Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

2.11.2018

04.11.2018 - 11.11.2018

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 4. 11.

31. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Tomanovy a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty dětí - Jozef Zrůst, Martin Kučera a Magdalena Kučerová

Za živou a + rodinu Chmelovu, Zemanovu, Lojkovu, Harvey, Cahovu, duše v očistci a ochranu Panny Marie

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově na Karlově

18:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a Vlachovu a duše v očistci

Pondělí  5. 11.

7:00

Za + jáhny, kněze a biskupy brněnské diecéze

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 6. 11.

7:00

Za živé a + z rodiny Chytkovy a Krčálovy a na poděkování za pomoc

a ochranu a duše v očistci

Středa 7. 11.

7:00

Za rodiče Doležalovy a Řezníčkovy

10:00

Mše svatá DPS

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 8. 11.

7:00

Za živou a + rodinu Rousovu a Dvořákovu a Boží požehnání

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za + manžela Aloise Rozmarina, jeho rodiče, duše v očistci s prosbou

za Boží ochranu jeho rodinám

Pátek 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

8:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou + přízeň a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + paní Vondalovou

13:30

Domov pro seniory

14:00 - 16:00 Svátost smíření

17:00

Za rodiče Bradáčovy, rodinu Bradáčovu a Homolovu a duše v očistci

Sobota 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže

a učitele církve

7:00

Za + rodiče Dvořákovy a Václavíkovy

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Boženu Markovu

13:30 - 14:20 Svátost smíření

14:30

Mše svatá s udělováním svátosti nemocných: Za všechny nemocné

18:00

Za manžela Miroslava Homolu, jeho + rodiče a syna, rodiče Holánovy

a Boží pomoc a ochranu pro celou velkou rodinu

Neděle 11. 11.

32. v mezidobí

7:30

Za Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

11:00

Poutní mše svatá v Martinicích

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, Josefa Brabce a živou a + přízeň

  

Farní oznámení

  • Zveme všechny děti od 6 let, které by společně chtěly zazpívat Ježíškovi k narozeninám při dětské mši svaté 25. prosince. Nácvik vánočních písniček bude probíhat každý pátek od 15:00 na faře ve VM. První setkání proběhne 9.11. Více informací najdete v nástěnkách.

  • V sobotu 10. listopadu v 14:30 bude mše svatá pro nemocné s udílením svátosti nemocných. Prosíme, umožněte svým příbuzným, přátelům a sousedům se slavnosti účastnit. Možnost ke svátosti smíření bude od 13:30 do 14:20.

  • Zapisování úmyslů mši svatých na rok 2019 začne ve čtvrtek 8. listopadu od 8:00

    do 10:00 ve farní kanceláři a v dalších dnech pak v úředních hodinách.

Nedělní liturgie


Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato." Učitel Zákona mu na to řekl: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary." Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. Mk 12,28b-34

Zárukou života a budoucího požehnání je zachovávat Boží zákon. Ježíš v evangeliu na dotaz prvenství v zákoně odpovídá, že Hospodin Bůh je jediný Pán. Láska k němu je tím prvním o co  v životě usilovat, láska  k Bohu je pravou moudrostí. Láska k Bohu vede ke spsrávné lásce k bližnímu.

Lidé, kteří chtějí žít podle své vůle, říkají, že Bůh není. Trápí se na zemi, protože nepoznali jeho lásku. V Ježíši je zjeveno, jak Bůh miluje každého člověka. Je pro nás důležité hledět do jeslí a na kříž, které jsou pro nás znakem lásky která je trpělivá, ochotná, není závistivá, nevychloubá se, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nic nezazlívá, neraduje se z nespravedlnosti, ale má radost z pravdy. Od Ježíše se učíme jak milovat.

Toto je velký úkol křesťanské výchovy, nejen naučit  děti desatero, ale zjevit, Boží lásku. V Bibli Bůh říká:  "jsi mi drahý, zamiloval jsem si tě". Kdy to naposledy slyšeli děti, které jsou nám svěřeny? Kdy to naposledy slyšel manžel, manželka, rodiče…?

Tehdy, když budeš milovat, budeš růst; když budeš nenávidět a s tím spojená pomluva, lež, neúcta k rodičům…, budeš zakrnělý - tvůj život nebude mít směr.

Ten, kdo v životě usiluje o lásku k Bohu a k bližnímu, není daleko od Božího království.

 ..............................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 4. 11.

31. v mezidobí

8:00

Za Věru Chalupovu, rodiče Volfovy, Čermákovy, Chalupovy, dva syny

a švagra

15:00

Pobožnost za zemřelé na hřbitově

Pondělí  5. 11.

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Němcovu

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

18:30

Za rodinu Brabcovu, rodinu Kujalovu a syna Oldřicha

Neděle 11. 11.

32. v mezidobí

7:00 - 7:50 Svátost smíření

8:00

Mše svatá s udělováním svátosti nemocných

Za rodiče Homolovy, Markovy a celou přízeň

 

Farní oznámení

  • 11. listopadu bude při nedělní mši svaté udílena svátost nemocných.

  • Foto z biřmování si budete moci vybrat a zakoupit u paní Bradáčové ve VM na Novosadech. 

     

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 4. 11.

31. v mezidobí

9:45

Za rodiny Markovy, Kujalovy, Patra Hallu a za zdraví duše i těla

Po mši svaté bude pobožnost za zemřelé na hřbitově v Horních Borech

Čtvrtek 8. 11.

17:00

Mše svatá pro děti Horní Bory:

 

Pátek 9. 11.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Tomanovy, celou přízeň a duše v očistci

Neděle 11. 11.

32. v mezidobí

9:45

Poutní mše svatá v Horních Borech: Za živou a + rodinu Fňukalovu

Křest Růženy Dostálové

 

 

Farní oznámení

  • Foto z biřmování si budete moci vybrat a zakoupit u paní Bradáčové ve VM na Novosadech. 

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)