Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín

1.2.2019

03.02.2019 - 10.02.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 3. 2.

4. v mezidobí/ Svatoblažejské požehnání

7:30

Za syna Vladimíra, rodiče Vlachovy a Peškovy a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá se křty dětí - Markéta Mikulášková, Adam Kubiš

Na poděkování za 60. let života, 40. let manželství a živou a + rodinu Bílkovu

a Horkých

18:00

Za Josefa Střechu, rodiče a rodiče Motyčkovy

Pondělí 4. 2.

7:00

Za rodiče Bojanovských, Pánkovy, Břendovy, Dufkovy a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Úterý 5. 2.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

7:00

Za rodiče Havelkovy, syna, dceru, dva vnuky a duše v očistci

Středa 6. 2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7:00

Za + rodiče a prarodiče, syna s rodinou a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 7. 2.

  7:00

Za živou a + rodinu Zezulovu, Dřímalovu a Švomovu

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za syna Stanislava a jeho živou rodinu a duše v očistci

Pátek 8. 2.

8:00

Za manžela, syna, dvoje rodiče a děti a jejich rodiny

13:30

Domov pro seniory

14:00- 16:00 Svátost smíření

17:00

Za + Marii Paclíkovu, rodinu Paclíkovu, Večeřovu a duše v očistci

Sobota 9. 2.

7:00

Za Ludvíka Pavelce a celou živou a + rodinu

18:00

Za živou a + rodinu Štipákovu, Pazderovu a Konečných

Neděle 10. 2.

5. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Střechovu, Havlíčkovu, duše v očistci a Boží ochranu

pro celou rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za manžela Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, za živé a + rodiny a duše v očistci

18:00

Za + rodiče Bürkeovy, celou přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

 

 • V neděli 3. února v 14:00 v kině Jupiter club bude setkání a poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky.  Koledníci z farností Velké Meziříčí, Netín a Bory sraz v 13:30

  ve farním sále ve VM a ve 13:50 se přesunou do Jupiter clubu.

 • V neděli 3. února v 15:00 ve farním sále zveme všechny na společenství mládeže Velkého Meziříčí. Hostem bude jáhen Jaroslav Mrňa.

 • Připravujeme přípravu na biřmování. Příprava bude probíhat zvlášť pro mladé od 15 let a pak od 23 let nahoru. První setkání se uskuteční v pátek 8. 2. v 19:30 ve farním sále.

 • V neděli 10. února v 16:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí srdečně zveme na povídání pana kaplana Karla Adamce o "ostrově Samoa".

 • V neděli 17. února od 15:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na Dětský karneval. Více informací najedete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti.

 • Setkání rodičů dětí, které půjdou letos ke svatému přijímání bude v pátek 22. února v 16:00 v kostele a příprava na první staté přijímání začne v úterý 12. března.

 • Matice velehradská prosí své členy, aby uhradili členský příspěvek u paní Milady Burianové. Děkujeme.

   

Nedělní liturgie

Ježíš promluvil v synagoze: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: "Není to syn Josefův?" Řekl jim: "Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau." Dále řekl: "Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie." Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Lk 4,21-30

 

Události života jsou nejjistějším výrazem Boží vůle. Když Bůh vidí, že jsme schopni pokojně, s láskou a v duchu synovské důvěry a odevzdání se jeho vůli přijmout, co nám události "vnucují", není pochyb, že nám přidá osobnějších vyjádření své vůle, a že tedy Duch svatý bude k našemu srdci promlouvat častěji. Pakliže se naopak neustále bouříme a v protivenstvích se zatvrzujeme, těžko tato naše nedůvěra vůči Bohu dovolí Duchu svatému řídit náš život. Nejvíc nám brání stát se svatými bezpochyby to, že nesnadno dokážeme plně přijmout vše, co přichází. Ne ve smyslu fatalismu, který by vedl k totální pasivitě, ale ve smyslu důvěřivé a úplné odevzdanosti do rukou Otce. Bůh nás volá k mnohem pozitivnějšímu a plodnějšímu postoji: máme být jako malá Terezie, která říká: "Vybírám si všechno." Tím myslí: chci všechno, co pro mne chce Bůh. Nespokojím se s pasivním snášením věcí, ale svobodným souhlasem své vůle se rozhoduji chtít to, co jsem nechtěla. U Terezie najdeme i větu: "Všechno, co mi není po vůli, chci." Navenek to na situaci nic nemění, ale vnitřně to mění všechno; tento souhlas, daný z lásky a důvěry, mě vytrhuje z pasivity, činí mě volným a aktivním a umožňuje Bohu vytěžit prospěch ze všeho, co mě potkává, z dobrého stejně jako ze zlého.

....................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

 

Neděle 3. 2.

4. v mezidobí/

Svatoblažejské požehnání

 9:45

Za rodiče Kadlecovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 8. 2.

18:00

Dolní Bory: Na poděkování

Neděle 10. 2.

5. v mezidobí

 9:45

Na úmysl dárce

  

Farní oznámení

 • V neděli 3. února v 14:00 v kině Jupiter club bude setkání a poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky.  Koledníci z farností Velké Meziříčí, Netín a Bory sraz v 13:30 ve farním sále ve VM a ve 13:50 se přesunou do Jupiter clubu.

 • Připravujeme přípravu na biřmování ve Velkém Meziříčí.  Zájemci z řad zvláště starších se mohou zúčastnit  prvního setkání v pátek 8. února v 19:30 ve farním sále ve VM.

 • V neděli 17. února od 15:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na Dětský karneval.

 • Setkání rodičů dětí, které půjdou letos ke svatému přijímání bude v neděli 17 . února po mši svaté v kostele a příprava na první staté přijímání začne 14. února v 16:00 na faře.

   

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Farnost Netín

 

Neděle 3. 2.

4. v mezidobí/ Svatoblažejské požehnání

 8:00

Za Josefa a Annu Žváčkovy, bratra, dvoje rodiče a přízeň

Pondělí 4. 2.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 7. 2.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Františka Vítka, bratra a dvoje rodiče

Pátek 8. 2.

18:30

Za rodiče Michalovy, Hladíkovy, celou přízeň a Boží ochranu a pomoc

Neděle 10. 2.

5. v mezidobí

 8:00

Za Josefa Brabce, rodiče, rodiče Chalupovy, sourozence a celou přízeň

 

Farní oznámení

 • V neděli 3. února v 14:00 v kině Jupiter club bude setkání a poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky.  Koledníci z farností Velké Meziříčí, Netín a Bory sraz v 13:30 ve farním sále ve VM a ve 13:50 se přesunou do Jupiter clubu.

 • Připravujeme přípravu na biřmování ve Velkém Meziříčí.  Zájemci z řad zvláště starších se mohou zúčastnit  prvního setkání v pátek 8. února v 19:30 ve farním sále ve VM.

 • V neděli 17. února od 15:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na Dětský karneval.

 • Setkání rodičů dětí, které půjdou letos ke svatému přijímání bude  21. února v 18.15

  ( po dětské mši svaté) v kostele a příprava na první staté přijímání začne 7. února v 16:15 na faře.

   

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)