách farnosti VM.

   

Předvánoční zpověď v kostele sv. Mikuláše

 

 14. 12. 2018

Pátek

7:00 - 9:00

 14:00 - 16:00

 

 15. 12. 2018

Sobota

 

 

17:00 - 19:00

 16. 12. 2018

Neděle

 

 

17:00 - 19:00

 17. 12. 2018

Pondělí

6:30 - 8:00

 

 

 18. 12. 2018

Úterý

6:30 - 8:00

 

 

 19. 12. 2018

Středa

6:30 - 8:00

15:00 - 17:00

 

 20. 12. 2018

Čtvrtek

6:30 - 8:00

 

 

 21. 12. 2018

Pátek

7:00 - 10:00

14:00 - 17:00

 19:00 - 21:00

 22. 12. 2018 

Sobota

7:00 - 9:00

 

 17:00 - 19:00

 23. 12. 2018

Neděle

 

14:00 - 18:00

 

Nedělní liturgie

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu." Lk 3,1-6

Žijeme v době, ve které musíme hodně pracovat, přemýšlet, držet krok, ale nesmíme to přehánět a přepínat se. Stará přísloví říkájí: "všeho s mírou", "čeho je moc toho je příliš". Přehánění citovosti v mezilidských vztazích, pozornosti vůči známým, může přetrhat cenné a ušlechtilé pouto. Přeháníme-li na jednu stranu, může to znamenat, že pomíjíme ostatní strany, a to v takové míře, že tu samu věc zničíme. Je to například: přehnané soudy o věcech a lidech - pochvaly, zveličené příležitosti nebo nesnáze… Přehánění je hrobařem věcí, které prosazujeme.

...................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 9. 12.

2. neděle adventní

8:00

Za rodinu Poulovu, Šromovu, za kněze z obou rodin a za spásu duše  Josefa Šroma

Pondělí  10. 12.

17:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodinu janouškovu, Blažkovu, Pohlovu, Zadražilovu

a Dvořákovu

Pátek 14. 12.

Památka sv. Jana

od Kříže, kněze a učitele církve

18:30

Za Františka Němce a dceru

Sobota 15. 12.

  6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

Neděle 16. 12.

3. neděle adventní

8:00

 

 

Farní oznámení

 • Rorátní mše svaté budou vždy v sobotu v 6:00 ráno.

  Ve středu 12. prosince zveme na Nový Jeruzalém v Olešnici. Autobus pojede v 15:35 z Netína.

 • Rozpis zpovídání před Vánocemi 2018 najdete v ohláškách, v nástěnkách a

  na internetových stránkách farnosti.

   

Předvánoční zpověď v kostele v Netíně

 

 16. 12. 2018

   Neděle

   7:00 - 7:50

 

 19. 12. 2018

   Středa

 17:00 - 19:00

  cizí zpovědníci

 23. 12. 2018

   Neděle

   7:00 - 7:50

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 9. 12.

2. neděle adventní

9:45

Mše svatá sse křtem Niny Polové

Za Josefa Dohnala, sestru a rodiče, rodiče Vencálkovy, syna a celou přízeň

Pátek 14. 12.

Památka sv. Jana

od Kříže, kněze

a učitele církve

18:00

Dolní Bory: Za Františka Zikmunda a rodiče Zikmundovy, rodiče Kostelencovy a syny

Sobota 15. 12.

  6:00

Rorátní mše svatá v Horních Borech

Neděle 16. 12.

3. neděle adventní

9:45

Za Pavla Krejčího a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

 • Rorátní mše svaté budou vždy v sobotu v 6:00 ráno.

 • Liga nekuřáků Bory Vás srdečně v neděli 9. 12. zve na prohlídku betlémů, která probíhá od 13.00 do 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Borech. Těšit se můžete na betlémy velké i malé, papírové, voskové, skleněné i dřevěné. Ke koupi bude i několik betlémů z keramické dílny. Kromě betlémů si pro vás pořadatelé přichystali horkou griotku a pro děti vánoční čaj. Vstupné dobrovolné.

  Ve středu 12. prosince zveme na Nový Jeruzalém v Olešnici. Autobus pojede v 15:00 z Vídně.

 • Rozpis zpovídání před Vánocemi 2018 najdete v ohláškách, v nástěnkách a

  na internetových stránkách farnosti VM. 

   

Předvánoční zpověď v kostele v Horních a Dolních Borech

 

 14. 12. 2018

   Pátek

Dolní Bory

 17:00 - 18:00

 16. 12. 2018

   Neděle

Horní Bory

 po nedělní

 mši svaté

 18. 12. 2018

   Úterý

Horní Bory

 17:30 - 19:00

cizí zpovědníci

 23. 12. 2018

   Neděle

Horní Bory

 po nedělní

 mši svaté

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)