Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín

11.1.2019

13.01.2019 - 20.01.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 13. 1.

Svátek

KŘTU PÁNĚ/

končí doba vánoční

7:30

Za manžela Ludvíka Kuřátka, jeho rodiče, rodiče Novotných a vnuka

9:00

Za + Karla Práška, živou a + rodinu Práškovu a Zezulovu

10:30

Mše svatá se křty dětí - Anna Kratochvílová, Jakub Skryja, Sofie Procházková

Za farníky

18:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu a duše v očistci

Pondělí 14. 1.

7:00

Za bohoslovce

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Kochánov

Úterý 15. 1.

7:00

Za lidi bez domova

17:00

Pouť Nového Jeruzaléma ve Velkém Meziříčí

Středa 16. 1.

7:00

Za P. Aloise Kadlece při příležitosti 100. výročí narození

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 17. 1.

Památka

sv. Antonína, opata

  7:00

Za nemocné, trpící a umírající

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za Aloise Severu a živou rodinu a na přímluvu Panny Marie svatohostýnské

za + rodinu Mráčkovu

Pátek 18. 1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

8:00

Za katechety našeho děkanství

13:30

Domov pro seniory

14:00- 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Jašovu a Novotných s poděkováním za Boží ochranu

a vedení a duše v očistci

Sobota 19. 1.

7:00

Za rodiče Turkovy, prarodiče Koukalovy, Marii Oulehlovu a Boží ochranu pro celou rodinu

11:00

Křest Václava Kozla

18:00

Za dědečka a babičku Kupovy z Oslavičky a rodiče Syslovy z Petrávče

Neděle 20. 1.

2. v mezidobí

7:30

Za + dvoje rodiče, sestry, manžele Slabých a poděkování za 60 roků manželství manželů Pařízkových

9:00

Za + manžele Vochiánovy, Bohumila Šanderu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Na vlastní úmysl a duše v očistci

 

Farní oznámení

 • Zájemci o křest dospělých hlaste se ve farní kanceláři ve Velkém Meziříčí.

 • V úterý 15. ledna zveme na tradiční lednovou pouť Nového Jeruzaléma v našem kostele, kazatelem bude P. Pavel Pacner. Prosíme o napečení koláčů pro poutníky. Autobusy pojedou v 16:35 z Vídně, 16:40 z Mostišť a 16:45 z Laviček - rozcestí.

 • Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma v kostele sv. Mikuláše budou od středy 16. ledna v Po, Út, St, Čt, So, Ne v 17:00 a v pátek po skončení večerní mše svaté.

 • Ve čtvrtek 17. ledna v 19:00 zveme na Ekumenické setkání do Husova domu.

 • Ve čtvrtek 24. ledna od 8:00 se na faře uskuteční setkání seniorů. Téma: "Den Páně".

 • Ve čtvrtek 24. ledna v 19:00 zveme na Ekumenické setkání v kostele sv. Mikuláše.

 • V sobotu 26. ledna srdečně zveme na křesťanský ples ve Vídni. Začátek je ve 20:00.

  Předprodej vstupenek v Květiny Verunka na Novosadech. Dary do tomboly můžete nosit v úředních hodinách do farní kanceláře.

 • Připravujeme přípravu na biřmování. Příprava bude probíhat zvlášť pro mladé od 15 let a pak od 23 let nahoru. První setkáni se uskuteční v pátek 8. 2. v 19:30 ve farním sále.

 • Setkání koledníků Tříkrálové sbírky bude v neděli 3. února v 14:00 kino Jupiter club.

 • Srdečně zveme na povídání pana kaplana Karla Adamce o "ostrově Samoa" v neděli 10. února v 15:30 ve farním sále

  ve Velkém Meziříčí.

Nedělní liturgie

 

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: "Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm." Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení." Lk 3,15-16.21-22

 

Modlitba kmotra za svého kmotřence

Otče svatý, stojím nyní v otcovské (mateřské) a také služebné autoritě, kterou jsi mi skrze svoji církev svěřil v den křtu mého kmotřence [jméno].

Uděl mi prosím milost, abych s ním nesl jeho břemena a ve všem mu žehnal, aby mohl nést ovoce. Dej mi vytrvalost, abych mu byl duchovně blízko až do konce. Kéž je mou radostí ohlašovat evangelium jeho srdci, jeho duši i jeho duchu. Kéž je mou radostí, když se ty sám staneš jeho největší radostí.

Ano, požehnaný jsi, Bože zástupů, který mi dáváš [jméno] jako kmotřence, tento plod stvoření, zplozený jeho tatínkem a maminkou. Prorokuji, že se plně stane knězem, prorokem a králem. Vždyť proto do něj v den křtu sestoupil tvůj Syn, Ježíš Kristus: aby zmařil dílo ďáblovo a vyhlásil království nebeské.

Sjednoť navěky mého kmotřence s tím, kdo se odvážil vzít na sebe jeho lidství. Ať Ježíš řekne jen slovo, a bude uzdraven, osvobozen a spasen ode všech soužení tohoto světa. Ve jménu Ježíše Krista také přikládám meč Ducha svatého ke kořeni jeho duchovního života a přetínám každé negativní pouto s jeho minulostí.

Kéž Duch svatý učiní z mého kmotřence věčný dar tvé slávě, aby už dnes požíval darů a požehnání budoucího věku. Kéž ho naplní horlivost k apoštolátu mezi jeho kamarády. Probuď a odhal v něm dary, které jsi mu dal v den jeho křtu. Rozvíjej v něm tyto dary, aby tvá církev vzkvétala. Nyní, Otče, rozpomeň se na slova naléhavé prosby: "Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život!" (1 Král 17,21). Až přijde čas, přijmi prosím mé duchovní dítě do ráje spolu se mnou, nebo mě navždy vyškrtni ze služby kmotrovství. Musí růst v Kristu a já se musím menšit. Proto dnes přicházím, abych ti ho svěřil a zasvětil. Přetvoř jeho srdce dítěte a dospívajícího v srdce apoštola radosti, života a milosrdenství. Kéž se tak stane.

Amen.

..............................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 13. 1.

Svátek KŘTU PÁNĚ

 9:45

Za Stanislava Ďáska, rodiče, dceru a duše v očistci

Čtvrtek 17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za

Pátek 18. 1.

Památka Panny

Marie, Matky jednoty křesťanů

18:00

Dolní Bory: Za Stanislava Lázničku, dvoje rodiče a celou přízeň

Neděle 20. 1.

2. v mezidobí

 9:45

Za rodiče Prokopovy, Pavla Prokopa, rodiče Hladíkovy a Štegnerovy

  

Farní oznámení

 • Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 15. ledna ve Velkém Meziříčí pojede v 16:30 z Borů.

 • V sobotu 26. ledna srdečně zveme na křesťanský ples ve Vídni. Začátek je ve 20:00.

  Předprodej vstupenek v Květiny Verunka na Novosadech.

...............................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 13. 1.

Svátek

KŘTU PÁNĚ

 8:00

Za rodiče Horkých, živou a + přízeň

Pondělí 14. 1.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 18. 1.

Památka Panny

Marie, Matky jednoty křesťanů

18:30

Za Josefa Šitku, rodiče a přízeň

Neděle 20. 1.

2. v mezidobí

 8:00

Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a celou + a živou přízeň

 

Farní oznámení

 • Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 15. ledna ve Velkém Meziříčí pojede v 16:25 z Netína.

 • Srdečně zveme na povídání pana kaplana Karla Adamce o "ostrově Samoa" v neděli 20. ledna v 15:30 na faře v Netíně.

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)