Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

23.11.2018

25.11.2018 - 02.12.2018

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 25. 11.

Slavnost

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

7:30

Za živé a + rodiny Klímovy a Gajdošovy a duše v očistci

9:00

Za Růženu Šenkovu a její živou a + rodinu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Dvořákovu a Říhovu

s prosbou o Boží požehnání

18:00

Za farníky

Pondělí  26. 11.

7:00

Za živou a + rodinu Kolouchovu

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 27. 11.

7:00

Za živou a  + rodinu Kalinovu, přízeň a duše v očistci

Středa 28. 11.

7:00

Za rodinu Peterkovu a Fňukalovu z Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 29. 11.

7:00

Za vnuka Štěpána Josefa, za odpuštění všech hříchů a trestů, za jeho uzdravení, milost všech darů Ducha svatého a na vlastní úmysl.

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za Aloise a Boženu Neubauerovy, dvoje rodiče a duše v očistci

Pátek 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

8:00

Za rodiče Štoksovy a Ludmilu Švarcovu

13:30

Domov pro seniory

14:00 - 16:00 Svátost smíření

17:00

Za + rodiče, + sourozence, + P. Bohuslava Brabce a za živou a + rodinu Kadlecovu a Brabcovu

Sobota 1. 12.

1. v měsíci

7:00

Za + manžela Antonína, živou a + rodinu Teplých a Lázničkovu a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

Na společná úmysl

1. Za rodiče Sittovy a Pospíšilovy, tři syny a manžele Pacalovy

2. Za živou a + rodinu Smejkalovu, Bradáčovu, Valovu a Kožených

3. Za rodinu Drápelovu a Němcovu

4. Za Ludvíka Pavelce a celou živou a + rodinu

5. Za Vlastu Koukalovu a duše v očistci

6. Za uzdravení maminky s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou

její  živou a + rodinu

Neděle 2. 12.

1. neděle adventní/

žehnání adventních věnců

 

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty dětí - Lukáš Kotouček, Nikol Skačáni, Nela Novotná

Za rodinu Dřímalovu, všechny zemřelé, za uzdravení duše a duše v očistci

18:00

Za Josefa Chylíka a rodinu Chylíkovu

  

Farní oznámení

 

 • Zapisujeme úmysly mši svatých na rok 2019 v úředních hodinách ve farní kanceláři.

 • V neděli 25. listopadu bude v 19:00 na faře setkání Spolku Ludmila.

 • V pondělí 26. listopadu bude v 18:00 setkání III. řádu Karmelu.

 • V sobotu 1. prosince je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 15:00 od fary ve Velkém Meziříčí.

 • V neděli 2. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na adventní koncert.

  Bližší informace najdete na plakátku v nástěnce.

 • V sobotu 8. prosince zveme na adventní duchovní obnovu s P. Markem Husákem.

 • V neděli 9. prosince bude v naší farnosti pouť a příjde i sv. Mikuláš.  

 • V době adventní zveme na koncert našich mladých interpretů 9. prosince v 16:30 v kostele a 16. prosince v 17:00 ve Špitálku na renesanční adventní skladby

  ze 16. století "Zpívané adventní rozjímání." Bližší informace v nástěnkách

  a na internetových stránkách farnosti.

   

Nedělní liturgie

 

Janovo evangelium je vedeno od začátku do konce určitou ideou procesu - procesu mezi světlem a temnotou, mezi vírou a nevěrou, či konkrétněji mezi Ježíšem a světem: "To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila… Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal" (Jan 1,5.10).

Proces, který se odehrává před Pilátem a z kterého nám dnešní evangelium nabízí několik momentů, je dramatickým vyústěním a epilogem celého onoho procesu. Pilát je jasně vnímán jako představitel kolektivních a kosmických sil mnohem větších než on sám; za ním stojí římská říše, židé, kteří mu Ježíše přivedli; nachází se tedy před ním všechno, co Jan obvykle označuje jako "svět".

Kdo je vítězem tohoto kosmického procesu? - Podle všech ukazatelů je to svět. Dostává od Piláta všechno, co chtěl: "Vezměte si ho vy sami a ukřižujte" (Jan 19,6); "On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota" (Jan 19,17).

Než nás však evangelista přivedl až k tomuto okamžiku Ježíšova života, nechal nás naslouchat také slovům proneseným ve večeřadle: "Nyní nastává soud nad tímto světem" (Jan 12,31); "Vládce tohoto světa je už odsouzen… Buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět!"(Jan 16,11.33). O výsledku tohoto procesu je už tedy rozhodnuto; skutečný rozsudek je jiný než ten Pilátův.

V rozhovoru mezi Ježíšem a Pilátem se jasně rýsují dvě roviny a dva řády: rovina síly a pozemské moci, ve které se pohybuje Pilát a židé, a potom rovina Pravdy, ve které se pohybuje Ježíš. Pilát nemá ani ponětí o této druhé, nekonečně vyšší rovině, než je ta, ve které se nachází on, a proto roztržitě poznamenává: "Co je to pravda?"(Jan 18,38).

Krátce potom Ježíš umírá na kříži, ale místo zjevného naprostého vítězství světa se ve skutečnosti ukazuje úplná porážka všech jeho mocností a všech jeho nátlakových prostředků; pravým vítězem se stává oběť, a to na základě samotné skutečnosti toho, že je oběť - Victor quia victima, komentuje svatý Augustin (Conf. X,43).

Liturgie slavnosti Krista Krále v letošním roce zachycuje a rozvíjí právě toto téma procesu a Kristova vítězství.

Podle: Raniero Cantalamessa, Slovo a život B.
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 25. 11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 29. 11.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Vítězslava a Bohumíru Vondráčkovy, syna Lubomíra

a celou živou rodinu

Pátek 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

18:30

Za rodiče Roseckých a přízeň

Sobota 1. 12.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky a za + manžela Boleslava Kazdu

Neděle 2. 12.

1. neděle adventní

8:00

Mše svatá s žehnáním adventních věnců

Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče, sourozence a přízeň

 

Farní oznámení

 • V neděli 2. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na adventní koncert.

  Bližší informace najdete na plakátku v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti.

 • Fofo z biřmování je možné vybrat vyzvednou v ateliáru Bradáčova, Novosady VM.

   

 

 

 ....................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 25. 11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče a sourozence

Pátek 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

18:00

Dolní Bory: Za rodinu Kristovu, Lupačovu, Vladimíra Muchu a duše v očistci

Neděle 2. 12.

1. neděle adventní

9:45

Mše svatá s žehnáním adventních věnců: Za Josefa Dostála, bratra a rodiče

 

 

Farní oznámení

 • Od neděle 18. 11. je možné zapisovat úmysly mši svatých na příští rok.

 • V sobotu 1. prosince je I. sobota v Netíně. Autobus pojede ve 14:40 z Borů.

 • V neděli 2. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na adventní koncert.

  Bližší informace najdete na plakátku v nástěnce.

 • Foto z biřmování  je možné vybrat vyzvednou v ateliáru Bradáčova, Novosady VM.

   

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)