Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín

25.1.2019

27.01.2019 - 03.02.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 27. 1.

3. v mezidobí

7:30

Na poděkování za 77. let života, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za + dvoje rodiče, duše v očistci a poděkování za dary Ducha svatého a prosba za udržení víry v rodinách

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Oulehlovu a Boučkovu

18:00

Za farníky

Pondělí 28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze

a učitele církve

7:00

Za politiky a soudce

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 29. 1.

7:00

Za živou a zemřelou rodinu

Středa 30. 1.

7:00

Za nenarozené děti

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

  7:00

Za učitele a vychovatele

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za rodiče Jašovy a Kolouchovy

Pátek 1. 2.

1. v měsíci/ celodenní a celonoční adorace

8:00

Za rodiče Žundálkovy a Šanderovy, živé a + členy jejich rodin a duše v očistci

13:30

Domov pro seniory

14:00- 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Jašovu a Novotných s poděkováním za Boží ochranu

a vedení a duše v očistci

19:00- 21:00 Svátost smíření

Sobota 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/

žehnání svící

7:00

Za Antonína Kršňáka a jeho bratra Jana, rodinu Kršňákovu a Remsovu

a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1. Za Antonína Jana, Josefa Slabého, všechny živé a + z rodiny Janovy, Jirákovy, Kadelovy, na poděkování a na vlastní úmysl

2. Za Václava Kubíčka a duše v očistci

3. Za rodiče Ambrožovy, Vlčkovy, syna Jiřího a švagra Zdeňka a duše

v očistci

Neděle 3. 2.

4. v mezidobí

7:30

Za syna Vladimíra, rodiče Vlachovy a Peškovy a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá se křty dětí - Markéta Mikulášková, Adam Kubiš

Na poděkování za 60. let života, 40. let manželství a živou a + rodinu Bílkovu a Horkých

18:00

Za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy

 

 Farní oznámení

 

 • Ve čtvrtek 31. ledna od 9:00 bude pravidelná návštěva nemocných.

 • V sobotu 2. února je první sobota v Netíně. Autobus pojede v 15:00 od fary ve VM.

 • V neděli 3. února v 14:00 v kině Jupiter club bude setkání a poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky.  Koledníci z farností Velké Meziříčí, Netín a Bory sraz v 13:30 ve farním sále ve VM a ve 13:50 se přesunou do Jupiter clubu.

 • Připravujeme přípravu na biřmování. Příprava bude probíhat zvlášť pro mladé od 15 let a pak od 23 let nahoru. První setkání se uskuteční v pátek 8. 2. v 19:30 ve farním sále.

 • Srdečně zveme na povídání pana kaplana Karla Adamce o "ostrově Samoa" v neděli

  10. února v 16:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí.

 • V neděli 17. února od 15:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na Dětský karneval. Více informací najedete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti.

   

Nedělní liturgie

 

Už mnoho (lidí) se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. (Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Lk 1,1-4;4-14-21

Ježíš čte v synagoze slova proroka a říká, že se naplňuje mesiášská naděje. Jeden z Otců žijících ve IV. století napsal tato neobvykle moderní, a dalo by se říci existenciální slova: "pro každého člověka nastává začátek života tehdy, kdy je pro něj obětován Kristus. Ale Kristus je pro něj obětován v okamžiku, kdy uzná tuto milost a uvědoměle přijme život získaný touto obětí. Všechno z Kristova života se stává pro nás aktuální v okamžiku, když to příjmu, raduji se z toho a poděkuji. Boží slovo je velké tajemství. Blázen člověk, který se myslí, že Boží slovo pronikne svým rozumem, že mu lze porozumět tak, jak se rozumí lidské mluvě - stačí chvilka času a trochy inteligence. Boží slovo nás nesmírně přesahuje.

...................................................................................................................................................................................................................

 

Farnost Bory

 

Neděle 27. 1.

3. v mezidobí

 9:45

Za živou a + rodinu Dostálovu a Jašovu a duše v očistci

Čtvrtek 31. 1.

Památka sv. Jana Boska, kněze

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Marii a Františka Zástěrovy, rodiče Janečkovy a rodinu Kameníkovu

Pátek 1. 2.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Františka Zikmunda, rodinu Zikmundovu a duše v očistci

Sobota 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/ žehnání svící

8:00

Mše svatá v Horních Borech

Neděle 3. 2.

4. v mezidobí

 9:45

Za rodiče Kadlecovy, živou a + přízeň a duše v očistci

  

Farní oznámení

 • V pátek 1. února bude od 9:00 pravidelná návštěva nemocných.

 • V sobotu 2. února je první sobota v měsíci. Autobus pojede v 14:40 z Borů.

 • V neděli 3. února v 14:00 v kině Jupiter club bude setkání a poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky.  Koledníci z farností Velké Meziříčí, Netín a Bory sraz v 13:30 ve farním sále ve VM a ve 13:50 se přesunou do Jupiter clubu.

 • V neděli 17. února od 15:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na Dětský karneval.

   

 

................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 27. 1.

3. v mezidobí

 8:00

Za rodiče Mičkovy, syna Františka, rodiče Kobylkovy a celou přízeň

Pátek 1. 2.

1. v měsíci

18:30

Na úmysl dárce

Sobota 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu/

žehnání svící

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 3. 2.

4. v mezidobí

 8:00

Za Josefa a Annu Žváčkovy, bratra, dvoje rodiče a přízeň

 

Farní oznámení

 • V neděli 3. února v 14:00 v kině Jupiter club bude setkání a poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky.  Koledníci z farností Velké Meziříčí, Netín a Bory sraz v 13:30 ve farním sále ve VM a ve 13:50 se přesunou do Jupiter clubu.

 • V kostele v Netíně bude pokřtěn Vít Pruša.

 • V neděli 17. února od 15:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na Dětský karneval.

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)